නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

mshú weig fmfkk fkdfmfkk ;rug Ñ;% w|sk ohdkkao .skia jd¾;djlg ierfihsyd,a weghl" mekai,a ;=vl mska;drejla fyda leghula ks¾udKh lsÍu t;rï myiq fohla fkdfjhs' kuq;a l,dj Wmka yelshdj lr .;a f,dl=,shkf.a ohdkkaog lsisu wmyiqjla ke;=j fï ks¾udK lsÍfï yelshdj ;sfnkjd'uykqjrg wdikak fmardfoKsh m%foaYfha Wmka Tyq kq.fj, uOH uy úoHd,fhka wOHdmkh ,enqjd' l,d úIh Odrdfjka Wiia fm< ye±rE ohdkkao úYaj úoHd, wOHdmkh mfil ;nd úúO /lshdjkays ksr; jqKd' 2010 jif¾ úfoaY.; jqK Tyq kej; 2015 jif¾ YS%s ,xldjg meñKshd' 2020 jir fldúâ jix.;h ksid wms yeufokdu yqfol,d jqK ld,hla fï ld,fha§ ,enqK úfõlh ksid Tyqf.a fï l,d ks¾udK ìys lrkak wjYH úfõlh ,enqKd'

• mekai,a ;=vl uefjk is;a;ï '''

mekai,l ñksrka fldgfia ks¾udK lrkak uu mgka .;a;d' wka;¾cd,h Tiafia f,dalfha úúO mqoa.,hkaf.a laIqø l,d ks¾udK n,,d ugu wdfõKsl ks¾udK fjkqfjka fhduq jqKd' wka;¾cd,fha ;sfnk ks¾udK iu. uf.a bjiSu"yelshdj iïnkaO jqK ksid f,dalhg w¨;a hula ,nd fokak ug yels jqKd'mekai,a ;=vl lrk ,o ks¾udK 350 la muK tl;=jla ud <. ±kg;a ;sfnkjd' ta w;r fldaÉÑ" ñksia rEm" f,dalfha m%isoaO ia:dk WodyrKhla úÈyg Ökfha Ök uy m%dldrh" m%xYfha whs*,a l=¨k jeks ia:dk uf.a mekai,a ks¾udK w;r ;sfnkjd' wuqøjH úÈyg fhdod .kafka mekai,a' mekai,a lsõjdu úfYaIhla keye' ´kEu fj<| kduhl mekai,la ug .eg¿jla keye' ishqï ;=v jf.au uy; ;=v iys; mekai,a lsh, fjkila keye' hka;%hlska isÿ fjkjd jf.a fkdfjhs" ks¾udKfhka ks¾udKhg fjkia'

• Tfí fjf<|fmd< idudkHfhka fï jf.a ks¾udK wf,úhg .e,ßhla wjYH fjkjd'

fïjd Galery item jqK;a ug tjeks myiqlula keye' ug fjf<|fmd< ,efnkafka iudc udOH cd, Tiafia úfoaYslhkaf.ka'

• ±ka Tn yd,a wegfha úis;=re  is;=jï ujkjd '''

Tõ ud i;=j mekai,a ks¾udk ^ Pencil carving & tl;=jla ;sfnk ksid w¨;a fohla fj; fhduq jqKd' yd,a wegfha Ñ;% w¢kak mgka .;a;d' fuh w¨;au ks¾udKhla ±kgu;a yd,a wegfha" mekai,a ;=fâ ku ,sùu idudkH fohla' th idudkH yelshdjla we;s ´kEu flfkl=g mq¿jka' kuq;a uu yd,a wegfha Ñ;%hla ks¾udK lrkjd' fujeks ks¾udK wf,ú l<d kï ug f,dl= wdodhula ,nkak;a;snqKd' kuq;a uu ta me;a;g fhduqjqfKa keye' ug wjYH jqfKa uf.au ks¾udK iqúfYaIS lrkak'

• Tn Bg fjkia '''

