නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

oefjk m%Yak ksid GYM hk whgWi hkak ðï hk whg'''

tal fjkafk kE' Wi hEu i|yd n,mdkq ,nk m%Odk;u idolh ;uhs Tnf.cdkuh idOl jk DNA msgm;' th 80] ú;r n,mdkq ,nkjd Tnf.a Wi ;SrKh ùu i|yd' Bg wu;rj Tnf.a fmdaIKh" fydafudak yd ls%hdYS,SNdjh" fi!LH ;;a;ajh jf.a idOl;a n,mdkq ,nkjd Tnf.a Wi ;SrKh ùu i|yd' idudkHfhka ldka;djla kï jhi 14-16 w;r o msßñ whl= kï jhi 16-18 w;r b;d fyd¢ka YÍr j¾Okh ùu isÿfjñka Wi hEu ;SrKh jkjd' fuu jhia iSudj miq l< miqj;a Tnf.a Wi hEu k;r fjkak mq¿jka' talg fya;=j ;uhs Bones Growth  Plates  Close ùuhs' kuq;a udxY fmaYS j¾Okh úu isÿ fjkjd (www.healthline.com ). l,d;=rlska flfkl= jhi 20-21 olajdu Wi hEu isÿúh yelshs' ta l=vd l, isgu È.= ld,hla kuH;d jHdhdu fyj;a Stretching  exercise" Cycleing, Yoga jeks jHdhdu lsÍu u.ska' Bg wu;rj msyskSu u.ska Wi hEu i|yd hï odhl;ajhla ,nd.kak mq¿jka'

ðï .syska i;s 3 ka 4 ka flÜgq fjkak mq¿jkao@

Tõ mq¿jka' yenehs talg n,mdk idOl lSmhla ;sfhkjd' YÍr j¾.h" YÍrfha mj;sk fïo m%;sY;h (Fat  Percentage) yd fïo udxY fmaYS m%udKh (Fat  Mass) fukau ldhsl yd udkisl fi!LH ;;a;ajhs' Tn álla ;rndre kï flÜgq fjkak ál ld,hla hdú' yenehs Tnf.a Wkkaÿj yd lemùu u; ksjerÈ jHdhdu lsÍfuka iy iun, wdydr rgdjla wkq.ukh lsÍfuka fïo oykh fõ.j;a lr.kak mq¿jka'Tn ;rula isyska idudkH fïo m%;sY;hla ;sfhk flfkla kï Tng jhdhdu lsßu u.ska blaukska Tfí b,lal imqrd.kak mq¿jka'

fïo oykfhka nv wvq fjkjdo@

f.dvla wh ys;df.k bkafka fïo oykh ùu lshkafk nv wvq ùu lsh,¡ kuq;a u;l ;nd.; hq;= jeo.;a ldrKh jkafka nr wvq ùu hkq udxY fmaYsfha ;sfnk c,h wvq ùu fyj;a Leen  Mass tl wvq ùu iy Fat  Mass tl wvq ùu u.ska iuia; YÍr nr wvq ùuhs' tu ksid fuys§ jeo.;a jkafka fïoh wvq lr .ekSfuka Tnf.a YÍr nr wvq lr .ekSuhs' th nr wvq lr .ekSug jvd fi!LH b,lalhla imqrd .ekSula' yÈis fj,d lEu f.dvla wvq lr,d ;djld,slj isÿjk nr wvq ùulska id¾:l fïo oykhla l<d hehs ks.ukh lrkak neye' wdydr md,kh lsÍfuka muKla flá ld,Sk m%;sM, ,enqK o miq ld,Skj tu wdydr md,kh k;r l< úg Tn fmr isáhdg jvd uy;a fjkjd' tu ksid Tn l< hq;af;a ksjerÈ jHdhdu ud,djl ksr; fjñka l%uj;a wdydr md,khla u.ska Tnf.a mßjD;a;Sh ls%hd YSS>%;djh( Resting  Metabolic  Rate (RMR)  by< w.hlg /f.k hEuhs'

nvg ú;rla jHdhdu lr,d nv wvq lr .kak mq¿jkao@

ir,u W;a;f¾ neye' YÍrfha fïoh ;ekam;a jkafka cdkuh idOl u;' tu ksid nvg jHdhdu l< muKska nv wvq ùula isÿjkafka kE' Tn uq¿ YÍrh i|ydu ieliq ukd jHdhdu ud,djla isÿ lsÍu u.ska YÍr.; fïo m%;sY;h wvq lr.kak mq¿jka' ta ;=<ska nv wvq ùula isÿ fjkjd' lsisu lS%vd WmfoaYlhl=g ;u fiajdodhlhdg jHdhdu u.ska ia:dkSh jYfhka fïoh oykh lrùfï yelshdjla kE'ia:dkSh jYfhka fïoh bj;a l< yelafla ta i|yd jQ Y,Hl¾u Liposuction yd Laser  lipoysis j,ska muKhs' idudkHfhka fïjd ñ, wêl l%ufõohka ksid fyd|u foa ksis jHdhdu lsÍu iy fi!LH iïmkak wdydr rgdjla wkq.ukh lsÍu u.ska fïo oykh lr .ekSuhs'

jHdhdu lrkaku ´fko @ 

Tõ' ksfrda.Sj bkak;a nr wvq lr.kak;a jHdhdu l< hq;=hs' u;l Yla;shg;a fud<fha j¾Okhg;a iqj kkaog;a jHdhdu lsÍu Woõ fõ' äfm%Ika jeks udkisl wdndO wvq lr .ekSug;a" ms<sld iE§fï wjodku wvq lr .ekSug;a" ifï ksfrda.SNdjhg;a jHdhdu lsÍu jeo.;a' u|ireNdjh jeks ;;a;ajhka md,kh lr .ekSu;a i;=áka cSj;a ùug;a fï jHdhdu u Woõ fõ'

YdÍßl fhda.H;d WmfoaYl
lksIalúfÊj¾Ok
( CPET, CWLS,CBT, CPET )

yßka§ ,shkf.a