නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

msß;a lU nekao mu‚ka msk jeä fjkjo •lU jf.a wf;a n¢k msß;a kQ,aj,ska wfma YÍrhg Yla;shla  ,efnkjdo@

md,s NdIfjka msß; —mß;a;x ˜  hkqfjka ye¢kafjk w;r —ish¨  Wjÿre wk;=re iy ika;dm j<lajd wdrlaIdj ,nd fok n,hla hk w¾:fhka —mß;a;x˜ kï w¾:l:kh ,nd we;' foaY.=K idOlhkaf.ka" kj.%y wm, j,ska" wukqYH Wmøjhkaf.ka ñksiqkag isÿ jk fkdfhl=;a lror j,ska wdrlaIdj msKsi nqÿrcdKkajykafia úiska udkj Ôú;hg iïnkaO fldg msß;a iq;% lSmhla foaYkd l< fial' msß;a foaYkdjka ms<sn|j nqoaO ld,fha yuqjk m%Odku ksñ;a; f,iska ie,flkafka úYd,d uykqjr we;s jqK ;=ka ìh ÿre lsÍu i|yd jQ r;k iq;%h iÊ`®dhkd lrk ,o wjia:djhs' fuu msß;a foaYkh W;aijYS%fhka mj;ajk ,o nj jd¾;d fõ' fï ksidu r;k iQ;%h msßf;a wdrïNl iQ;%h f,iska ie,fla'

• msß; n, iïmkakhs

msß;a foaYkdjl§ we;s jk Yío rih fnfyúkau uOqrh; —.˜ wkqcdkdñ Nslalfõ irN[a[˜ hkqfjka pq,a,j.a. md,sfha oelafjk mßÈ ksj/È mo fn§u ukdj WÉpdrKh msßf;a§ w;HjYHhs' msß;a foaYkdfõ§ ;nd we;s msß;a meka l,hg;a fuu ys;lr Yío wjfYdaIKh fõ' we;=¿ jk Yío ;rx. ixLHd;h jeä ùu;a iu. c,h W;=rd hk w;r Yío ;rx. u.ska we;s jk Yla;sh .ek úoHd;aulj ;yjqre ù we;'

• msß;a kQ,a w; me<¢ mu‚ka msß;a n,h ,efnkjdo@

msß; wjidkfha§ idOq idOq lSfuka fyda fmda,sfï f.dia fmdr lld msß;a kQ, w; me<¢ mu‚ka wmg msßf;ka ,efnk fi;a Ydka;sh ksj/Èj ,nd .ekSug yelshdjla keye' ukfia we;s jk Ydka;sh ksid ys;lr Yla;Ska is;g we;=¿ jk nj we;a;' msß;l ksis Ydka;sh ,nd .ekSug kï wfma msßf;ka ,nd fok mQ¾jdo¾Y wkqj Ôú;h yev .id .ekSu jeo.;a'

• md,sfhka ksid fndfyda fokd w¾:h okafka keye

wfma Ôú;h rd." oafõY fudayhkaf.ka úks¾uqla; jQ l,ays thu wmg Ydka;shla njg m;a fjkjd'hdksO N=;dks iud.;dks''''boïms nqoafO r;kx mŒ;x taf;k iÉfÉk iqj;aÓ fyda;= f;''''wyfiys" fmd<fjys jik hï N+; fldgila fõo" wukqYH fldgila fõo" ta ish,af,dau i;=gq is;a we;af;da fj;ajd' ñksiqka fj; fu;a is; m;=rejkak' ñksia f,dj" foõ f,dj fyda wka lskï f,djl hï rejkla we;af;ao ta f,dõ;=re nqÿka yd iu rejkla ke;' ta ienE jpkfha n,fhka hym;lau fõjd'r;k iq;%fha wdrïNl .d:dfjka nqÿrcdKkajykafia foúhka iy wukqYHkaf.ka mjd b,a,d isáfha ñksiqka fj; fu;a jvkak' ;=Kqrejk ;rï wdYs¾jdohla ;j;a ke; hkakhs' ta wkqj msß;a kQ,la w; me<£ug jvd nqoaO r;akh" Oïu r;akh iy ix> r;akh hk ;%súO r;akfha u. fmkaùu wkqj Ôú;h yev .id .kafkao ta mqoa.,hd msß;l wdkqNdjh ,eîug jvd;a iqÿiafila fjkq we;'

