නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

f.j;a; iqj|j;a lrk lmqre me<hla yßhg ysgjkafk fldfyduo@


fyñka fyñka u,a msfmk fndfyda ld,hla mqrdjg ta msmqKq uf,a iqj¢ka f.j;a; iqj|j;a lrk Ydlhla úÈhg lmqre y÷kajkak mq¿jka'


mdg lsysmhlau mj;sk lmqre u,ska yevjqKq f.j;a;l iqkaor;ajh .ek wuq;=fjka l;d l< hq;=j keye'


yenehs b;ska yeu milu lmqre jjkak wudrehs' ta lshkafk lmqre i|yd iqÿiq mia ñY%Khla ke;akï lmqre jjkak neye' wo jf.a fkfjhs biair wfma yeu f.j;a;lu jf.a lmqre u,l wisßh olakg ,enqKd' ta;a wo fndfyda fofkla lshkafk lmqre me<j, f,fyisfhka u,a msfmkafk keye" ke;akï Ydlh ueß,d hkjd lsh,d' tfyu fkdfjkak kï yß úÈhg wms lmqre me< isgjkak ´fk'f.j;a;g lmqre j.dj

lmqre isgqùfï§ jvd;au jeo.;a jkafka c,h fyd¢ka nei hk mila ùu' uq,aj, c,h /¢,d ;snqfKd;a Ydlh l=Kq fjkjd' tksid lmqre isgqùug .kakd j.d udOH ms<sn|j ie,ls,su;a ùu wjYHhs'


j.d udOH

fï i|yd u;=msg mia fldgia 2 lg je,s fldgia 1 la" f.du fldgia 1 la" fldïfmdaiaÜ fldgia 1 la" fldyqn;a fldgia tlla yd i;a;aj weg lgq Ndú;fhka yok fmdfydr f;a ye¢ 4 la fh§u wjYHhs' tys§ u;=msg mia .ekSfï§ y,d.kakg wu;l lrkak tmd'


fldïfmdaiaÜ iy f.duj,ska mi idrj;a fjkjd' je,sj,ska miaj, ne£u wvq lr,d myiqfjka uq,a ÿjkak Woõ fjkjd' fldyqn;a f;;ukh r|jd .kakjd'


idudkHfhka wms fjf<|fmdf<ka .kak lmqre me< isgqjd ;sfnkafk fldyqn;a u; muKhs' yenehs wms ta me< n÷kl isgjk úg ta fldyqn;a ál bj;a lrkakg ´fk' ke;akï me<h ál ojilska l=Kqfjkjd'


frdamKh

lmqre me< isgùfï § fyd¢ka c,h nei hd yels isÿre iys; n÷kla f;dard.kak ´fk' tu n÷fka wvla jefik fia j.d udOH oud .kak' ta mi ieye,a¨ ùu wjYHhs' tfyu fkdù mia ;o jqfKd;a uq,a ÿjkak neß fjkjd' fmdaIK fldgia Wrd.kak neßfjkjd'


uq,skau Tn fjf<|fmdf<ka f.k wd lmqre me<fha hg ;sfnk fldyqn;a ál bj;a lr isgqjd.kak' bka miqj j.d udOH ál ál tl;= lrkak' j.d n÷fka Wv .eÜfÜ b|,d wÕ,la my<ska isák wdldrhg mia oeóu m%udKj;a'


Èkm;du c,h wjYH kE

iudkHfhka lmqre i|yd Èkm;du c,h fh§u wjYH keye' isgqjk wjia:dfõ § c,h oeuQ miqj tu c,h ojia fol ;=klg m%udKj;a' Woh ld,fha c,h oukak;a jeisnr ld,.=Khla we;s wjia:dj, c,h oeófuka je<lSu;a w;sYh jeo.;a' lmqre me<h fyd¢ka lmamdÿ lsÍfuka jeä u,a m%udKhla ,nd.kak;a w;= myiqfjka me<lr .kak;a mq¿jka'f;dr;=re yd ikaksfõok wxYh

cd;sl WoaNso WoHdkh" fmardfo‚h


;udrd m;srK