නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

n, Yla;sh .ek ;snQ l=;=y,h ksid ysre fkdnisk wêrdcHfhka mjd f.!rj ,enQ wfma bIxldYla;shla tfyu;a ke;akï n,hla Wmoaokafk fldfyduo lshk ldrKdj .ek jeäÿr fydhkak n,kak;a ta i|yd uykais fjkak;a Yla;su;a ys;la ;sfhkak ´k' wkak ta ksid ;uhs tjeks úIhhkag jeämqru msßñ md¾Yajfha odhl;ajh ,efnkafk' ta;a b|ysg fndfydu l,d;=rlska tjeks foa fidhd hkakg ;rï Yla;su;a ys;a ;sfhk ldka;djkq;a wms w;fru bkakjd',nk 8 jeksodg fhfok c;Hka;r ldka;d Èkh fjkqfjka tjeks Yla;su;a ys;la ;sfhk wdo¾Yj;a ldka;d pß;hla .ek ,shkakg woyia lrmq kj,sh g tjeks iqúfYaIS pß;hla yuqjqKd' mqxÑ ldf, fndakslafld k,jñka je,sn;a Whñka fi,a,ï lrk w;fr n,hla Wmoaokak ´k lsh, ys;mq weh wo ojfia ,xld úÿ,sn, mqoa.,sl iud.fï ^LECO& wOHlaI uKav,fha tlu ldka;d ksfhdackh njg m;afj,d tA ÿ¾,N wjia:dj ysñ lr.kakg ;rï jdikdjka; jQ weh kñka bIxld WfoaYskS' wNsfhda. ch.ksñka meñKs .uka uf.a iqkaor u;l igyka weh kj,sh yuqfõ fufia È.yeßhd'''

mqxÑ ldf, b|, uu fi,a,ï n;a Whkak fndakslafld k,jkak wdi lrd jf.au mßirhg f.dvla wdorh l<d' mßirh ¥IKh lshkafk uu wlue;su fohla' yeu fj,dfju ys;=fj fi,a,ï ld¾ tlla negßj,ska ls%hd;aul fjkafk fldfyduo negßj,ska n,aí tlla m;a;= fjkafk fldfyduo tk¾ð tlla tfyu;a ke;akï Yla;shla WmÈkafk fldfyduo lshk tlu ;uhs'bf.k .;af; ñhqishia úoHd,fha' A idud¾: 08 la wrf.k idudkH fm< iu;a fj,d .Ks; wxYfhka ;uhs Wiia fm< úNd.hg uqyqK ÿkafk' B idud¾: folla iy C idud¾:hla iys;j Wiia fm< iu;a fj,d fld<U úYajúoHd,hg f;areKd *sisl,a ihkaia j,g' tA;a uf.a ySkh fj,d ;snqfK flñl,a bxðkshßka lrkak' talg fya;=j tod b|,u ysf;a ;snqKq Yla;Ska .ek jeäÿr yeoEÍuu ;uhs'ta ldf, flñl,a bxðkshßka lshk úIhg wfma rfÜ f,dl= bvlvla ;snqfK keye'

ta;a uf.a ySkh fldfydu yß ienEjla lr.kakjd lshk iaÓr wêIaGdkfha b|f.k uu tx.,ka;fha hqksj¾isáj,g ta i|yd wheÿï l<d' ta w;r;=r uu fld<U úYajúoHd,fha bf.kqï lghq;=;a lrf.k .shd'msgrg hqksj¾isá tllg we;=<;a fj,d uu leu;s úIh yodrkak B folhs C tlhs lshk uf.a m%;sM,h m%udKj;a keye lshk wjfndaOh;a ug ;snqKd' wkak ta ksid uu frdah,a bkaiaááhqá tlg we;=<;a fj,d kej; ,kavka taf,j,aia lr,d Wiia idud¾: ,nd.kak ys;=jd' yß úÈhg ne¨fjd;a fldgia follg fno, fojirl ld,hla wÈhr folla hgf;a wms bf.k f.k wod< úNd.h i|yd fmkS isáh hq;=hs' kuq;a frdah,a bkaiaááhqá tfla ;snqKd leu;s YsIH YsIHdjkag wjqreoaola we;=<; ta fldgia folu tljr bf.k f.k úNd.hg uqyqK §fï l%ufõohla' uu;a wjqreÿ foll wOHdmk lghq;= tl wjqreoaolska ksu lsÍfï l%ufõohg we;=<;a jqKd'yeufoau fydh, n,, uu ta i|yd bÈßm;a fjoaÈ bf.k .kak ;snqK wjqreoafoka udi 03 la ú;r .; fj,d ;snqK ksid frdah,a bkaiaááhqá tfla ms%kaism,a udj wOHdmk lghq;= i|yd n|jd .kak;a nE lsõjd'

