නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

පූසන්ටත් ස්ට්‍රෙස්ksjfia we;s lrk n<,d mjqf,a idudðlfhla ;rïu wmg iómhs' n<,d wmg fld;rï iómo lshkjd kï iuyr úg Tn;a fï úÈyg lshkjd we;s' —l;d lrkak ú;rhs neß' wms lshk foaj,a fiaru f;afrkjd'˜Tn yß' i;a;aaj ixcdkkh ms<sn|j m¾fhaIK isÿ lrk meßisfha Nanterre úYaj úoHd,fha i;a;aj úoHd{hka fmkajd fok wkaoug n<¨kag ksjfia isák whf.a NdIdj b;d fyd¢ka f;areï .kak mq¿jka'fï .ek wOHkh i|yd Tjqka ksjfia idudðlhkaf.a lgy~j,a má.; l<d'

ta jf.au ndysr mqoa.,hkaf.a;a lgy~ má.; lrñka fuu má.; lsÍï folu n<¨kag wikakg i,id ÿkakd'tys§ n<¨ka úiska ksjfia whf.a má.; lrk ,o y~mg fjkqfjka m%;spdr oelajQ w;r ndysr mqoa.,hkaf.a y~ mg fjkqfjka lsisu m%;spdrhla oelajQfha keye' ta wkqj ksjfia n<¨ka mjqf,a idudðlhka iu. olajk ióm iïnkaO;djh úoHd;aul wOHhkhka u.ska mjd ikd: fjk ;rugu by< ;ekl ;sfnk neõ úYaj úoHd, m¾fhaIlhka úiska i|yka lrkjd'

n<¨ka fmÜáj, ksokak leu;shsn<¨ka fmÜá jeks Ndckj, ksokak fndfydu leue;shs' fldÉpr bvmyiqlï we;s mßir ;;a;ajhka ;snqK;a fï úÈyg fmÜáj, isr.;j ksokak leue;a;la olajkafka wehs hkakg ms<s;=r fidhd.kak fko¾,ka;fha hqÜßÜ úYaj úoHd,fha úoHd{hka iu;aj isákjd' fuu úYaj úoHd,fha mY= ffjoH úfYaI{ laf,daähd úkals i|yka lrkafka n<¨ka fï wkaoug fmÜáj, ksok úg Tjqkag ;ud uq,a lr .;a iajhx wdrlaIdj ms<sn|j úYajdih bfígu f.dv kef.k nj m¾fhaIlhska úiska fmkajd fokjd'

.Dyia: n<¨ka fmÜáj, ksod .ekSu ksid fiiq n<¨kag idfmalaIj Tjqkaf.a fjfyilr fyda¾fudak uÜgu fnfyúka my, uÜgul mj;skjd' fuu n<¨ka Èklg meh 18 isg 20 la muK ld,hla ksod .ekSfuka ;ukaf.a fjfyilr nj wvq lr .ekSug iu;aj isákjd'  fmÜáfha ksok n<¨kag wdrlaIdj ie,fik w;r Tjqka ;uka fj; olajk wkjYH wjOdkfhka ñfokakg leue;a;la olajkjd' ta ksid ksjfia Tfí iqr;,a n<,d iqj kskaola ,nk wjia:djl wjÈ lsÍug fmrd;=j fojrla is;kak fjkjd'

mqkHd pdkaokS o is,ajd