නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

නිවස ඇතුළත අලංකාර කරන පැළෑටි තියන්න ඕන හොදම තැන.Dyia: Ydl ksjfia iy mqoa.,hdf.a Yla;sh flfrys fyd| n,mEula we;s lrkjd'  tfy;a .DydY%s; me<Eá ksji ;=<  ys;= ukdfmg ;eïm;a lrkak hEfuka fndfyda .eg¨j,g Tng uqyqK mdkak isÿfjhs' ksjfia wNHka;r iqkaor;ajh ;j;a biau;= ù fmfkk úÈyg ksji ;=< ;eïm;a lrkak mq¿jka kï Tfí isßl; wmqre ksjykla lr .; yelshs '''

• f.duqjla f,i

ksjig fyda ldurhlg msßmqka fmkqula ,nd§u i|yd .DydY%s; me<Eá fhdod .; yelshs' ksji ;=< ;ks ;ks me<Eá ;nkjdg jvd f.duqjla f,i ;eîfuka  ksjfia fyda ldurfha msßmqka fmkqu jeä lrkq we;' me<Eá lSmhla tl <Õ ;enQ úg tA wjg wd¾ø;djh by< hhs' tA yryd me<Eá j¾Okhg wjYH laIqø mßirhla ks¾udKh fõ' fuh ish¨u me<Eáj, j¾Okhg WmldÍ fõ' fï i|yd ksji ;=< we;s isfuka;s fmdf<dj u; fldghla" ,E,a,la" nlalshla jeks fohla fhdod .; yelshs' flfiafj;;a fuu l%ufhka wjdishla o isÿ fjkak mq¿jka' me<Eá w;r ;rÕh jeäùfuka ÿ¾j, me<Eá ñh hdfï wjodkulao u;= ùug bv we;'

• ;ks ;ks me<Eá f,i

m%udKfhka úYd, .Dyia: me<Eáhla ksji ;=< ia:dk.; lsÍfï§ th ;ksju ;eìh yelshs' f;dard.;a me<Eáh ;ksj ;eîug wfmalaId lrkjd kï ta i|yd lemS fmfkk w,xldr" fjkia yevhla we;s u,a fmdaÉÑhla f;dard.kak' túg tys wdl¾IŒh nj by< kexúh yelshs' tfukau Tnf.a ksji fyda ldurh ;=< me<Eá f.duqjla ia:dk.; lsÍug ;rï bvlv fkdue;s kï ;ks me<Eá lSmhla muKla ia:dk.; lsÍu iqÿiq jkq we;'

• t,a,d jefgk f,i

fï i|yd je,a j¾." t,a,d jefgk iq¿ ÿ¾j, l|ka we;s me<Eá fyd¢kau .e<fmhs' ksji ;=< t,a,d jefgk wdldrfha .Dyia: me<Eá ia:dk.; l< yelskï th ksjig w,xldr o¾Ykhla ,nd §ug iu;a jkq we;' kuq;a fuu l%ufha § me<Eáhg wjYH wdf,dalh iy c,h ksis mßÈ iemhsh hq;=h' ,nd fok fmdaIKfha" c,fha fyda ysre t<sfha wvqjla isÿ jqjfyd;a m;% jeà hhs' t,a,d jefgk je,aj, m;% fkdue;sj l| muKla b;sß jQfjd;a tu o¾Ykh ksjfia w,xldrh ke;s lr ouhs' Tng fï i|yd ì;a;sfha fldgila fyda rdlalhla fhdod .; yelshs' ke;skï me,Eá isgqjk ,o n÷ka by< isú,sfï t,a,d n÷fkka msg;g me<Eáfha l| lvd jefgk f,i j¾Okh jkakg bv Èh yelsh'

