නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

mrK u;lhka ksid w¨‍;a oji kdia;s lr.kak tmdfï f,dafla yß mqÿuhs' iuk,fhla ms<fjla jf.a b`o,d ojil ,iaik iuk,fhla njg m;a fjkjd' mshjfrka mshjr bjiSfuka lemùfuka Tfí .uk .sfhd;a fyg oji Tfí jdikdjka;u oji fjkak mq¿jka' vEka idv%d kï f,aLlhdg wkqj lsh, ;sfhkjd Tfí isysk lsisfjl=g fidrd .kak bv fkdfokak' ulaksidoh;a th Tfí isysk ñi wkawhf.a isysk fkdjk ksidfjka lsh,d' b;ska wo krl ojila lsh, Tn W;aidyh w; yer oeïfud;a fyg oji Tng uÕ wefrkak mq¿jka' ta ksid weojeá,d ke.sg .kakj;a nerej wmyiqfjka isák whg id¾:l;ajh Tnj fidhdf.k tk;=re fkdisg W;aidyfhka hq;=j tA fj;g msh ukskakg wjYH uÕ fmkaùula isÿ lrkakhs fï iQodku'

Tn;a fï jf.a o@—ljod i;=áka bkak mq¿jka fjhso ukaod @— —b;ska oeka mq¿jkafka@˜—tfyu fldfyduo" Tkak uf.a Wiiaùu wdjd kï mq¿jka——Th lsjqjg t;fldg;a neß jqfKd;a @—

fï jQ l,S wo iudcfha ´kE ;rï oelsh yels m%Yakhls' tkï wkd.;fha i;=áka bkakg yels nj muKla úYajdi lsÍuh' ;j;a w;lska —tfyu jqfKd;a—" —tfyu lf<d;a— hk fldkafoaisfha nei wkd.;h .ek" ysf;a i;=g .ek l,amkd lsÍuh' j¾;udkfha wm ljqre;a .; lrkafka b;d wiSre Ôú;hla njg újdohla ke;' tfy;a wkd.; úi÷ula fyda ms<shula ,efnk f;lau wm lkiai,af,ka miq úh hq;=o @ ke;' tkï" wkd.;h ms<sn| n,dfmdfrd;a;= ;nd .kakd w;f¾u f.fjk fudfyd; fjkqfjka o hï ;Dma;shla" i;=gla fjka lr ;nkakg W;aidy oeßh hq;=h' tfy;a fndfyda fokd l,amkd lrkafka i;=g fyda ;Dma;sh wkd.;fha§ ,efnkakla njh' wm fï ;;a;ajh y÷ka jkafka Destination Happiness Syndrome hkqfjks' oekg wm i;= foa m%udKj;a ke;s nj" i;=áka bkakg kï ;j ;j;a fN!;sl iïm;a wjYH nj;a Tjqkaf.a woyihs' th lsisod fkd kj;sk wfmalaId pl%hls' Tjqkag j¾;udkhla fyda f.fjk fudfydf;a i;=gla ;Dma;shla we;af;au ke;s ;rïh' B<Õ mshjf¾ ;Dma;sh ms<sn|ju l,amkd lsÍu" ienE ;Dma;sh yd i;=g we;af;a tys hehs ks;r l,amkd lsÍu tys ,laIKhls' B<Õ mshjr" ÈhqKqj .ek b,lal ;nd .ekSu jrola fkdfõ' jro we;af;a wmg i;=gla ,efnkafka wkd.; b,lal lrd <Õd ùfï§ muKla nj l,amkd lsÍfïh'

w;S;h .ek ÿla fkdjkak '''

w;S;h fl;rï ÿIalr jqj;a ta .ek is;d ÿla fkdjkak' Tng ´kEuwjia:djl Ôú;h w¨;ska wdrïN lrkakg mq¿jka' i;=áka Ôj;aùfï ryi ;uhs bÈßh .ekj;a w;S;h .ek j;a miq;eú,s fkdùu' ta .ek jo fkdjk ;dlal,a j¾;udkfha fndfyda fihska iduldój Ôj;a jkakg mq¿jka' wfma i;=g ke;sfjk m%Odk foa ;uhs wms wkqka iuÕ wmj ixikaokh lsÍu' wkqkag ;sfhk wmsg ke;s foaj,a .ek ys;,d ÿla fjk tl' wkqkaf.a Ôú; .ek Tn okafkal=ulao @ fï ksid Tfí Ôú;fha ÈhqKqj ms<sn| muKla is;kak' iuyr fj,djg Tn Tfí ySkhg hk .uk ;=< m%;slafIamùïj,g ,la jkakg mq¿jka' kuq;a Tn W;aidyh w; fkdyer oeä uykaisfhka fjfyi ù lem ù jev l<fyd;a ySk Èkk tl ta yeá wmyiqjla kE' ukao w;S;h u; wkd.;h ;SrKh jkafka keye' Tn Tng ,eî ;sfhk foaj,a .ek i;=gq fjkak' Tn W;aidyfhka ,nd.;a foaj,a .ek wdvïnr fjkak' wysñ jQ foaj,a yd w;S;h .ek ÿla fjk tl w; yßkak' fï fudfyd; ;uhs Tfí Ôú;fha tlu h:d¾;h' ta fudfyd; .ek i;=gq fjkak'

