නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

rEmjdyskShg ±ka 41 la ''' wvqmdvq yodf.k bÈßhg hk .uklawix. ch,;a wOHlaI ckrd,a YS% ,xld rEmjdyskS ixia:dj

fmnrjdß 14 jeksodg rEmjdyskShg 41 la '''

Tõ' yßhgu yß' 41 g wms fjkia fjkak ys;=jd' tA fjkialï lrf.k hkjd' rglg cd;sl kd,sld ;sfhkafk tlhsfk' tAlg ;sfhkjd cd;sl wkkH;djla' tA wkkH;djh /lf.k w¨;a foaj,a lrñka fjkia fjkak ´k nj ys;, tAjd lrf.k hk .uka bkafka' yenehs oeka wms bkak ;;a;ajh tlal tlmdrgu tAl lrkak nE' fyñka fyñka fjkia lrf.k hkjd'

fudkjf.a wxYo fyñka fyñka yß fjkia lrkak fjkafka '''

rEmjdyskS m%jD;a;s wxYh iïmQ¾Kfhka fjkia fjkjd' fj,dj 06(50 u ;uhs' tA ld,hg m%jD;a;s .;a; tl fyd|hs' f,dl= thd¾ ghsï tlla wmg b;sß fj,d ;shkjd tA ;SrKh ksid' tA ú;rla fkfjhs m<uqfjkau yji ksjqia bÈßm;a lrkafka wmsfka 06(50 ksid' wfkla fm!oa.,sl kd,sld j, ksjqia mgka .kafk 06(55 iy Bg miafia' ljqre l<;a tAl fyd| ;SrKhla' rEmjdyskS m%jD;a;s bÈßm;a lrk ksfõol ksfõÈldjka mjd fjkia lrf.k hkjd' fï fjkfldg;a w¨;a uqyqKq lsysmhla wms;a tlal tl;=fj,d ;sfhkjd' Bg wu;rj wms;a tlal bkak m%ùK fg,skdgH ksIamdoljrekag fg,s kdgH ks¾udKh lsÍfï wjia:dj §,d ;sfhkjd' myq.sh wjqreÿ fol ;=fk f.dvla fg,skdgH wrf.k ;snqfK msáka' ;j;a fohla ;uhs wfma ifydaor kd,sldj fka;%d .ek mQ¾K wëlaIKhla lr,d tys m%j¾Ok jev lghq;= mgka wrf.k ;sfhkj' fka;%d b;du läkñka ,xldfõ m%uqL;u oñ< kd<sldj njg m;alsÍuhs wfma wruqK' tA wruqK id¾:l jqfKd;a rEmjdyskSfh ;sfhk wd¾Ól m%Yak fndfyduhlg úi`ÿï fka;%d kd<sldfjkau fydhd.kak mq¿jka' 

oYl follg;a jvd mer‚ ldka;d jevigykla ;ju;a cd;sl rEmjdyskSh i;=j ;sfhkj' kuq;a tys .=Kd;aulNdjh ms<sn| oeka fma%laIlhkag m%Yak ;sfhkjd' fudllao tA .ek Tfí woyi'

kq. fijk fjkia lrkak ´k lshk ;ek uu;a bkakjd' kq.fijk bÈßm;a lrk wh mjd fjkia fjkak ´fk' ke;akï tlu uQKq álla oel,d fma%laIlhka úvdjg m;a fjkak mq¿jka' wms fyd|gu okakjd fjk;a kd,sldj, Wfoa fudk ldka;d jevigyk úldYh jqj;a rEmjdyskS kq. fijk n,k fma%laIl fldgila ;ju;a ,xldfõ bkak nj' jevigykaj,g f.kajk iïm;aodhlhka .ek mjd wmg bÈßfha§ ie,ls,su;a fjkak fjkjd'

cmdkfhka mß;Hd.hla f,i wmg ,enqKq cd;sl kd<sldjg wehs fufyu jqfKa lsh,d uu Tfnka weyqfjd;a '''

