නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

n;a;,x.=Kavqj lEïmska hkak lshdmq ;ekla


fldúâ-19 ffjria jix.; ;;a;ajh yuqfõ wmf.a ixpdrhka fndfyda ÿrg wvd, ù we;s kuq;a fi!LHdrlaIl l%u wkq.ukh lsÍula jYfhka uqj wdjrK me<|f.k" oE;aj, msßisÿ nj yeu fudfyd;lu mj;ajd .ksñka iy ógr foll muK jQ iudc ÿria:Ndjh we;sj f,dl= ck lKavdhï jYfhka talrdYS fkdù lghq;= lsßfuka wmg udkisl iqjh fukau frda.h fndaúu fukau hïfyhlska wmg frda.h je<÷K;a wm ;=<ska ffjri iïfma%IKh j<lajñka iudc fufyjrla isÿlsÍfï j.lSu wm i;= nj ks;ru isysfha ;ndf.k lghq;= lsÍu kj,sh Tng flfrk ldre‚l b,a,Suhs'


idys;H ks¾udKj,g mdol jQ l;djla'''

idys;Hlrejkag uy by<ska i<lk m%xYfha Ôj;a fjñka idys;HlrKfha ksr; iaj¾K mqia;l iïudk,dNS f,aLl uxcq, fjäj¾Okhkaf.n;a;,x.=Kavqj kjl;dj o Tnf.a ixpdrhg fmr lsheùu jvd;a rij;a w;aoelSula f.k fokq we;'


uqyqog fia§ hk Y%S ,dxlsl ixpdrl Wreuhla

wo wm ixpdrh lrkafka b;d iqkaor m%foaYhlg' n;a;,x.=Kavqj hkq ëjr l¾udka;hg iqm;< iqkaor fjr<la iys; ¥m;ls' fuh wh;a jkafka l,amsáh w¾Ooaùmhghs' tys isg uqyqÿ ie;mqï 25 l muK ÿrlska msysá fuu wmQre ¥m; ieneúkau ixpdrl mqrjrhls' È.ska lsf,da ógr 8 la o m<,ska lsf,daógrhla o muK jQ fuh b;d l=vd ¥m;ls'


ÿIalr jqj;a ;%difhka msß úfkdaohla

l,amsáh ëjr l,dmfha isg n;a;,x.=Kavqj ¥m; olajd hd yels tlu uÕ fndaÜgqjhs' Èklg ,nd.; yelafla fndaÜgq jdrhla muKla ùu ksid ksis fõ,djg .uka ìuka fhdod .ekSug isÿfõ' ie;mqï 30 l muK jQ fuu fndaÜgq .ufka§ t;a mfilska Èiajk ú,am;a;= jkdka;rfha wisßh;a ;j;a mfilska u;=jk ¥m;a iuQyh;a is;a ;=< ujkqfha buy;a pu;aldrhls' wm ,xldfõ is;shfï ;s;a ;s;a f,iska uqyqÿ u; olsk ¥m;a iuQyh mshú weiska oel .ekSu fï ixpdrfha§ ,eìh yels ;j;a ÿ¾,N wjia:djls' fï ¥m;a j<,af,a úYd,;u ¥m; f,i ie,flkafka n;a;,x.=Kavqj f,i ùu o jeo.;a fõ'


jD;a;sh i|yd ixl%uKh jQ ck;djla

ëjr l¾udka;h tlu Ôjfkdamdh lr.;a fuys fjfik ck;dj ,xldfõ úúO m%foaYj,ska ixl%uKh jQfjda fj;s' iq¿ mjq,a m%udKhla Ôj;a jk fuu ¥mf;a y,dj;" ó.uqj wd§ m%foaY j,ska ixl%uKh jQjkaf.ka hqla; jk w;r øúv NdIdj fuys m%Odk fjhs'


lgql Ôú;hla

iem iïm;a we;s ;ek iqkaor;ajh u;= fkdúh yels fiau iqkaor;ajh miqmi o fkdfmfkk lgql;ajh /£  we;s neõ mila lrñka fuu l=vd ërjr ¥m;a m%cdj o uqyqK § we;af;a b;d lgql Ôjk rgdjlgh' mdkSh c,h" frday,a iy mdie,a myiqlï fkdue;s fï ck;djg we;s m%Odk m%Yakh jkqfha f.dvìug lsf,da óg¾ úYd, m%udKhla fndaÜgqfjka hEug isÿ ùuh'


n;a;,x.=Kavqfõ isg l,amsáh ëjr jrdhg <Õd ùug wju jYfhka meh ;=kyudrla muK .;jk w;r fuu .uka m%foaYjdiSkag wjYH jk mdkSh c,h" ud¿ l,a ;nd .eksug wjYH whsia iy lrj, úh<Su i|yd wjYH lrk ¨Kq we;=¿ tÈfkod Èúmeje;aug wjYH ish¨ foa ,nd.; hq;=j we;af;a fndaÜgq .uk ;=<sks' c,h fkdue;slñka mSvd ú¢k ldka;dfjda uqyqÿ fjr<ska ;rula ÿßka fmd,a lÜgla f.k c,h u;=lr .ekSug fjr ou;s' ta lsjq,a rih wju jQ c,h iaj,am m%udKhla ,nd .ekSugh' tfy;a tla j<lska ,nd.; yelsjkqfha fmd,algq ;=ky;rl c,h mu‚' bkamiq u;=jkafka uqyqÿ c,fha we;s ¨Kq rihhs' t;rï fjfyi ú| ld,h lemlr j;=r nlÜ lsysmhla mqrjd .kakd Tjqka ;j;a remsh,a .Kkla w;a lr;a;hg úhmeyoï lrñka ksfjia fj;g f.k hkafka l,amsáfha isg meh .Kkl ixpdrhlska fndaÜgq u.ska ,nd.; yels msßisÿ c,h fjkqfjka wêl uqo,la jeh lsÍug isÿjk ksidh'


