නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

uf.a f,dl=u n,dfmdfrd;a;=j bf.k .kak olaI orejkag WoõlsÍuhs-risl i|rejkaksfõok l,dj we;=f<a l=vd ld,hla ;=< § f,dl= .ukla wdmq ;reKfhla wmguqK.eiqKd' Tyq kñka risl i|rejka tÈßudkak' mdi,a ldf,a mgka ,enQ ksfõok mkakrh Tiafia fï jkúg rgla bÈßfha fmkS bkak Tyq kj,shg lshQ l;djhs fï'

mjqf,a úia;r'''

mjqf, uu ;uhs tlu <uhd' wïud fmrmdi,a .=rejßhla' ;d;a;d wrlaleñfhla' uf.a .u l=reKE., l=Uqla.efÜ'

mdi,a ld,h'''

uu 01 fYa‚fha isg 05 fY%a‚h olajd mdi,a .sfha l=Uqla.efÜ uOH uyd úoHd,hg' miafi YsIH;aj úNd.h mdia fj,d l=reKE., bínd.uqj uOH uyd úoHd,hg we;=<;a jqKd' Wiia fm< fjkl,au uu ysáfh ta mdif,a' 06 fY%a‚fha b|,u uu kdhl;aj Oqrhka oerejd'

ksfõokhg fhduq jqfKa mdif,ka'''

ksfõok l,djg msUqrem;a ieliqfKa bínd.uqj uOH úoHd,fhka' uu ta mdi,g hkl,a uhsla tllska Ôúf;ag l;d lr, ;snqfK kE' mdif,a Yío úldYk hka;% yeisÍfï lKavdhfï uu;a ysáhd' ojila mdif,a W;aijhlÈ ksfõok lghq;= lrkak <ufhla ysáfh ke;s wjia:djl .=rejrfhla yÈiaisfh weú;a uf.ka b,a,Sula l<d tod ojfi ksfõok lghq;= lrkak lsh,' tod uu id¾:lj ksfõok lghq;= l<d' miafi mdif,a ksfõok wxYfha ysgmq wlald flfkla ug wdrdOkd l<d thd, tlal mdif,a ksfõok lghq;=j,g È.gu iïnkaO fjkak lsh,'

rka.sß Y%S ,xld .=jka úÿ,sfhka wjia:djla'''

Tfydu mdif,a jev lghq;= lrf.k boaÈ 09 fY%a‚fh;a ug wjia:djla ,enqKd rka.sß Y%S ,xld .=jka úÿ,s wdh;kfha jevigykaj,g iïnkaO fj,d <ud jevigyka ksfõolfhla fjkak' tal ;uhs uf.a m%:u udOH w;aoelSu' idudkH fm< lrkf;lau uu ksfõok lghq;= l<d'

.=rejrekaf.ka nekqï'''

uu mdi,a ldf, jeämqru lf<a úIh ndysr jev' .=rejrekaf.ka fpdaokd iy nekqï f.dvla ,enqKd uu mdvï jev w;miq lr.kakj lsh,' àp¾ia, uf.a uQKgu lsh, ;sfhkjd WU kï O/L mdia fjkakE lsh,' kuq;a ta ldf, ysgmq úÿy,am;s;=ñh udj úYajdi l<d' wïud mdi,g weú;a m%skaism,af.ka b,a¨j;a udj mdi,a úIh ndysr jevj,ska bj;a lr, mdvï jevg fhduq lrjkak lsh, m%skaism,a lsõfj wïud nh fjkak tmd risl mdvï jev ljodj;a wvd, lr.kafk kE lsh,' fldfydu yß uu 2017 jifrÈ idudkH fm< úNd.fhka A7 hs B 3 hs wrka by<skau iu;a jqKd'

rka.sß Y%S ,xld iyfhda.h'''

idudkH fm< lr, m%;sM, tkl,a uu rka.sß Y%S ,xld wdh;kh;a tlal ksfõok jev l<d' tjl jevigyka wxYfha l<ukdlre jQ wkqrdO frdayK iy ioyï wxYfha l<ukdlre id,sh .Kfialr uy;ajre uf.a ksfõok lghq;=j,g úfYaI iyfhda.hla ,ndÿkakd'

Wiia fm< bxðfkare ;dlaIKfhka'''

uu Wiiafm< lf<a bxðfkare ;dlaIK úIh Odrdfjka' ksfõok lghq;= tlal wOHdmk lghq;=;a iunrj l<d' 2019 jif¾ uu mdif,a ksfhdacH YsIH kdhlh;a jqKd' uu wjqreÿ .dKla mdi, fjkqfjka lrmq foaj,a tlal m%Odk YsIH kdhl ;k;=r fkd,enqK tl .ek ÿlla ;snqK;a mdif,a yeu jevlÈu m%Odk YsIH kdhlhd jf.au iïnkaO jqKd' Wiia fm< úNd.h;a B 3 la tlal iu;a jqKd'

ish; wdh;kfhka wdrdOkdjla'''

Wiia fm< ,sh, f.or boaÈ ish; rEmjdyksfhka wdrdOkdjla wdjd f,dal <ud Èkhg úldYh fjk jevigykl ksfõokhg iïnkaO fjkak lsh,' t;kska miafi uu È.gu ish; tlal ysáhd' miqj mqyqKq ksIamdol iyhl" ksIamdok iyhl iy fcHIaG ksIamdol olajd ;k;=re uu oerejd' wjqreÿ 19 È oyj,a 12 m%Odk mqj;a úldYh lrkak;a ug wjia:dj ,enqKd'

le,‚ iriúhg'''

Wiia fm< m%;sM, tlal uu le,‚h úYajúoHd,fha mß>Kl iy bxðfkare mSGhg f;areKd' úYajúoHd, jev;a tlal uu ish; kd,sldfõ iaÓr fiajfhka bj;a fj,d fï fjkfldg ksoyia udOHfõÈfhla úÈyg uf.a iyfhda.h Tjqkag ,ndfokjd' 

wNsfhda.'''

ksfõolhd lshk l=,lh we;=f< bkak wh úIudldrhs' ug;a ll=f,ka weÈ," lems,s flá,s ;snqKd' uu tajd ;el=fj kE' uu wNsfhda. úÈyg ndr.;af; wks;a whf.ka ug ,efnk m%;spdr'

wkd.; n,dfmdfrd;a;='''

fï fjoaÈ uu úYajúoHd, wOHdmkh yodrk .uka uf.au jHdmdrhla lrf.k hkjd' Television production wdh;khla jf.au hdrd kñka welvñ tlla mgka.;a;d' taflka rx.kh" ksfõokh" y~ md,kh jf.a foaj,a lsh, fokjd' uf.a f,dl=u n,dfmdfrd;a;=j ;uhs bf.k.kak olaI orejkag Woõ lrk tl' fï fjoaÈ welvñ tlg iïnkaO fj,d bkak wd¾Ól wmyiq;d ;sfhk orejkag uu fkdñf,a wOHdmkh ,ndfokjd' ta jf.au oeka bkakjg;a jvd fyd| Ôú;hla uf.a wïughs ;d;a;ghs fokak ´fk'

trxÈ fl!Y,Hd