• msß;a kQ,a .eg .id .;a muKska hqKqjla keye

lrŒh fu;a; iq;%fha§ nqÿrcdKkajykafia foaYkd lrk wkaoug ika;=iaifldap iqyfrdap-wmamlsÉfPdap i,a,yqljq;a;sika;skaøshdap ksmfldap- wmam.ífNda l=f,aiq wkkq.soafOda,o fohska i;=gq ùu" myiqfjka fmdaIKh lsÍug yels ùu" w,amlD;Hh ieye,a¨ nj" ikaiqka b÷rka we;s nj" W;=ï kqjK" läir nj" wixjr .;s" mqoa.,fhl=f.a Ôjk meej;au id¾:l lr .ekSug fya;= fjk neõ fkdryila' wms WodyrKhla f,i wOHdmkh ,nk orefjla bf.kqu fj; oeä fia w,ij" fjk;a wixjr l%shdjkays ksr; fjkafka kï ch.%yKh ,eîu .ek ta orejdg fyda úYajdihla ke;sj msß;a kQ,a muKla fkdj" foúhkag lem jqK úúO j¾Kfha r;=" ly" l¨ jeks kQ,a fmdrjd f.k msrejdkd fmd;a jykafia f., m<|d f.k isáh;a bf.kqu fjkqfjka wruqKla fkdue;af;a kï msß;a kQ,a fld;rï .eg .eiQj;a ,efnk Ydka;shla fkdue;'

• yoj;g tlÕj lghq;= lsÍug fkdyels kï

ud;d ms;+ WmÜgdkx - mq;a; odriai ix.fydawkdl=,dp lïuka;d ta;x ux., uq;a;uxuõmsh Wmia:dkh" wUq orejkag ie,lSu" ksj/È l¾udka;h W;=ï ux., lreKq fõ' kuq;a ;u wdorŒh  uõmshkag fkdi,lk" iudc úfrdaë l¾udka;hkays ksr; fjñka" wUq orejka fmdaIKh fkdlrk ;eke;a;d msß;a kQ,a .eg .id .;a kuq;a iajNdj O¾ufhkaj;a Tjqkag wdrlaIdjla fkd,efnkq we;'

• fu;a;dksYxi iq;%h

fi;a msß;a iÊ`®dhkdfõ§ nqÿrcdKkajykafia úiska foaYkd lrk fu;a;dksYxi iq;%fha§ fu;a jvk mqoa.,hdg ,efnk wdksYxi fufia oelajQ fialñksiqkag m%sh ùu" wukqIHkag m%sh ùu" iqjfia ksod .ekSu" iqjfia wjÈ ùu" foúhka wdrlaId lsÍu" wú wdhqO" .sks" i;=re úm;aj,ska wdrlaIdj ,eîu fu;a jvk mqoa.,hdg ,efnk wdksYxi fõ' kuq;a Ôú;h mqrd rd.fhka we,S .e,S fudayfhka uq,d ù" fl%daOfhka yd oafõYfhka lghq;= lrñka wju jYfhka ;ukaf.a iyf,a {d;Skag;a oafõY lrk mqoa.,hd msß;a kQ,a .eg .idf.k thska wdrlaIdjla m%d¾:kd lrkafka kï th ienE ñ:Hdjls'msß;la wjidkfha§ kQ, w; .eg .ikafkNj;= iín ux.,x-  rlaLka;= iín foaj;diín nqoaOdkqNdfõk$  iín OïudkqNdfõk $ iín ix>dkqNdfõk iod fid;a;s Njka;= fï'''msß;a Y%jKh lsÍfuka udkisl Ydka;shla ,efnk neõ i;Hhs' tfy;a msßf;ka wmg ,nd fok Ôjk ud¾.h wkqj Ôú;h yev .id .ekSu wmgu wdYs¾jdohla jkq we;' nqoaO r;akh" Oïu r;akh" ix> r;akh hk ;%súO r;akfha wdkqNdjfhka wfma f,!lsl Ôú;h iemj;a lr .; yels fõ' kuq;a wm fndfyda fokd msß;a iÊ`®dhkdj wjidkfha§ idOq''idOq''idOq'' lSj;a msßf;ka wfma m%dfhda.sl Ôú;h yev .id .ekSug Wkkaÿjla olajkafka ke;' wju jYfhka mkais,a fyda wdrlaId fkdlrk mqoa.,fhla isrf¾ msß;a kQ,a me<|f.k wdrlaIdjla m%d¾:kh lsÍu ieneúkau ñ:Hdjls' ta ksid msß;l n, ,nd .ekSug kï Tfí Ôú;h O¾u ud¾.h wkqj yev .id .kak' msß;a kQ,la hkq ú,dis;djla fkdjk nj;a oekf.k lghq;= lsÍu;a jeo.;a'


reyqKq ud.ï m;a;=fõ m%Odk wêlrK ix>kdhl
Ydia;%m;s lmq.u irK;siai iajdókajykafia
Y%s wNskjdrduh" l;r.u

mqkHd pdkaokS o is,ajd