නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

fmdaÉÑhl f,dl= Ækq jj,d n,uq o@


f,dl= Ækq ,xldfj jjkjd wvqhs' ta;a jjkak mq¿jka' wfma rfÜ hdmkh me;af; jjkjd' wfkla m%foaYj, jjkak neye lsh,fk ys;df.k bkafk' tfyu keye' wmg ´fku m%foaYhl thg iß,k j.d udOH ;=< fmdaÉÑhl jjkak mq¿jka'


î Ækq j¾. ;=kla ;sfhkjd' Long day , Short day , Intermediate day jYfhka wm ta j¾. ;=k y÷kd .kakjd' Long day i|yd È. oyj,a ld,hla wjYHhs' Short day i|yd È. ld,hla wjYH keye' ta folgu jvd wfma rgg WÑ; Intermediate day lshk Ækq j¾.hhs' fldfydu;a bkaÈhdfõ jjk î Ækq m%fNaoh wfma rfÜ jjkak myiqhs'


fï Ækq j.d lrk l%u;a folla ;sfhkjd' ta îc wdldrhg jemsÍfuka" n,aí úÈhg isgqjd .ekSfuka h'


idudkHfhka Ækq .<jkafk fld< ál úh<s,d .ia ál uereKg miafi' Ækq îchla ke;akï me<hla isgj,d udi ;=k yudrlska jf.a u,a ál fõ<s,d hkjd' ta u,a ál lv,d weg wrf.k tajd îc f,i isgqjd.kak mq¿jka' ta;a fï fj,dfj wmg Ækq îc fkdue;s ksid wmg isoaOfjkafk Ækq n,an isgqjd.kakg'


Ækq n,an isgjuq'''

Ækq f.äfh fmd;a; whska lrkak' f.äfhka 1$3 la jf.a uq, me;a;g b;sß jk úÈhg lmd .kak' b;sß Ækq Ndú;hg .kak mq¿jka' ta fldgi ;uhs isgqjd .kak ´fk'


;jdka lrkafk fldfyduo@

fldïfmdaiaÜ tl fldgilg je,s fldgia tlla l,jï lr,d yod.;a;= j.d udOH ;jdka n÷kg oud.kak' ta i|yd álla Wi n÷kla .kakjd kï fyd|hs' oeka weÕs,s mqrela foll m%udKhg j,la idodf.k Ækq lene,a, isgjdf.k fyd¢ka jefykak j.d udOH fhdokak' j;=r iaj,amhla tl;= l<du we;s' fudlo Ækq j;=rg jeäfh leue;s ke;s ksid' ojia myla muK hk úg mqxÑhg me< u;=fjkjd'


;jdka me< n÷ka.; lsÍu'''

î Ækq j.dj i|yd álla Wi n÷kla f;dard.kakg ´fka' idudkHfhka wä 2 la Wi n÷kla kï id¾:lj wiajekak ,nd.kak mQ¿jka'


j.d udOH f,i ;jdka i|yd fhdod.;a udOHu Ndú; lrkak mq¿jka' oeka je,s iy fldïfmdaiaÜ iu iuj ñY% lr.;a j.d udOH ;rula Wi n÷klg mqrjd.kak' Bg fmr l,ska ;jdka lr.;a me< .<jd.kak ´fk' ta me<j, tlg tl ne÷Kq l=vd me< lsysmhla ;sfhkjd' fndfydu mßiaifuka ta me< tlsfkl fjkalr f.k tl fmdaÉÑhl tl me<hla muKla isgqjd .kakg ´fka'


tys§ mqrjd .;a j.d udOH ;=< weÕs,af,ka isÿrla idod l=vd me<h isgqjd.kak' f;;ukh jeämqr wjYH keye' wd¾ø;djh wvq mßirfha ;uhs fyd¢ka me<h jefvkafka' ta ksid álla wõj jefgk ;ekl ;shkak' jeämqr j;=r oukak tmd' Woh ld,fha muKla j;=r álla oukak'


udi ;=k yudrlska M,odj'''

udi ;=k yudrla ú;r hkfldg .y ,iaikg yeÈ,d u,a weú;a ;sfhkjd olskak ,efíú' ojia 140 lska ú;r ta fld< u,a ish,a,u uefrkjd' wkak t;fldg Ækq f.ä .,jd .kak ld,h weú;a' we;a;gu fyd| M,odjla ,nkak kï jeämqr fmdaIKh iys; mila wjYHhs' fyd| fldïfmdaiaÜ iy je,s tla lrkak lSõfj fyd| fmdaIKhla ,eîug jf.au myiqfjka c,h nei hEug we;s yelshdj ksihs'


wmsg msgráka yeufoau ,efnk l,a n,d f.k bkak ´fk keye' f.org wjYH f,dl= Ækq ál f.or§u yod .kak tl myiqfjkau lrkak mq¿jka' Tn;a W;aidy lr,d n,kak" ys;kjg jvd myiqfjka fmdaÉÑfh f,dl= Ækq jjkak mq¿jka'Ôj ;dlaIKfõÈkS idrd rdð

;udrd m;srK