නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

YÍr nr wvq lrk Diet Plansf;dr;=re ikaksfõokfha ióm;djh iu. wo iudch kSfrda.S;djh .ek jeä ie,ls,a,la olajkjd' tA ksidu wdydr md,kh" jHdhdu ms<sn|j jeä Wkkaÿjla olajkjd' fndfyda mqoa.,hkag wdydr ms<sn|j md,khla mj;ajd .ekSfï wjYH;djh ksidu Tjqka úúO ie,iqï wkq.ukh lrkjd' wo jkúg úúO wdydr md,k ie,iqï l%u ckms%h;ajhg m;a ù ;sfnkjd'

Diet plan l%u

² intermittent Diet plan - meh 16 la ksrdydrj isákjd' Bg miqj meh wgla wdydr .kakjd

² þaleo Diet plan -hqfrdamd rgj, by< mdx;slhka wkq.ukh lrk wdyr md,k ie,iqula

² ks¾udxY wdydr rgdj

² lsfgda Diet plan - ldfndyhsâfâ%g iïmQ¾Kfhkaufhka bj;a lrkjd'

² Fruity Diet plan - ;ukaf.a wdydrh iïmQ¾Kfhkau m,;=rej,g iSud lrkjd

² wdydr fõ,a u. yeÍu  Wfoa fyda rd;s% wdydrh u.  yeÍu

² Low fat Diet plan- fïoh wvq wdydr muKla .ekSu

² wdydr wdfoaYl Diet plan - wdydr wdfoaYl wvqu le,ß iys; wdydr ie,iqula Diet plan wkq.ukh l<;a fndfyda whg YÍr nr md,kh lr .ekSfï yelshdjla kE' wo fndfyda fofkla wkq.ukh lrk Intermittent Diet plan .ek m¾fhaIlhka t;rï m%idohla olajkafka kE' Intermittent Diet plan ,nd .kakd úg meh 16 la ksrdydrj isákjd' miqj meh wgla wdydr .kakjd' meh 16 la ksrdydrj isák úg wfma isref¾ ;sfnk fïo oykh jk nj is;=j;a we;a;gu ta woyi jerÈhs' weußld tlai;a ckmofha isÿ lrk ,o wOHkhla u.ska fmkajd fok wkaoug intermittent Diet plan tlla wkq.ukh lsÍfï§ wm is;k wkaoug È.= fõ,djla ksrdydrj isàfuka iy wod, ld,mrdihl§ kej; jeä mx.=jlska wdydr .ekSu fïoh wvq lr .ekSug id¾:l l%uhla fkdfjhs'

• ksrdydrj isák ld,h È.hs

wfma idudkH wdydr rgdjl§ Èklg ;=ka fõ,la m%Odk wdydr fõ,la f,i ,nd .kakjd' ta w;r Wfoa wdyrh WoEik 7 g" Èjd wdydrh oj,a 12 g iy rd;S% wdydrh rd;s% 7 g f,iska wms mqreÿj isákjd' fndfyda úg l=i.skak ±kqk;a ke;e;a fï ld, mrdih ;=< m%Odk wdyr fõ, imqrd .ekSug wm iQodkñka isákjd'kuq;a Intermittent Diet plan l%uh wkq.ukh lrk úg meh 16 la ksrdyrj isákjd' ta ksidu l=i.sks ;;a;ajh Wmßuhg m;a ùu idOdrKhs' ta ksid wdyr fjkqfjka we;s jk wjYH;djh jf.au W;af;ackh;a b;du by<hs'

• ;rndrejg;a fya;=jla

Intermittent Diet plan wdydr ie,iqï l%uh iy ;rndrej uq,a lr f.k fcdaka fydmalskaia úYaj úoHd,fha m¾fhaIlhka úiska wOHkhla isÿ lrkq ,enqjd' Tjqka fï i|yd mqoa.,hka 550 la f;dard f.k Tjqka lKavdhï follg fnod tla lKavdhula i|yd Intermittent Diet plan wdydr ie,iqï l%uh iy wfkla lKavdhug idudkH iïm%odhsl wdydr rgdjg wkqj meh 7l fyda 8 l ld, mrdihg wkqj wdydr ,nd ÿkakd' wOHkh wjidkfha§ ,nd .;a o;a; úyaf,aIKhg wkqj fmkS .sfha Intermittent Diet plan wdydr rgdj wkq.ukh l< mqoa.,hkaf.a YÍr nr ms<sn|j md,khla isÿjqfKa ke;s kuq;a Bg jvd meh 7- 8 w;r ld, wka;rhlg wkqj wdyr wkqNj lrk ,o mqoa.,hkaf.a YÍr nr i;=gqodhl uÜgul meje;s neõ fuu wOHkh u.ska meyeÈ,sj fmkS .shd'

Intermittent Diet plan wdydr ie,iqï l%ufha wjdis

² wêl l=i.skak ±Íug isÿ ùu

² fjfyilr nj

² kskao ms<sn| .eg¿

² wjOdkh ms<sn| .eg¿

² Tlaldrh

² kqreiakdnj

Intermittent Diet plan wdydr ie,iqï l%uh

² jhi wjqreÿ 18 g wvq jefvk jhfia orejka

² .¾NKS uõjre

² lsß fok uõjre

² lS%vlhka

² Èhjeähd frda.Ska iy fjk;a fi!LH .eg¨ we;s frda.Ska

( Mayo Clinic weiqfrka)

mqkHd pdkaokS o is,ajd