නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

uq,ska uu u<, l%Svdj,g fmdâvlaj;a wdi jqK flfkla fkfjhss
² ti¢ isßj¾Okóg jir úis y;rlg WvÈ tA lshkafk 1999 È fkamd,fha l;auKavq kqjr meje;ajqKq 13 jeks ol=Kq wdishdkq ;r.dj,sfha§ l¿ fl,af,la wjqreÿ úiaila bmer‚ jd¾;djla w¨;a lrkakg iu;a fjkjd' tA óg¾ 100" 200 iy óg¾ 400 hk biõ ;%s;ajhu ch.%yKh lrñka' fuf,i weh ch.%yK rdYshla Tiafia ish ku rka" ߧ" f,dalv yeu iqixfhda.hlskau f,dafl mqrdu ,shkjd' ta úÈyg l%Svdjg wdof¾ lrk ñksiaiqkag zouhka;s o¾Ydz ku u<, l%Svd ch.%yKhka /ila bÈßfha ks;rfofõf,a wykakg olskakg ,efnk kula fjkj' 1992 j¾Ifha§ ndisf,dakd T,sïmsla Wf<, ksfhdackh l< o¾Yd T,sïmsla l%Svd Wf<,la ksfhdackh l< ,dnd,;u Y%S ,dxlsl l%Säldj f,i;A b;sydihg tlajqKd' fï fjoaÈ wehf.a jeäuy,a Èh‚h;a wehf.a wä mdf¾ hñka u<, l%Svdj wdrïN lr wjika' wo wfma kj,shg f.dvjeÿfKa ta Y%S ,dxflah u<, l%Svdfõ biqreu;a w;S; i<l=K jQ ouhka;s o¾Yd iy wef.a wdorŒh Èh‚h jk ti¢ isßj¾Okhs'

• ti¢ fldfyduo Ôúf;a @

wms fï ojia j, ´iafÜ%,shdfõ bkafk' fufyg mÈxÑhgu wdjd' ug ;du wjqreÿ my<jhs' uu fufya mdi,a hkak bkafk' u,a,s,d fokakf.ka f,dl= u,a,s Èi÷ l%slÜ fi,a,ï lrkj' thdg wjqreÿ fod<yhs' fmdä u,a,s úkq;ag kï ;du wjqreÿ y;hs' 

• wïud jf.au ti¢;a l%Svdfõ kshef,kjd'''

Tõ' uu f,aäia fldf,aÊ tflaÈ School Level tflka u<, l%Svd l<d' oeka wjqreÿ ;=klg l,ska ;uhs uu we;a,ála lrkak mgka.;af;' ta;a fldfrdakd tlal mdi,a mqyqKqùï kej;=Kd' kuq;a uu mq¿jka yeufjf,au ;kshu yß mqyqKqùï l<d' fldfyduyß .sh wjqreoafo 16 ka my< School Champion jqfK;a uu'

• wïuf.ka ,efnk iyfhda.h fudk jf.ao@

wïñ ;uhs uf.a Trainer' we;a;gu uu uq,ska u<, l%Svd j,g fmdâvlaj;a wdi jqK flfkla fkfjhs' tA;a wïud mqyqKqùï lghq;= lrkjd oelalu ug;a we;a,álaia j,g wdi ys;=Kd' b;ska wks;a whg jf.au uf.a mqyqKqlre;a wïud jqKd' wïud l%Svdj me;af;ka ug udru Supportive' ta me;af;ka ú;rla fkfõ uf.a Ôúf;a yeufoalgu iyfhda.h fokafk wïud' wïud ú;rla fkfjhs ;d;a;f.ka ug ,efnk iyfhda.h;a lsh, ksu lrkak nE'

• *sÜkia ;shd.kak fudkjo lrkafk@

úfYaIfhkau uu lEu md,khlakï lrkafku kE' idudkH úÈyg lkjd fndkjd' kuq;a fm%daàka iy ldfndayhsfâ%Ü jeämqr ;sfhk lEu .kakjd' i;shg ojia yhla fÜ%ka lrkjd' ta jf.au uu ugu Fitness Day tlla yodf.k bkafk' b;ska Diet plans jqjukd kE'

