නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

;ek fkd;ek fkdn,d kshfmd;= lkafk Ôúf;a m%Yak f.dvl meg¨‍kduoljqreka fyda kshfmd;= lkfldg fndfyda jeäysáhka lshk l;djla ;uhs —kshfmd;= lk tl yßu le; mqreoaola" yßu uQi,hs" ldgj;a fmakak kshfmd;= lkak tmd' tAl yßu krlhs˜ jf.a foaj,a' fujeks l;d Tfí jeäysáhkaf.kq;a Tn flÈkl fyda wid we;s' kshfmd;= lEu mqreoaog lrk wh jf.au udkisl jHdl+,;ajh ksid kshfmd;= lk wh;a bkak mq¿jka' tA ksid wmsg lshkak nE kshfmd;= lk yeu flkdgu udkisl jHdl+,;ajhla ;sfhk nj'kuq;a tla me;a;lska fï ldrKdj;a È.ska È.gu kshfmd;= lk whg n,mdk ksid wms fï lshk udkisl jHdl+,;ajh ke;s lr.kak fudkjo lrkak ´k lshk foa oek.kak tl jákj'fudlo flfkl= l=ukdldrfha fyda udkisl jHdêhlska fmf<kjdkï Tyqg fyda wehg úfgl Ôú;h ke;s lr.kak mjd ysf;kakg mq¿jka'uq,skau ukqiaifhla jqKdu ;uka tÈfkod lrk jev ksis mßÈ l<ukdlrKh lr.; hq;=hs' fïl ldka;dj fyda msßñhd lsh, fíohla kE'

tÈfkod Ôú;h lsõju f.or fodf¾ jevlghq;= jf.au ;ukaf. /lshdfõ jevlghq;=;a wod<hs'ta jf.au idudkH Ôú;h iy jD;a;sh Ôú;h lshk fï fol ljodj;a mg,.kak fyd| kE' Tn .Dy‚hla muKlakï Tng mq¿jka ksjfia§ isÿjk udkisl jHdl+,;ajh iukh lr.kak jevms<sfj<la fhdod.kak'

ksjfia jevlghq;= j,g ld,h l<ukdlrKh lr.kak wmyiqhskï .Dy‚hg mq¿jka fjkog jvd fõ,dik kskaog .syska mehla l,ska wjÈ fj,d jevlghq;= mgka.kak'f.or wiamia lrk j.lSu .Dy‚hf.au ú;rla fkfõ' th yefudagu whs;s rdcldßhla' uQ,slu foa ;ukaf. nvq ;uka ;eka ;eka j, odkjkï tajd ksis mßÈ wiamia lsÍfï j.lSu;a iuka i;= úh hq;=hs' ta ksid .Dy‚hg mq¿jka f.or wia lrk jev f.or idudðlfhda yefudagu fno, fokak' l=iaisfha m%Odk ndrldßh .Dy‚h jqK;a f.or wks;a whg mq¿jka id,h" Tjqkaf.a ldur" ñÿ, jf.a ;eka msßisÿ lrkak' iqoaO mú;% lr, mqreÿ ke;s wh uq,ska uq,ska tajg wÈuÈ l<;a tÈfkod fï foaj,a j,g mqreÿ jqKdu Tjqkag ta foaj,a fkdlru neßfjkj' th ;ukaf.a rdcldßhla njg m;afjkj'tÈfkod Ôúk rgdj ksid we;sjk fï udkisl jHdl+,;djh mdi,a jhfia miqjk orejkag;a we;sfjkak mq¿jka' mdif,a jevlghq;= flfrkafk fldfydu;a ld,igyklg wkqj ksid ksjfiaÈ;a wOHdmk jev lrkak ld,igykla ilid.; hq;=hs'

ta w;rg mehl muK ld,hla ;uka leu;s fohla lrkak;a fjka lr.kak'Ôú;hg m%Yak tk ;eka úúOdldrhs' ta ;eka yßyeá y÷kdf.k tajdg fyd¢ka uqyqK Èh hq;=hs' Tng we;s m%Yak úYajdijka;u ñ;%fhla tlal fnod.kak mq¿jka' tfyu;a ke;akï ljqkai,ska j,g fhduq fjkak mq¿jka' wmsg Ôj;a fjoaÈ tl tl foaj,a j,g mdúÉÑ lrkak mq¿jka á%laia ;sfhkj'ks;ru ;uka .ek fmdisáõ úÈyg ys;kak mqreÿ fjkak ´k' ;uka yeuodu /lshdjg hkafk mrlal= fj,dkï fld;ko wmg jerÈ,d ;sfhkafk@ fld;k wms yod.kak ´fk lshk foa ys;g .kak ´fk' ta foa Tngu ñi fjk ldgj;a lrkak nE' uq,ska wms wmsj f;areï.kak ´fk'

ta jf.au wmsg lrkak neß foaj,a iy mq¿jka foaj,a y÷kd.kak wjYHhs'tÈfkod Ôú;fhaÈ wms wmsju tlsfkld tlal ixikaokh lrkak .shdu ;ud wmsg B<Õ m%Yakhg uqyqK fokak fjkafk' Tn Tngu wkkH jQ flfkla fjkak ´fk' fï f,dafl yefudau ;ukag we;s mrdih tlal ;ukagu wkkH jQ foaj,a ;sfhk wh' ;ukaf. we;s wks;a whg ke;s olaI;djhla" úfYaI;ajhla fndfyda wh .dj ;sfhkjd' ta foa fyd¢ka w÷r.kak' jfÜ bkak whf.ka wmsg ,efnk Woõ oek.kak' fï ish¨u foaj,a tlal wms ffoksl Ôú;fha m%Yak j,g uqyqK fokak ´k úÈy l<ukdlrKh lr.; hq;=hs' fukak fï foaj,a .dKg ñïugu ke;;a ;ukag yels wdldrfhka l<ukdlrKh lr.kak mq¿jkakï Tng udkisl mSvkh ksid kej;;a kshfmd;= lEug wjYH fjkafk kE'

lÓldpd¾h ksfrdaó .=Kr;ak
o¾Ykh yd ufkdaúoHd wOHkdxYh
Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,h

trxÈ fl!Y,Hd