නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

frÈ fidaok  udlÜ tl yßhgu okak kshu  frÈfuda, j;a;ÿlla lrorhla ke;=j ;ukaf. foaj,a ;ukag myiq úÈhg ndOdjlska f;drj lrf.k ys; i;=áka iekiSfuka Ôj;a fjkaj mq¿jka ;ek ;uhs wms ldg jqK;a mdrd§ihla fjkafk' w;sYhska ckdlS¾K fld<U fod<fya tod furg md,kh l< iqÿ cd;slhka mervhsia maf,aia kñka ia:dkfha kïlr t;ek ls¿gq frÈ fidaokakg fjka lrkjd' l%ufhka ta ;=< f,dkavß l¾udka;h jHdma;ùu;a iu. mervhsia j;a; f,dkavß j;a; njg m;a jqK;a ys; i;=áka wkqkaf.a ls¿gq fidaok Tjqka ieneúkau Èú f.jkafka mrd§ihl' mrd§ih ;=< isÿjk foa ±k .kakg .sh kj,shg tys Ôj;ajk fchrdÊ kue;s wh Tyq okakd w;S; f;dr;=re fï úÈhg lsõjd'

wfma ;d;a;, iSh, lsh, §mq úÈhg 1021 § jf.a ;uhs uq,skau mervhsia maf,aia lshk fï ;ek tA ldf< rg md,kh lrmq iqÿ uy;a;=re bÈlrkak mgka wrka ;sfhkafk' ta lshkafk yßhgu óg wjqreÿ 100 lg;a biafi,a,d'fï wjg ta ojiaj, jeämqru Ôj;a fj,d ;sfhkafk oñ, ck;dj fldfydu yß iqÿ uy;a;=re 1930 § ú;r ta whg lsh, uq,skau yuqod ks,OdÍkaf.a ks, we÷ï fidao,d msßisÿlrf.k ;sfhkj l=,shla f.j,d' ta úÈhg ;uhs fu;k f,dkavß l¾udka;h ìysfj,d ;sfhkafk'ta lghq;a;g mrïmrd y;rlg tyd .sh b;sydihla ;sfhkjd'

ta úÈhg oñ, mrïmrd lSmhla yryd mej; tk fï mervhsia maf,aia tfla wog;a jeä jYfhka Ôj;a fjkafk oñ, ck;dj' uqia,sï jf.au isxy, ck;dj;a wms;a tlal bkakjg ta fndfydu wvqfjka'tod iqoaof. ldf, yuqod ks,OdÍkaf. ks, we÷ï fidaoñka wfma uq;=ka ñ;af;d mgka .;a;= f,dkavß riaidj wog;a wms mrïmrdfõ Wreufha úÈyg ldgj;a lrorhla fkdfjk úÈhg lrf.k hkjd'kuq;a wo oji fjkfldg mervhsia maf,aia lshk ku me;a;lg od,d yeu flfklau jf.a fu;k y÷kajkafk f,dkavß j;a; lsh,d' ljqre fldfydu ye¢kajqj;a wmsg kï fu;k mdrd§ihla'

wms bmÿfka yeÿfk jevqfk wo olajd Ôj;a fjkafka fu;kfk' fï uq¿ j;af;u f.j,a 175 la ú;r ;sfhkj' f.j,a lsõjg ta yeu tllau f.hla fkfuhs' iqÿ uy;a;=re yomq ldur fma<s lSmhl=;a fu;k ;sfhkjd' iïmQ¾Kfhka oyilg wêl msßila fï j;af;a mÈxÑfj,d bkakj' ta yeu flfklau oji mgka .kafk j;a; ueoafo ;sfhk YS% uyd ld,s uEKshkag fjkajqK fldaú, Èyd n,df.k t;=ñhg kuialdr lr,' foúhkaf.a msysfgka wms lsis flfkl=g oji jrÈkafk kE' talg fya;=j ;uhs ld,s uEKshkaf.a wdYs¾jdoh wmsg fyd|dldrju ,efnkjd'Ôúf;a fudk foaj,a j,ska w¨;a jqK;a tod jf.au wog;a wms fï riaidj lrkafk mrK úÈhgu ;uhs' tod b|,d wms yefudagu fidao, msßisÿ lrkak frÈ ,ndfok f.j,a jf.au fydag,a" l¾hd, jf.a ;eka fjk fjku ;sfhkjd'