• ouhka;s o¾Yd lshkafk f,dalm%isoaO pß;hla' tjka flfkl=f.a Èh‚hùu .ek ;sfhkafka fudk jf.a yeÕSulao@

tal ug úia;r lrkak wudrehs' uf.a wïud l%Svdfjka f,dafl kula ;shmq flfkla' thdf. ku .dúka yeu ch.%yKhl§u ,xldfõ ku;a thd cd;Hka;rhg wrka .shd' tfyu flfkl=f.a ÿjla ùu ;rï wdvïnrhla ug ;j fjk keye' ug wdihs wïud rfÜ iy f,dafl ;shmq ku thdf. ÿj úÈyg ;shkak' ug ux .ek jf.au uf.a wïud .ek;a f.dvla wdvïnrhs'

• ,xldj od,d .sh tl .ek i;=gqo@

uu leu;su uf.a rgg' ux bmÿK rg ug ljodj;a wu;l lrkak neye' tA;a fï fudfydf;a ,xldfj isgqfõIka tl;a tlal bkak leu;su ,xldfõ lsõfjd;a tal fndrejla' ta;a ,xldj od,d wdmq tl i;=gla lsh, lshkak;a nE' ta;a ux ys;kjd wfma wkd.;h .ek ys;, wïuhs ;d;a;hs .;af; fyd| ;SrKhla lsh,'• ti¢f. wkd.; n,dfmdfrd;a;= fudkjo@

uu leu;shs fvdlag¾ flfkla fjkak' ´iafÜ%,shdfõ uf.a mdi,a jev lghq;= lrkak ys;ka bkafk;a úoHd úIhka j,ska' ,nk i;sfha fufya mdi,a mgka.kakjd' mdi,a wOHdmkh bjr lr,d fuäiska lrk tl ;uhs oekg ;sfhk f,dl=u n,dfmdfrd;a;=j' kuq;a ljoyß fvdlag¾ flfkla jqK;a we;a,álaiakï w;yßkafk kE'

fï wdvïnrldr ÿj;a tlal l;d lroaÈ ta wdvïnrhg fya;=mdol jqK wdorKSh wïud tlal;a wms fudfyd;la l;d l<d'''

• o¾Yd wehs yÈiaisfhau ´iafÜ%,shdfõ mÈxÑhg .sfha@

uu ´iafÜ%,shdfõ mqyqKq lsÍï lrkak ,xldfj boaÈ wema,hs lr, ;snqfKa' tal Accept jqKd' ta jf.au orejkaf. wkd.f;a .ek;a ys;,d <uhska ;=kafokd iy ieñhd tlal mÈxÑhgu wdjd'

• ;du w¨;a rgg yqre fjk .ukao@

Tõ' we;a;gu wms ;du ´iafÜ%,shdjg wdjd ú;rhs' fufya Environment tlg yqre fjk.uka bkafk ;du' ta jf.au ,xldfj jf.a fkfõ fufya isiagï tl iïmQ¾Kfhkau fjkiafk' talg;a Settle fjk.uka ;uhs oeka bkafk'

• ljoyß ÿj;a Tn jf.au fï rfÜ kula ;shhs lsh, úYajdio@

thdf. lemEisá tlg thdg hkak mq¿jka ÿr thd hhs' oekgu;a thd mdi,a uÜgñka Wmßu olaI;d fmkak, ;sfhkjd' ta ksid ljoyß ÿj;a ux jf.au rfÜ kula ;shhs lsh, úYajdihla ;sfhkj'

• t;fldg Tn ,xldfj lrf.k .sh mqyqKq lsÍï j,g fudlo jqfKa@

kE kE'' welvñ tfla jev uu ´iafÜ%,shdfõ ysáh;a È.gu lrf.k hkjd ßfudaÜ fcdí tlla úÈyg' iuqÿkafk uu MAS wdh;kfha lrmq /lshdjg ú;rhs

• mjqf, jev j,g ieñhf.ka ,efnk iyfhda.h'''

we;a;gu ksjfia jev" orejkaf. jev lrkak Tyqf.ka ,efnkafk f,dl= iyhla' úfYaIfhkau wfma f,dl= mq;d Èi÷f. miafika b|f.k thdf. jev j,g Tyq f,dl= iyfhda.hla fokjd' 

² trxÈ fl!Y,Hd