නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

;sfhk ;=jd,h ys`.kakdf.a ;=jd,h lr.kak tmd;=jd,hla we;s jQ úg wfma idudkH Ôú;fha rgdj fjkia fjkjd' fjkod jf.a ls%hdYS,Sj jev lghq;= lsÍu iy jHdhduj, fhfokak wjia:djla keye' fldákau lsõfjd;a ysÕkakdf.a ;=jd,h jf.a wms fï fya;=j bÈßhg ;n,d idudkH Ôú;fha§ we;s ls%hdYS,S;ajhg wmsj jdrK ksfhda. mkjd .kakjd'

• YÍr nr by< hkjd '''

fï úÈyg ls%hdYS,S fkdjk Ôjk rgdj ksid wfma isref¾ nr by< hkjd' úfYaIfhka wiaÓ leãï ksid tla;eka fjk mqoa.,hka wiaÓ ì£fuka iqjh ,nk úg Tjqkag;a fkd±kSu wê reêr mSvkh" YÍr.; fld,iagfrda,a jf.au reêr.; iSks uÜgu;a by< f.dia ;sfnkjd'

• wdudY ;=jd, ksid nv.sks jeä fjkjd '''

tA muKla fkfjhs wdudY ;=jd, ksid;a YÍr nr by< hEug mq¿jka' wdudY ;=jd, we;s ùug fya;= jk wfma isref¾ tÉ' msf,daß  bj;a ùu ksid nv.sks we;s lrk f.%,ska  fyda¾fudak uÜgu;a by< hkjd' tA ksid ks;ru nv.sks ±fkkak mgka .kakd ksid wdyr ms<sn| md,khla we;s fjkafk;a keye'fï ;;a;ajh uq,a lr f.k cmdkfha fgdalsfhda ys ksfmdka frday, úiska wOHkhla isÿ lrkq ,enqjd' fï wOHkh i|yd kSfrda.S mqoa.,hska 22 la iy ;=jd, iys; frda.Ska fyda .eiag%hsáia ;;a;ajfha miqfjk mqoa.,hska 61 fofkla iïnkaO lr .;a;d' fï frda.Ska i|yd m%;sÔjl iy wï, wjfrdaOl ^ Acid blockers & ,nd ÿkakd' tys m%;sM,hla f,iska ù'tÉ' msf,daß úkdY lrk ,o frda.Skaf.a f.%,ska ksmojk ffi, ixLHdj 84] lska by< f.dia ;snqKd'

• tfyukï fï .ek ;rfha u;l ;nd .kak '''

;=jd,hla ksid Tn tla;eka jkak jf.au isref¾ wmyiq;djhka ksid fjkod fuka ls%hdYSS,S fkdjkak mq¿jka' tA jqK;a yels wkaoñka jHdhduhkays fh§u jf.au wdydr ms<sn|j iSud mkjd .ekSu jeo.;a' tfia fkdue;s jqfKd;a ;=jd,h iqjjk úg Tn fnda fkdjk frda. ;;a;ajhl f.dÿrla ùug bv ;sfnkjd'

(Reader’s digest weiqfrka)

mqkHd pdkaokS o is,ajd