ug ta úÈhg frÈ ,ndfok flfkla' fï j;af; fjk flfkl=f.ka ta fiajh ,nd .kafk kE' ta jf.au fjk flfkla msßisÿ lrkak frÈ ,nd.kak ;eklska fudku fya;=jla ksidj;a uu frÈ wrf.k tkafk;a kE' ta úÈhg fï ,xldj we;=f, úúO m%foaYj,ska fu;ekg frÈ f.akj msßisÿ lrkak'iuyre fuf;kag ta whf. ls¿gq frÈ f.k;a fokjd' iuyr fj,djg wms .sys,a, frÈ wrf.k tk fj,dj¨;a ;sfhkj' fldfydu frÈ ndr.;a;;a wms úfYaI i,l=Kla fhdo, ;uhs tajd .kafk'fudlo I¾Ü" l,siï" .jqï" idß" idh yeÜg fldÜg Wr" fnâISÜ" fodr cfk,a frÈ jf.a fkdfhla foaj,a wmsg fidaokak fjkjd' tajd msßisÿlr, udrefjkafk ke;=j whs;sldrhkag ndrfok tl wfma j.lSula' ta j.lSu yßhg lrkak wms ne`È, bkakjd'ta úÈhg fjka lr.kak frÈ fidaokafk;a fjk fjku' I¾Ü kï I¾Ü' l,siïkï l,siï" frÈ ±lalu wmsg lshkak mq¿jka fï fï frÈ fidaokk ´k fldfyduo lsh,'

tfyu ;SrKh lr, jeämqr ls¿gq fj,d ;sfhk tajg fldaiaála fidav;a wksla tajg ßkafida jf.a msßisÿ ldrl;a fhdo, /hla fmf.kak ;sfhkjd'idudkHfhka wms riaidj mgka .kafk mdkaor 4 g ú;r' t;k b`o, j;=r mqrjmq fï nlals j, neye, frÈ fidaokjd' fmfÕkak odmq frÈ we;=,a,kak' we`o frÈ jf.a foaj,a .f,a .ykak idß cfk,a frÈ jf.a tajd ishqï úÈhg fidaokak jf.au ta úÈhg fidaok frÈ fõ,kak;a fjku lÜáhla bkakj' tA yeu flkdgu fjkajqK jegqml=;a ;sfhkj' frÈ fõ,kak ,Kq folla tlg wUr, úfYaI l%uhlg ;uhs je,a ne`o, ;sfhkafk' ´ku froaola ta ,Kq fol w;fr r`oj, ;uhs fõ,.kafk' tA i`oyd la,sma mdúÉÑ lrkafk kE'fyd`og fõ¨kdg miafi fidaomq we`ÿï uÈkak;a fjku msßila bkakj' fmd,a lgq wÕ=re bia;sßlal ;uhs ta i`oyd wog;a mdúÉÑ lrkafk' ta bia;sßlalhla lsf,da my yhla nrhs' uÈk we`ÿï ms<sfj,g kj, wr uq,ska f.akfldg od.kak i,l=Kq j,g wkqj fjkalr, ;uhs kej; ndrfokafk'ojiska oji úÿ,s ì," fldaiaála fidavd" ßkafida jf.au wjYH lrk wfkl=;a flñl,a j¾. ojiska oji .Kka hk ksid ±ka fï l¾udka;h lrf.k hk tl;a wudre fõf.k ;uhs tkafk'

biair mdfr ,hska tflka .;a;= j;=r j,g f,dl= ì,la wdmq ksid ±ka k< <sx j,ska j;=r wrf.k ;uhs mdúÉÑ lrkafk' fudlo ojilg úYd, c, m%udKhla wjYH fjkj' bia;sßlalj,g odk fmd,a lgq w`.=rej, ñ< jeä ùu;a wmg m%Yakhla' fudk m%Yak wdj;a mrïmrdfjka whs;s jqK fï riaidj wms yefudau i;=áka iu.sfhka lrf.k hkj'ta iu.sh fldhs;rïo lshkjkï fï j;af; Ôj;afjk ljqreu yß idudðlfhla urKhg m;ajqfKd;a ta whg f.!rjhla úÈhg todg fï uq¿ j;a;u frÈ fidaok tl kj;ajkj' ta jf.au ;uhs Y%S uyd ld,s wïuka fldaúf,a jd¾Isl W;aijh fjkqfjka wms yefudau i;shla fï f,dkavß riaidfjka bj;afj,d ta wd.ñl pdß;% jdß;% j,g uq,a;ek §, lghq;= lrkj' ta jf.au fuys Ôj;afjk yeu flfklau jf.a ;u ;uka Wmhk uqo,ska Èkm;d iq¿ m%udKhla fyda fldaú, fjkqfjka fjka lrkafk f,dl= Nla;shlska'

mrïmrdfõ Wreuh f,iska ysñjQ wkqkaf.a frÈ fidaok /lshdj yryd Wmhk jegqfmka hk tk ;eklg jevodhl jkakg foúhka mqod mska oyï /ialrñka iu.sfhka iudodkfhka ldgj;a nrla fkdù Ôj;ajk Tjqka ieneúkau Èúf.jkafka mdrd§ihl ñi f,dkavß j;af;a fkdjk nj kï lsj hq;=uh'

² Oïñl fyajdjiï