නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

f.oru iqjo lrk thd¾ melaiawo ldf,a yeáhg idlal=jg;a wmg;a jdishla fjk foaj,a oek.kak fldhs ljqre;a leu;shs' ta ksid wo b|ka wms Thd, fjkqfjka ldf,g .e<fmk õÈfya fjkiau msgqjla mgka .kak ys;=jd' Thd,g mq¿jka f.or fodf¾ jevlghq;= yßu ir, úÈyg lr.kak' wo lsh,d fok w¨;au Tips ;uhs f.oroSu wvq úhoñka yod.kak mq¿jka Air Packs yok úÈy' úhou wvq jqKdg f.oru iqj| lrkak fï thd¾ mela tlg mq¿jka'

• thd¾ mela 01 ^Air Pack&

wjYH øjH

² mshkla iys; l=vd ùÿre n÷kla

² ¨Kq fïi ye¢ 4

² mq¿ka

² we,afldfyd,a fïi ye¢ 4

² leu;s iqj| Èhrhla

² lrdnq keá iy l=re÷ len,s

idod.kakd wdldrh

úh<s ùÿre n÷kla f.k th m;=,g mq¿ka w;=rd.kak' fï i|yd mq¿ka fkdue;skï lmq frÈ lene,a,la fhdod.; yel' wk;=rej ¨Kq iu. we,afldfyd,a ñY% lr mq¿ka f,ah¾ tl Wäka oud iqj| Èhr ìxÿ lsysmhla fyd¢ka biskak' wjidkfha lrdnqkeá yd l=re÷ fmd;= lsysmhla ta Wäka oud úkdä 30la muK fyd¢ka jid ;nkak' úkdä 30 lg miqj mshk yer ksjfia ´kEu ia:dkhla th ;ekam;a lrkak'

• wu;r jdis

fï thd¾ mela fjf<|fmdf<a .kak hk úhoug jvd f.dvla wvqfjka iy l=vd wuqøjH lsysmhlska wmsg yod.kak mq¿jka' iqj| ú;rla fkfõ fïflka ,efnk f,dl=u m%fhdacfka ;uhs ueiafid" l+ôfhdkaf.a lrorfhka ñfokak ,efnk tl' ta jf.au fï iqj| ojia 5 lg j,x.=hs' ojia mylg miafia kej;;a fldf,dka ìxÿ lsysmhla tl;=lrf.k mdúÉÑhg .kak mq¿jka'

• thd¾ mela 02 ^Air Pack&

wjYH øjH

² fodvï f.ähla

² fldams l=vq f;a ye¢ 1

² r;a lr.;a wÕ=re lene,a,la

² l=re÷ fmd;= lene,a,la

² úh<s foys fyda kdrx fld< iaj,amhla

idod.kakd wdldrh

fodvï f.äfha yß wvlg jvd wvqfjka lmd uoh ish,a, bj;alr lr.kak' uoh iqoao lr.;a fodvï f.äh we;=<g fldams l=vq oud Bg Wäka r;a lr.;a wÕ=re lene,a, oud.kak' miqj l=re÷ fmd;= yd foys fld< oud fodvï f.äfh b;sß fldgfia isÿre úo fodvï f.äh jid.kak'

• wu;r jdis fï thd¾ mela tfl ;sfhk l=re÷ fmd;= yd foys fld< j,ska ksjiu iqj| lrkak mq¿jka. ta jf.au foys fld< iy fodvï f.äfhka  kslafuk meÕsß iqj| fiïm%;sYHdj jeks frda. j,g b;du;a iqjodhlhs'

^wka;¾cd,h weiqfrka&

w¾Ñ; b÷jr