Tõ uu yd,a wegfha w¢kafka ñksia rEm' uf.a woyila ;sfhkjd .skia jd¾;djla ;nkak' tA fjkqfjka yd,a wegfha w|sk Ñ;% ishhl muK tl;=jla wjYH fjkjd' fï iyd uu f,dalfha ckms%h pß; ishhla ^ Potriat & f;dard .;a;d' fï fjk úg;a tjeks is;=jï .kKdjla wjidkhs'fï fjkqfjka uu f;dard .kafka iqÿ kdvq yd,a weg' tajdg .e,fmk idhï uu ilia lr .kakjd' yd,a weghg ;ejfrk úÈyg f;,a idhï" Èh idhï jf.au iuyr úg mEkaj, ;Ska;;a tl;= lrkjd' ta jf.au mskai, mjd ug .e,fmk úÈyg ks¾udKh lr .kakjd' yd,a wegh blaukska Èrd m;a jk ksidl,a meje;au .ek .eg¨ we;s fjkak mq¿jka lsh, Tn ys;kjd we;s' kuq;a tfyu lsisu ydkshla keye' j;=rg jegqK;a lsisu ydkshla isÿ fjkafka keye' laIqqø l,d lghq;= lr f.k hk úg ;dlaIKsl .eg¨ we;s fjkjd' tajdg;a úi`ÿï uu fidhd .kakjd' idudkHfhka yd,a weghl is;=jula w`Èkak udi .Kkla jeh fjkjd' ug fï i|yd Èk lSmhla m%udKj;a' laIqø jia;+kays l,d ks¾udK i|yd È.= b;sydihla ;sfnkjd' Ökh" ;dhs,ka;h jeks rgj, fï l,dj w;S;fhao ;snqKd'

• laIqø ks¾udK l,dj f,dalfha ckms%hhs '''

Tõ mshú weig fmfkk fkdfmfkk ;rï ishqï fohla u; leghï lsÍu" Ñ;% ks¾udKh ishqï l,djla' ±kg f,dalfha laIqqø Ñ;% l,dfõ m%uqLhd úÈyg ie,flkafka tx.,ka;fha ú,dâ ú,dâ' Tyq bÈlgqfõ isÿr u; ks¾udk lrkjd' .%eyeï fidaÜ ;j;a tjeks Ys,amsfhla Tyq we,afmfk;a;s ysfia ks¾udK lrkjd'

• .skia jd¾;djla fjkqfjka iQodkï fjk Tn m%o¾Yk i|yd  bÈßm;a ùula ke;so ''' @

keye' m%o¾Ykhla fjkqfjka úYd, úhoula jf.au ld,hla jeh fjkjd' wfma rfÜ l,d ks¾udK m%o¾Yk fjkqfjka jf.a tajd we.hSu fndfydu wvqhs' úfoaYhkays m%o¾Yk i|yd ug wdrdOkd ,enqK;a uu bÈßm;a jqfka keye' uf.a iudc udOH cd,d Tiafia ug f,dalfha tla tla rgj, m%uqL l,d Ys,amSka iïnkaOhs' Tjqka uf.a ks¾udK ksidu ug iïnkaO jqk msßila' bkaÈhdfõ wxl tl ,nd isák ks¾udK Ys,amshd jf.au tlai;a rdcOdksfha wxl tlg isák Ys,amSka ug iïnkaOhs' Tjqka uf.a ks¾udK iu. isákjd' wms iudc udOH cd,d Tiafia ks;ru l:d ny lrkjd' wfma f;dr;=re yqjudre lr .kakjd'miq.sh Èkl uf.a ks¾udKhla ffjr,a jqKd' fï fjkqfjka uqo,a f.jd nQiag¾ lsÍula isÿ jqfka keye' fldákau olsk mqoa.,hkaf.a ,hsla ,laI 80 la iy Reach ,laI 50 la ,eì,d ;snqKd' uf.a ueÈy;a ùula ke;=ju ta foh isoaO jqKd' t;ekska fmfkkafka l,djg wdorh lrk msßila f,dalfha bkakjd' b;ska ta .ek ug yßu i;=gqhs'

• l,dj wdodhula lr f.k keye '''

uf.a ks¾udK wf,úhg jvd uu n,dfmdfrd;a;= fjkafka l,dj ;=< kula Èkd .kak' uqo,a Wmhkjd kï ug ta fjkqfjka wjia:dj ;sfnkjd' ta;a uf.a wxl tl l,dj' tfyu kï ,xldj jeks mqxÑ rgl fndfyda fokd Tyq f,dl=,shkf.a ohdkkao kñka wo ojfia fkdy÷kk kuq;a wkd.; Èkl yd,a weghl is;=jï ujd .skia jd¾;dj ;enQ Èkl Tyq .ek f,dalhu l:d lrdú' ta Èkh blaukskau t<efòjd hehs wms zz kj,sh ZZ mqj;am; fjkqfjka iqn m%d¾:kd lruq'

mqkHd pdkaokS o is,ajd