tAlg f.dvla fya;= ug lshkak mq¿jka' myq.sh ldf,a .ek n,oaÈ fudk;rï iNdm;sjreka fï mqgqj,g weú;a .shdo @ tA w;r b;d olaIfhd ysáhd' yenehs ta ldgj;a jevla lrkak ld,hla we;a;gu ,enqfK ke;s nj ms<s.kak fjkj' flfklag jevla lrkak ld,hla wjYHhsfk' talg rEmjdyskS fcHIaG l<ukdldß;ajh mjd j.lshkak ´k' wdh;kfha fiajlhka jqK;a wvq jeä jYfhka j.lshkak ´k' WodyrKhla úÈyg iuyr jevigyka lr, ;shkjd lsisu wkq.%dylfhla fkdue;sj' ;u ;ukaf.a lÜáh odf.k' wkq.%dylfhla ke;=j fldfyduo jevigykla ld,dka;rhla ;siafia úldYh fjkafk @ tfyu lrkak neyefka'

;j;a fohla ;uhs rEmjdyskS fj<`o wxYhg wf,ú l< yels jevigyka rEmjdyskSfhka ksIamdokh fkdùu' ;j;a fohla ;uhs rEmjdyskSsh keue;s fj<`o kduh m%j¾Okh fkdlsÍu' tfyu jqKdu i,a,s ke;s fjkjd' fïl rdcH wdh;khla ksid hïlsis ld,j, jerÈ foaYmd,k weÕs,s .eiSï mjd fj,d ;sfhkjd' yenehs oeka fndfydu j.lSfuka lshkjd fïlg ckdêm;s;=ud yß oeka mj;sk rch yß n,mEula lrkfk kE lsh,' fïl ;j;a tl jHdmdrhla f,i lrf.k hkak bv §, ;sfhkjd' ±ka lsisu flfkla wfma yEkaâ f*dakaj,g flda,a lr lr wr ksõia tfla wrl lÜ lrkak" wr fm%da.Eï tl k;r lrkak lshk tajd lrkafk kE'wms fujr cd;sl ksoyia Wf<, mjd iÔj úldYh lf<a wkq.%dylfhla iys;jhs' óg biair fj,d jqK foaj,a .ek uu lshkak okafk kE' uu l;d lrkak hkafk;a kE' fudlo wmg Kh lkaordjla ;sfhkjd f.jkak' tajd wju lrf.k bÈßhg hkak ;uhs wms ±ka jev lrkak ´fk' fï rEmjdyskSfha ;k;=rej,g tkak ´fk udláka .ek" m%fudaIka .ek fyd`o wjfndaOhla ;sfhk wh' weâjghsiska tackais iuÕ .kqfokqjla l< yels" in|;d ;sfhk wh lsh,hs uu úYajdi lrkafk' tfyu woyila ke;sj uu ys;kafk kE rEmjdyskSh fï ;sfhk ;ekska f.dvodkak mq¿jka fõú lsh,'

Tn lshk úÈyg rEmjdyskSh .ek ck;djg n,dfmdfrd;a;=jla ;shd.kak mq¿jka fõùo @

 Tõ' oeka iuia; fiajlhka rEmjdyskSh f.dvodkak mq¿jka lshk ;ekl bkakj' uu fuys bkak 90] la muK fiajlhka iuÕ iqyoj l;d lr, ;sfhkj fï udi folg' thd,d yß leue;shs rEmjdyskSh kej; k.d isgqjkak' thd,g mq¿jka úÈyg Woõ lrkak' rEmjdyskfh ´ku jevlg l;d l<du Tlafldu tl;=fjkafk leue;af;ka' iuia; fiajlhka wdh;kh f.dv .kak wms jev lruq lshk ;ek bkakjd' cd;sl rEmjdyskSh ;snqKq ;ekskq;a Wvg f.kshkak ´fk' wms tal wksjd¾fhkau lrk nj lshkjd' fuys äðg,a me;a; mjd äjf,dma lrkak ´k' ta ish,a, rEmjdyskSh k.disgqjkak tl;= lr.kak mq¿jka fjù'

yßka§ ,shkf.a