නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

fjdIska ueIska tllafjkqjg mdúÉÑ l<yels Ultrasonic Turbine Spinner


fï ojiaj, ,xldfõ úÿ,s ì, yßu ierhs' f.orl úÿ,s ì, jeä lrk foaj,a úÈyg YS;lrKh" frÈ fidaok hka;%h jf.a foaj,a y÷kajkak mq¿jka' YS;lrKh ksjfia ksrka;rfhka l%shd;aul fjk WmlrKhla jqK;a ta yd iudkj úÿ,shla i;shlg j;djla fyda Ndú; fjk frÈ fidaok hka;%hg;a jeh fjkjd' fï ldf,a tl WmlrKhlska yß ;ukaf. f.or úÿ,s ì, wvq lr.kak mq¿jkakï tal f,dl= jdishla' wo bf,laá%la .ecÜ msgqfjka lsh,d fokak ys;=fj wvq úÿ,s msßjehlska frÈ fidaok ld¾h lr, fok wmQre Wmdx.hla .ekhs'

• fudloao fï .ecÜ tl '''

fïl m%Odk jYfhka Ndú; lrkafk frÈ fydaokak' kuq;a ;j;a foaj,a lsysmhlau Turbine wash Spinner tflka lr.kak mq¿jka' fïl USB caSble tlla tlal tk l=vd Wmdx.hla' f*daka pd¾Ê lrk fidlÜ tlla wdOdrfhka pd¾Ê lr.kak mq¿jka' fï iamsk¾ tl ma,diaála j,ska ksIamdÈ;hs'

• l%shdj,sh

fyd¢ka pd¾Ê jQ miqj frÈ fidaok Ndckfha fuh iú lr.; hq;=hs' fï Wmdx.h hg we;s l¿ meye;s rn¾ fkdíia j,ska th fyd¢ka me;,s u;=msgl iú fjkjd' miqj frÈ fidaok l=vq fyda fiaÿï Èhr oud j;=r o tl;= lr nÜka tl fm%ia l<dg miafi iamsk¾ tl lerfloaÈ fjdIska ueIska tfla jf.au frÈ ál fome;a;g lerflñka fiafokjd'

• frÈ lsf,da tlla

idudkH fjdIska ueIska tllska fidaokak mq¿jka frÈ lsf,da y;la" wgla jqK;a l=vd fudagrhla iys; fï l=vd iamsk¾ tflka fidaokak mq¿jka frÈ lsf,da tlla ú;rhs' úkdä my<jla we;=<;     frÈ ál fiafokjd'

• l=vd we÷ï ú;rhs'''

fuh fnfyúkau iqÿiq <ore we÷ï fia§u i|ydhs' kuq;a fïia" frÈ udiala" l=vd ;=jd jqK;a fidaod.; yelshs' kuq;a lsisu fj,djl àI¾Ü" í,jqia jf.a foaj,a odkak tmd'

• frÈ fidaokak ú;rla fkfõ'''

fï mqxÑ Wmdx.fhka frÈ fidaokak ú;rla fkfjhs' iskala tlla msßisÿ lr.kak;a mq¿jka' lrkak ;sfhkafka iamsk¾ tl iskala tflka iú lr,d ägckaÜ mjqv¾ fyda ,slaúâ iaj,amhla od,d j;=r iaj,amhla tl;= lr iaúph Tka lsÍu muKhs' ta jf.au msÕka msßisÿ lr.kak" t<j¿" m<;=re jf.au r;arka nvq msßisÿ lr.kak;a fï WmlrKh m%fhdackj;a'

• jdis f.dvhs

idudkH ukqiaifhl=f.a w;af,a m%udKhg ieliS we;s fuh ´kEu ;eklg myiqfjka /f.k hdug yelshs' fkajdisld.dr" uy,a ksjdi" fudag¾ ksjdi" RV jeks iSñ; wjldYhla iys; kjd;eka i|yd Ultrasonic Turbine Wash Spinner tl fyd¢kau .e<fmkjd'

^ wka;¾cd,h weiqfrka &

• trxÈ fl!Y,Hd