නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

lsß fjfyr fmfkk fldaka.fya ud,s.djl;r.u kd.y ùÈh m<uq mgquf.a fl<jru msysá fï ud,s.dj iïmQ¾Kfhkau fldaka .yla ueÈ lr f.k yo,d ;sfnk w,xldr kjd;ekla' fï f.dvke.s,af,a ks¾udK whs;slre'  .ïmy" l,at<sh" yxi.sß ksjfia mÈxÑ úð;a lsxia,s Èidkdhl' l;r.u m%foaYfha bvul fï o¾YkSh f.dvke.s,a, bÈlsÍug fya;= mdol l;dj wms Tyqf.kau úuid ±k .ksuq'uu 1989 - 1992 w;r ld,fha§ fn,ajqâ rEmjdyskS .ïudkfha ämaf,daudjla fjkqfjka bf.k .;a;d' uf.a mshd ud;r m%foaYfha m%isoaO n,s f;dú,a Ys,amsfhla' ug;a fï Ys,amh .ek mdrïmßl Wreuh ;snqKd' uu m%xYhg .syska ál ld,hla ysáhd' tys§;a uu n,s f;dú,a lghq;= lrñka kej; ,xldjg weú;a fydag,hla wdrïN lrkak is;=ú,a,la wdjd' ta fjkqfjka fï ia:dkh f;dard .;a;d' fu;ek úYd, fldaka .yla ;sfhkjd' fldaka.y uqÿkg .shdu lsß fjfyr fmakjd' ;j;a me;a;lska ueksla .Õ .,d niskjd' jeäysá lkao;a ±l n,d .kak mq¿jks' b;ska fï fldaka .y ueÈ lr,d f.dvke.s,a,la bÈ lrkak ug ys;=Kd' 2016 jif¾§ fldaka .fya ud<s.dfõ l<,h we;s jqfKa Tkak Th úÈyghs'


• ±ka ;Ügq myla

uu fldaka .y jfÜg Yla;su;a ,S lkq ;n,d f.dvke.s,a, yokak mgka .;a;d' fï ;Ügq mfya f.dvke.s,a, bÈlsÍu fjkqfjka fldaka .fya boslsÍug uu le,fhka tl ,S fldagqjla lemqfõ keye' nr ,S fhdod .;af;a keye' ta úÈyg mßirhg lsisu ydkshla isÿ fkdjk úÈyg uu ueKsla ud<s.dfõ lghq;= isÿ l<d'fldaka .fya uqqoka o,af,;a ldurhla' yenehs .yg tl weKhla .y,d keye' jy,g b¨la fyú,s l<d' flan,a od,d Yla;su;a ksid ;o iq<Õg jqK;a Tfrd;a;= fokjd' ldur 13 la ;sfhkjd' mjq,lg jqK;a kjd;eka .; yels myiqlï i,id ;sfnkjd' ta yeu ldurhla fjkqfjkau ksok we|ka" c,h" úÿ,sh jf.a ish¿ myiqlï ;sfnkjd' fu;ek ;Ügq myl f.dvke.s,a,la ;sfnk njg lsisu ksñ;a;laj;a msgg fmakafka keye'

• fldaka .fya ld,h wjidk ù .y ñheÿk ojil

lsisu m%Yakhla keye' fï f.dvke.s,a, .y ueÈ lr f.k ñil .yg lsisu iïnkaOhla keye' uõ YdLh ñh.sh;a mßjdr fldaka .ia ;sfnk ksid f.dvke.s,af,a w,xldrhg jf.au meje;aug;a ydkshla isÿ fjkafka keye' .y jfÜg fyd¢ka flan, od,d w.=¨ jeà ;sfnk úÈyg Yla;su;a' ta ksid lsisu ìhla  kE'

• foaYSh ixpdrlhkag jf.au úfoaYSh ixpdrlhkag;a kjd;eka

fldaka .fya ud,s.djg ±ka úYd, b,a¨ula ;sfnkjd' iudc udOH Tiafia uf.a ks¾udKh ÿgq fndfyda foaYSh ixpdrlhska kjd;eka fjkqfjka fjkalsÍï ud¾..; l%uh Tiafia isÿ lrkjd' ta jf.au úfoaYSh ixpdrlhkaf.kq;a kjd;ek msß,d' fï ojiaj, reishdkq ixpdrlhska lKavdhula kjd;eka wrf.k isákjd' ta wh fjkqfjka uf.a n,s f;dú,a Ydka;sl¾u;a isÿ lrkjd' ta f.d,a,ka fï Ydka;sl¾u ±l n,d .kak yßu leue;a;la olajkjd

• ud,s.dj wjg;a iqkaorhs '''

.yla Wv f.hla yeÿjdg uu iïmQ¾K fjkafka keye' ta ksid ug wjg mßirh;a w,xldr lrkak wjYH nj ys;=Kd' b;du w,xldr úÈyg u,a" t<j¿ j,ska mßirh ,iaik l<d' fldákau mqxÑ kqjrt,shla jf.a tys foaY.=K ;;a;ajhg iß,k u,a" t<j¿ mjd ±ka j.d lr,d ;sfhkjd' l;r.u uy foajd, fmryerg lm jvïuk úg th iakdkh lrkafka ueKsla .fÕka' fï ia:dkfha§ tys j;a ms<sfj;a weia mkd msgu ±l n,d .kak mq¿jks'b;ska ''' wms úfõlh .; lrkak ia:dk fidhñka isák hq.hl fï fyd|u kjd;ekafmd<la lsõfjd;a ksj/Èhs'

mqkHd pdkaokS o is,ajd