l< hq;af;a l=ula o@

tfia kï thska ñfokakg yels jkafka fldfyduoehs oeka hful= wikakg mq¿jka' m<uqjekak kï fyd| yqiaula f.k ;ud .eku álla l,amkd lr ne,Suh' úfYaIfhkau Tfí wjYH;d" b,lal" wruqKq fláld,Sk" §¾> ld,Sk fõjd fï ish,a, ,ehsia;=.; lr .ekSuh' bkamiq l< hq;af;a t;ekg" ta b,lalhg <Õd jQ miq Tng ,efnk úfYaI ;Dma;sh yd i;=g fudllaoehs meyeÈ,sj m%Yak lsÍuh' oeka ta i;=g Tn <Õ fï jk úg;a wvq jeäfhka ;sfnkakg mq¿jka nj fndrejla fkdfõ' oeka wjYH ta i;=g mßmQ¾Kj;a" È.= ld,Skj;a ú£uh' B<Õ mshjr úh hq;af;a hï fyhlska Th lshk wkd.; i;=gg we;s ;¾ck ,hsia;=jla ieliSuh' fï lshkafka fldrfya lsUq,ka olskakg kï fkdfõ' th m%dfhda.sl úh hq;=h' tysÈ hul=g jegfykafka nd.úg ta i;=g wmg ys;+ f,i N=la;s ú¢kakg bvla ke;s jkakg mjd isÿ úh yels njh' tneúka f.fjk fudfydf;a we;s fidÉpï i;=gg ;Dma;shg .re lrñka wkd.; b,lal .ek l,amkd l< hq;= njh' wkak t;ek mgka wfma f.fjk fudfydf;a ;Dma;sh" i;=g wxl=r,kakg mgka .kS' ìf​|ka ì| tla ù uyd c,dYhla jqj msfrkakg mq¿jk' tfiau b;d l=vd ch.%yKj,ska wmgid¾:l Ôú;hla" ukila ;Dma;shla ,efnkakg mq¿jk' b;d l=vd wkaofï ch.%yKhlaj;a ke;af;a ldgo@ ta ta ojfia mjd wmg úúO ;rd;srfï" úúO m%udKfha ch.%yK ,efí' iuyrúg ld¾hnyq, ojil msgq myla ,shd .kakg mq¿jka ùu i;=gls'

ufkdaúoHdjg wkqj ;;a;ajh '''

tys úoHd;aul me;a;la o ke;=jd fkdfõ' fï l=vd ch.%dyS yeÕSï fvdmeñka l%shdldÍ;ajh flfrys ;on, odhl;ajhla imhhs' fvdmeñka ridhkfha l%shdldÍ;ajh udkisl fi!LHh flf¾ n,mdkakd jQ wdldrh wuq;=fjka lsj hq;= fkdfõ' tneúka th úoHd;aulj o id¾:l jEhuls'

u;l ;nd .kak '''

ta iuÕu wm u;l ;nd.; hq;af;a wfma Ôú;j, wid¾:l ojia o ;sfnk njh' wm wfmalaId lrk lsis fohla ta ms<sfj<g bgq fkdjkakg bv we;' tfy;a th ldg;a fmdÿ idudkH w;aoelSula nj mej­ish hq;=uh' tajdhska ys;a ßojd .kakjdg jvd l< hq;af;a Tn Tngu ldre‚l ù iudj §uh' tfia fkdue;sj lkiai¨ ù ;udgu ffjr lr.ekSu ksIam%fhdackh' ieneúkau i;=g hkq m%.=K mqyqKq l< yels fohlaoehs we;eï úg hul=g isf;kakg mq¿jk' fndfyda ufkda WmfoaYlhkaf.a woyi jkafka th mq¿jka njhs' ñksia fud<h jeämqr wef,kafka .e,ekafka ÿl ñY%s; w;aoelSïj,h' ta ksid f.fjk fudfyd;l ms<sn| wjfndaOfhka yd ;Dma;sfhka hq;=j lghq;= lrkakg wmg yels kï wfma f.jqKq Èkh;a wo oji;a fyg oji;a ;=ku i;=áka b;sf¾hs'


fÊIaG lÓldpd¾h$úfYaI{
ufkda ffjoHrejka wfífialr
W;=re fld<UYslaIK frday,
rd.u$ufkdaúoHd wOHkh wxYh
le<‚h úYajúoHd,h

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv