නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

Nd*a nela  bßhõj ksid fld<U r.¾ la,í  tllg mdr lemqK úÿk wudfk;a</div>r.aì lshkafk f,dj mqrd m%p,s; ckm%sh lKavdhï l%Svdjla' kjiS,ka;fha cd;sl lS%vdj f,io ie,flk r.aì f,dalh mqrd mj;sk wfkl=;a lS%vd iu. ii|k úg b;d ÿIalr lS%vdjla jYfhkao ie,fla' thg fya;=j r.aì l%Svdjgu wdfõksl jQ ±ä kS;s Í;s iuQyhlg hg;aj lS%vd l< hq;= neúks' wo jkúg wfma rfÜ by< fmf<a mdi,a fndfyduhl mj;sk r.¾ lS%vdj yryd oCI lS%vlhka ìysùu i;=gg ldrKhla' uykqjr lsxiajqâ úoHd,h ksfhdackh lrñka meñKs .uka u`. w;r;=r ±lajQ iqúfYaIS olaI;d fya;=fjka fld<U CR lS%vd iudcfh idudðl;ajh ysñlr .ksñka lS%vd f,dj ch.;a úÿk wudfk;a tf,i meñKs .uka u`. ms<sn`o fufi u;lh wdj¾ckh l<d ''' uf.a .u uykqjr fndaj,j;a;' mqxÑ ldf, whshhs uuhs wy, my, hd¿fjd;a tlal ks;ru ls%lÜ fi,a,ï l<d' ta yefudau wdidfjka ls%lÜ .eyqjg f.dvla fj,djg uu fi,a,ï lf<a jeä Wkkaÿjlska fkfuhs' fudlo tod b|,u ug ´k jqfKa weÕg ±fkkak álla jeäfhka oÕ,, ÿj, mek, y;sodf.k uykais fjkak'wms fokaku bf.k .;af; kqjr lsxiajqâ úÿyf,a' whsh rejka; yxik mdif,a ls%lÜ lKavdhfï lemagka úÈhg lS%vd l<d' ta;a tA ldf, b|,u uu wdidfjka n,df.k ysáfh r.¾ lKavdhfï whsh, fndaf, wrka ÿjkj jf.au fmdrno, jefgk Èyd' tA;a tlalu ysf;a f,dl= wdidjla we;sfj,d ;snqK r.¾ lS%vlfhla fjkak' wkak tA úÈhg ;uhs uq,skau mdif,a my jifrÈ yjqia ueÉj,g uu r.¾ lS%vdfõ fhfokafk' tf;kaÈ uu fi,a,ï lrkj n,df.k b|, 12ka my< úksiqrejrhl= f,i lghq;= lrmq fukaäia i¾ ;uhs ug mqyqKqùïj,g tkak lsõfj'

² ta wjia:dj úÿkg ±kqfk fldfyduo @

tal ug wog;a jpkj,ska úia;r lrkak wudrehs' fudlo r.¾ fi,a,ï lrkak f,dl= wdidjlska bkak ldf, ;uhs fukaäia i¾ ug melaá%ia tkak lsõfj melaá%ia tkak lsõfj uf.a oCI;d ±l, lsh, uu ±k.;a;g miafi uu fï lS%vdj ;=< È.= .ukla hkjd lshk wêIaGdkh bfíu jf.a ysf;a we;s jqKd' tA wêIaGdkh jf.au tA i`oyd uu lrm lemùï ;uhs udj fï ;rï ÿr wrf.k wdfj'tA úÈhg 12 ka my< 14 ka my< 16 ka my< lshk yeu jhia ldKavhlau hgf;a uu r.¾ lS%vd l<d' idudkH fm< iu;afj,d Wiia fm< mx;shg we;=<;a jqKd' tA i|yd uu f;dard .;af; jdksc úIhhka' tA fjkfldg;a uu 18 ka my< lKavdhfï idudðlfhla' tA w;r;=r 19 ka my< lS%vlfhla úÈhg;a lS%vd lsßfï úfYaI wjia:dj ug ysñjqKd'

² wOHdmk lghq;= iu. lS%vd lghq;=j, tljr fhokakg ùu foujqmshka ±lafl fldfyduo @

wOHdmk lghq;=j,g jvd lS%vdjg ;ekla §< bf.kqï lghq;= lvdlmam,a lr.kshs lsh, ;d;a;f. ysf;a kï mqxÑ nhla ;snqKd' tA;a wïu bÈßm;a fj,d yeufohlau ne,kaia l<d' wïuhs ;d;a;hs ug jf.au whshg;a lsõfj lS%vdfõ fhfokjd jdf.au bf.kSu;a yßhgu lrkak ´k lsh,hs' tfyu lsh, tA wh me;a;lg fj,d ysáfh keye yeu fj,dfju wmsj Èßu;a l<d' Th ldrKd foflkau ch.%yK ,nd.kak'