• t,af,k u,a fmdaÉÑ

t,af,k u,a fmdaÉÑ Ndú;h b;d myiq ùuh' wdf,dalh fyd¢ka ,efnk ia:dkhl t,af,k u,a fmdaÉÑ myiqfjka t,a,d ;eìh yelsh' tfukau c,h iy fmdfydr iemhSfuka fuh id¾:lj jefvkq we;' ksjil we;s w,i fmkqu iyuq,skau ke;s lrkak t,a,k u,a fmdaÉÑhlg ukd yelshdjla we;' ksji ;=<g ysre t<sh fyd¢ka ,efnkafka ke;skï ojia follg j;djla muK t,af,k u,a fmdaÉÑh ksji ;=< we;s ia:dkfhka bj;a lr t<suyka ia:dkhl ;ekam;a lrkak' t,af,k u,a fmdaÉÑh jßkajr lrleùu u.ska tys isgqjd we;s me<Eáfha j¾Okh fõ.j;a lr .; yelsh' 

• fnda;,a WoHdk

fuh úYd, fnda;,hla ;=< j.d lrk l%uhls' fnda;,fha lg fyd¢ka jefik uQähla o w;HjYH fõ' fuys§ isÿjkafka fnda;,h ;=< me<Eá isgqjd fnda;,fha lg jid oeóuhs' fuys§ fnda;,h ;=< uqød l< mßirhla we;s fõ' fnda;,h ;=< iajNdúlj c,h" c, ìxÿ iy c,jdIam we;sfjñka fnda;,h ;=<u ixirKh ùu werfò' túg Tng msg;ska c,h fh§u wjYH jkafka keye' fï i|yd f;dard .; hq;af;a ùÿre fnda;,a muKhs' ma,diaála fnda;,a fï l%uhg iqÿiq jkafka ke;' ma,diaála fnda;,hl ì;a;s u; c, jdIam ;ekam;a jk fõ.h jeähs' ùÿre fnda;,a f;dard .ekSfï § wj¾K ùÿre fnda;,hla f;dard.kak' túg fnda;,h ;=< we;s me<Eá meyeÈ,sj fmfkkq we;' me<Eáj,g hï ydkshla isÿ fõf.k tk nj oefkkjd kï jydu l%shd;aul úh yelsh' f;dard.kakd fnda;,fha lg úYd, úh hq;=h' isgqjk me<Eá lrorhlska f;drj fnda;,fha láka ßx.jd we;=<g oeñh yels úh hq;=h'  Tn f;dard .kakd fnda;,h fyd¢ka fidaod msßisÿ lr .; hq;=h' bkamiqj fnda;,fha m;=f,a fikaáóg¾ 25 la muK Wig r¿ je,s ;Ügqjla we;sßh hq;=h' ta u; ;=kS wÕ=re len,s ;Ügqjla w;=rd .; hq;=h' ó<Õg fldïfmdaiaÜ ;Ügqjla w;=rd .; hq;=h' kuq;a Bg fmr fldïfmdaiaÜ ðjdkqyrKh l< hq;=h' jdIam u.ska fldïfmdaiaÜ ;eïîu u.ska fldïfmdaiaÜ we;=<; Ôj;a jk laIqø Ôùka úkdY ù hkq we;' fldïfmdaiaÜ ;Ügqj we;sÍfuka wk;=rej ,S fldagqjla we;=<g oud fldïfmdaiaÜ fyd¢ka ;o lr .; hq;=h' bkamiq fldïfmdaiaÜ ñY%Kh u; l=vd isÿre ilid me<Eá isgqùu wdrïN l< hq;=h' fnda;,h ;=< me<Eá isgqùfï § u,a msfmk me<Eá f;dard fkd.; hq;=h' u,a mr jQ miqj tajd bj;a lsÍu wmyiq ùu fuhg fya;=jhs' fnda;,a WoHdkhl isgqùug .e<fmk fyd|u Ydl j¾.hla jkafka m¾Kdx. h' óg wu;rj Tng mdis j¾.;a f;dard.; yelsh' fnda;,fha m%udKh iy me<Eá j, m%udKh tlsfkl .,md .; hq;=h' muKg jvd jeä me<Eá m%udKhla fnda;,h ;=<g tl;= fkdl< hq;=h'

m%ùK jdia;= úoHd Ys,amS
wNHka;r ksjdi ie,iqïlre
fkdfh,a fcdYma

• uOqNdIsŒ fndr¨f.dv