kuq;a uu uf.a ish¨u wOHdmk iy;sl wrf.k .syska t;=udg lsõjd b;sß fj,d ;sfhk udi lsysmh ;=< w;miq jqK mdvï ish,a, ;ksju wOHhkh lrk nj' t;k§ úÿy,am;s;=ud lsõjd m<fjks fgiaÜ tl fjklï l,a fokakï taflka fyd|g ,l=Kq .;af;d;a uu Thdj È.gu ;shd .kakï neß jqfKd;a t.aiEï tl lrkak fokak nE lsh,' fldfydu yß ta fgiaÜ tfla yeu úIhla i|ydu by< ,l=Kq ;snqfK ug' ta jf.au udi 9 la jf.a flá ld,hla we;=<; is,nia tl lj¾ lr,d t.aiEï folu tl mdr lr,d uu A idud¾: ;=kla iys;j iu;a jqKd'ta wkqj 2005 wjqreoafo uu udiag¾ia T*a bxðkshßka Wmdêh yodrkak fYa%Ks.; lsÍïj,g wkqj f,dalfha úYajúoHd, w;r m<uq úYajúoHd, 10 w;rg we;=<;a fj,d ;snqK tx.,ka;fha hqksj¾isÜ fldf,aÊ ,kavka ^ hQiSt,a & hqksj¾isá tlg we;=<;a fj,d wjqreÿ 4 la tys bf.kqu ,enqjd'

id¾:lj ta lghq;= bjr l<dg miafi uf.a WmfoaYljrhd yeáhg lghq;= l< uydpd¾hjrhd fhdackd l<d mStÉã tlla lrkak' ta;a tA i|yd Tyq hgf;a ;snqK ud;Dld folgu uf.a ysf;a jeä leue;a;la ;snqfK kE'uu b;du;a leue;af;ka ysgmq bf,lafg%d flñl,a bxðkshßka lshk úIh Odrdj fjk;a uydpd¾hjrhl= hgf;a hQiSt,a iy bïmSßh,a fldf,aÊ ,kavka hk úYajúoHd, fol yryd bf.k f.k ta ms<sn| wdpd¾h Wmdêh ysñ lr.kakg ug yels jqKd' wkak ta yryd ;uhs ldnkavfhdlaihsâ jeks lsisu wdfoaYlhka ke;=j j;=frka yhsv%cka lshk n, Yla;sh ksmoùfï iqúfYaIS l%ufõoh fidhd uu .;af;a'Th w;fr ug hqksj¾isá tl yryd /lshd wjia:d folla ,enqKd' ta folu tk¾ð me;af;ka jqK;a uf.a ysf;a jeä leue;a;la we;sjqfKa lïmeKshla tlal tl;=fj,d jeä ld,hla .; fkdlr n,Yla;sh Wmojk WmlrK iy ta wdYs%s; l%ufõo ksmojkakhs'È.ska È.gu uf.a úIh yd iïnkaO úúO jHdmD;s wOHhkh lrñka tajdg uQ,sl;ajh foñka tjeks jHdmD;s 4 la uu id¾:lj ksu l<d' tA w;r ;=f¾§ trg wdrlaIl wud;HdxYh;a iuÕ tl;=fj,d jev lrkak;a wjia:dj WodjqKd' t;kÈ thd,g ´k jqKd negßhla fjkqjg fhdod .kak mq¿jka mßir ys;ldó wdfoaYlhla ks¾udKh lrkak'

talg fya;=j ;uhs mdúÉÑfhka miafi bj;,k negßhla mßirhg ksoyia l<du th mßir ÿIKhg fnfyúka n,mdkjd' tA ksid we;sjk mßir úkdYh j<lajd .kakhs Tjqkag jqjukd jqfKa' Tjqkaf.a b,a¨ug wkqj uu;a uf.a àï tl;aa tl;=fj,d lsisu flfkl=g ys;d.kak neß úÈhg mSiSî fndaâ tlla wdOdrfhka fida,ac¾ flfkl=g wf;a fYama tlg me<|f.k hkak mq¿jka yhsv%cka .Eia j,ska l%shd;aul jk WmlrKhla ks¾udKh l<d' th fndfyda we.hSug ,lajqK kj ksmehqula jqKd'ta fjoaÈ uu hQiSt,a hqksj¾isá tfla wjqreÿ 10 l ld,hla .;lr, ;snqK ksid tAldldß;ajfhka ñÈ,d w¨;a w;aoelSï ,nkak tx.,ka;fhau .j¾ukaÜ ämd¾ÜukaÜ tll fiajhg ne÷Kd' t;kÈ ;uhs uu ihsn¾ islshqßá me;a;g fhduq jqfKa' tal;a tk¾Ê *S,aâ tlg iïnkaOhs' úÿ,sh ksIamdokh lr, f.j,aj,g fnod yßkj lshkafk f,dl= fkÜj¾la tlla' tys uq, isg w.g iïmQ¾Kfhkau uu bf.k .;a;d' ta l%shdj,sfhÈ ihsn¾ wegEla tlla wdfjd;a thg uqyqK fokafk fldfyduo lshk tl;a t;kÈ ug ys;kak jqKd'wkak ta ldf, ojil wyïfnka mj¾ iafÜIka tll je/oaola ksid ta rfÜ meh .Kklg mj¾ lÜ tlla isoaO jqKd' tal tx.,ka;h jf.a rgl fldfydugj;a isoaO fjkak neß fohla'ta ksid ta wh tfyu fohla jqfKa fldfyduo@ kej; tjeks fohla jqfKd;a fudlo lrkafk lshk ldrKd .ek .eUqßka fidhd n,ñka Bg ms<shï fidhkak úfYaI lñgqjla m;a l<d'