ir, Ôjfkdamdhg ;¾ckhla

mßir iu;=,s;;djg ydkslr ;ykï oe,a wdïmkak iy fjk;a l%fudamdhhka Ndú;fhka flfrk u;iHhka we,a,Sfï kS;súfrdaë lghq;= ksid uqyqo foi n,d hefmk fuu ck;djf.a ud¿ wiajekak wysñ ùfï ;¾ckhla we;ss ù ;sfí' Tjqkag u;aiH wiajekakla fkd,eî hk wjia:djka o ud¿ ysÕùu ksid Ôjk rgdjg t,a,fjñka mj;sk ;¾ckhls' tfiau fndaÜgq i|yd bkaOk fjkqfjka jehl< hq;= wêl uqo, yuqfõ túg Tjqyq ;j;a wirK fj;s' vhskuhsÜ wdÈh fhdod msg;ska meñfKk wh úiska isÿlrkq ,nk uiqka we,a,Sfï§ uiqka úYd, m%udKhla w,a,d .efkk w;r úYd, m%udKhla ñhf.dia w;yeroukq ,eîuo isÿfõ'


mßir ydksh

uqyqog fia§ hk ¥m;la f,i ye¢kajqKq fuu ¥m; /l .ekSu flfrys rcfha wjodku fhduq ù ;sîu i;=gg lreKls' m%foaYjdiSkaf.a fukau ixpdrlhkaf.is;aj,g o uy;a iykhla f.k fok lreK jkafka ¥m; /l.ekSu i|yd kdúl yuqodj u.ska lfvd,dk j.dj wdrïN lr ;sîuh'


¥m; ;=< m%jdykh

¥m; ;=< .ukd.ukfha fh§ug mdmeÈhla fyda fkdue;s jk w;r ëjr wdïmkak m%jdyKh i|yd fhdod.kq ,nkafka o w;alr;a;hls'


ìï wÕ,lg ysñlï fkdlshk ck;djla

oYl .Kkdjlg fmr ëjr jD;a;sh i|yd ixl%uKh jQ fudjqka i;= kS;Hkql+, bvula fkdue;s ùu o fuu ¥m; ;=< olakg ,efnk úfYaI ,laIKhls' Tjqyq ;uqka okakd tlu jD;a;sh u; hefmñka yjig ÈhU ;rKh lSÍu wrUd miqÈk Woh jrefõ ksfjia fj; meñfKk yd ;uqka w,a,d.;a w;sf¾l uiqka lrj, lsÍfï kshq;= b;d ir, Èúfmfj;lg Wreulï lsh;s'


;e/õlrejka .s,.kakd Y%uh

buy;a ÿIalr;d /ila ueo fudjqka úiska w;ska ilia lrkq ,nk bia;rï lrj, i|yd fyd| b,a¨ula rgmqrd mej;sh;a ;e/õldr nysrjhka úiska tajd .s, oeóu bÈßfha fï ÿmam;=ka uy;a f,i wirK ù isá;s'


f.dvkeÕs,s ke;

me,am;a yereKqfldg fuys we;af;a isßl=rei foajia:dkh iy yuqodj u.ska m%;sixialrKh lr we;s l=vd mdie, muKls' tfy;a Tjqkg úNd. i|yd bÈßm;a ùug jeäÿr wOHdmkhla ,nd.ekSfï myiqlu ke;'


iajhx mßmd,khla

fuys l,amsáh kdjql yuqod wkqlKavh iy fmd,sia fmd,sia uqrfmd< yereKq úg fjk;a rdcH mßmd,khla fkdue;' jeishka w.ue;s f,i olskafka ëjr iñ;s iNdm;sh' lsisÿ mßmd,k l%uhla ke;' ish¨ fokdugu tl f,i l%shd;aul jk kS;sh /lSu iduqysl j.lSuls'


wdiajdokSh uqyqÿ fjr<la

yd;ami uqyqÈka jgjQ iqÿ je,s ;Srejl ksrdjrKh jQ fomdj,ska je,a, u; weú§u isrerg buy;a iqjhla ,nd fokakls' ta hk w;r ll=¿jka ;ekska ;ek weúÈk wdldrh o wld¾IŒhh' fjrf<a l+vdrï .eiSu ixpdrlhkaf.a m%sh;u úfkdaodxYhls'


W;aij iuh

fuys foajia:dkfha jd¾Isl ux.,H iuh fj<|dï flfrk nvquqÜgq iy msg; m<d;aj,ska meñfKk ne;su;=ka ksid uy;a W;aijY%Shla .kshs'