² ksfhdackh lrk r.aì lS%vdj ;=< úfYaI bßhõjlska lemS fmfkkakg ;rï Tn jdikdjka; fjkjd'

Tõ r.¾ lS%vdj ;=< tla tla lS%vlhka ;uka úiskau oialï olajñka ks¾udKh lr.kakd ;eka ;sfhkj' tA ;=< yd*a nela lshk bßhõj ;uhs uu wkq.ukh lrkafk'

² tA oCIlï ksidu lS%vd iudchlska úÿkg iqúfYaIS wdrdOkdjla ,efnkjd'

ta wdrdOkdj ,efnkafk fufyuhs' ial+,a lemagka ysgmq äkd,a fiõñk lshk uf.a ñ;%hg fld<U CR lS%vd iudcfha úksiqrejreka lsh, ;snqK la,í tl fjkqfjka r.¾ lS%vdfõ fhfokak yd*a nela bßhõfjka oialï olajk lS%vlfhla wjYH nj' Tyq ;uhs udj CR la,í tlg y÷kaj, ÿkafk'

² ,enqKq wjia:dj .ek fudlo ys;=fk

CR lshkafk r.aì lS%vdfõ by<skau jecfUk kduhla' tjeks lKvdhulg iïnkaO fjkak ,eîu ud ,enQ Nd.Hhla' tA;a ug fï wjia:dj ,efnkafk Wiia fm< úNd.hg fmkS isákakg;a fmr' tf;kaÈ uu f,dl= wmyiqjlg m;a jqKd' fudlo ug Wiia fm< úNd.hg fkd,shd la,í tlg fcdhska fjkak;a neye' úNdf. bjrfjklï ,enqK pdkaia tl ;sfhhso lsh, ys;kak;a neye' fldfydu jqK;a úNd.hg uqyqK §, wjika fjklï uf.a pdkaia tl ;snqKd'idukHfhka ial+,a àïj, fi,a,ï lr, mdif,ka bj;a jqKdg miafi ´fku lS%vlhl=f. B<Õ ySkh ;uhs la,í tllg ne¢, ;ukaf. lS%vd lghq;= bÈßhg mj;ajdf.k hk tl' tA ySkh ;=< Ôj;a fjk fj,djl ug;a la,í tllg fcdhska fjkak wjia:dj Wodùu i;=gg ldrKdjla'

² r.¾ tlal f.fjk Ôúf;a fudk jf.ao @

la,í tfla fYähq,aj,g wkqj ;uhs uu yeu foau lrkafk' i;sfha Èk mfyau Wfoa ld,fha wksjd¾hfhkau YÍr iqj;djh fjkqfjka jHdhdu lrkak ;sfhkjd ta i|yd ðï tlg tkjd' tA yeu ojilu ijia ld,fha mqyqKqùï lghq;= meje;afjk ksid tAjdg  wksjd¾hfhkau iyNd.s úh hq;= fjkj' ta foaj,aj,g uq,a ;ek foñka jev lroaÈ oji f.fjkj fkd±kSu'

² lS%vlfhla úÈhg Tfí lEu îu

YÍrfhka f,dl= uy;;a ke;s ksid f,dl=jg ys;, lEu md,kh lrkafk keye' YÍr Yla;sh mj;ajd f.k hEug wjYH .=Kodhl foaj,a ´ku fohla lkj fndkj' Bg wu;rj ,nd.kafk la,í tflka fok ima,sukaÜ ú;rhs'

² wkd.;h ch .kak ys;df.k bkafk lS%vdfjkauo

wksjd¾hfhkau' r.¾ lS%vdfõ kshef<ñka th w;yßkafk ke;s tA yd ne£ula ;sfhk ;ekl /lshdjla lrkak ´k lshk yeÕSu ;uhs tod b|,u uf.a ysf;a ;snqfK' wo tA is;=ú,s yeu tllau ys; we;=f< jeäÈhqKq fj,d ud ;=<u ks¾udKh fjÉp b,lalhla ;sfhkjd' tA ;uhs ljodyß cd;sl lKavdhfï lS%vlfhla fj,d rg fjkqfjka lS%vd lrk tl' tA wêIaGdkh ysf;a ;shdf.k yeu lemlsÍulau lrñka fjfyfikafk tA ySkh ienE lr.kak'

Oïñl fyajdjiï