ta lñgqjg uu;a we;=<;a jqKd' tjeks wjia:djlg wfma rg ksfhdackh lrñka bÈßm;a ùug ,eîu uu fï Ôú;fha ,enQ Nd.Hhla' fldfydu yß jir 15 la uu tx.ka;fha cSj;a fjñka wdpd¾h Wmdêh olajdu n,Yla;sh ksmoùfï l%shdj,sh ms<sn| bf.k .ksñka úúO m¾fhaIK lrñka ta okqu ÈhqKq lrf.k tu fCIa;%h ;=< hd yels Wmßu ÿrg .sfha tA rfÜ mqrjeisNdjh;a ,nd.ksñka'ta úÈhg /lshdj lrf.k bkak w;fr ;uhs fldúâ ;;a;ajhg wfma rg uqyqK ÿkafk' t;kÈ ug Wjukd jqKd uf.a wïu ;d;a; jf.au tlu u,a,s kEkd iy u,a,sf. orefjd fokak tlal tlg Ôj;a fjkak' ta ksid uu ,xldjg weú;a osh;,dfj fldfrdkaghska fjk w;fr;a tx.,ka;h fjkqfjka jev l<d' ,xldfj b|ka wjqreoaol ú;r ld,hla trg fjkqfjka fiajh lroaÈ ugu ys;=kd fldÉpr f,dl= jegqmla iy fjk;a iem myiqlï ,enqK;a uf.a rg fjkqfjkq;a fiajh l< hq;= ld,h ±ka weú,a, lsh,' ta;a tlalu uu tx.,ka;h yd iïnkaO ta /lshdfjka bj;afj,d wo fjkfldg LECO wdh;kfha tlu ldka;d ksfhdackh f,i wOHCIOqrh fydnjñka uf.a rg fjkqfjka uu bf.k .;a; foa yryd fiajh lrkak wjia:dj ,eîu;a Nd.Hhla'

bIxld ta úÈhg ;uka wdmq .uka u. meyeÈ,s lroaÈ rgla rdcHhla ch.;a;= fu;rï iqrEmS weh ;ju;a ;kslv wehs lsh, wef.a fm!oa.,sl Ôúf;a .ek;a wms wy, ne¨jd'''

talg úfYaI fya;=jla kE' wïuhs ;d;a;hs udjhs u,a,sjhs yeÿfj ÿl lshk foa oYuhlaj;a ±fkkak fkd§' yeu fj,dfju wkd.;h ch.kak ´k fufyuhs lsh, ksis u. fmkakqjd' ta wms fokakj fï rgg jevodhl mqrjeishka fofofkl= f,i iudc.; lsÍfï n,dfmdfrd;a;=fjka' wms fokak Tjqkaf.a n,dfmdfrd;a;= bIag l<d' uu jf.au u,a,s;a tx.,ka;fha úYajúoHd,hl Wiia wOHdmk lghq;=j, ksr; fj,d mYapd;a Wmdêh ysñlr.;a;d' tA ,nd .;a;= oekqfuka wo wms fokaku mjqf,a jHdmdr lghq;=j,g úYd, iyfhda.hla ,nd fokjd' wmsj fï ;ekg f.akak wïuhs ;d;a;hs osßhla Yla;shla fjñka lrmq  lemùï fï fj,dfõ uu w.h lrkjd'wms yeu flfkl=f.u Ôú;j,g ´ku fohla ,efnkak fj,djla ;sfhkj lsh,d uu úYajdi lrkjd' fuf;la uf.a Ôúf;a yeufoau fyd¢ka isoaO jqKd jf.a újdyh lshk foa;a fyd¢ka isèofõú lsh,d uu ys;kjd' ta i|yd iqÿiq mqoa.,fhla ,efnkak;a ´kfk' udj;a uf.a wïu ;d;a;j;a wdofrka n,d .kak flfkla uf.a kñka fldfya yß ,shú,d we;s' Tyq yuqfjklï fï ysáh jf.a wïu ;d;a; we;=¿ uf.a mjqf,a yefudaf.u wdorh ú`Èñka fmr,d Tjqkago wdorh lrñka i;=áka Ôj;afjkjd'

Oïñl fyajdjiï