නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ඇය රැජිණක යැයි සිතුණාmjq,la ;=< fldÉpr ÿj, mq;d,d ysáh;a wïud flfkl=g oefkkj mq;d,d flfia fj;;a ÿj,d j.lSï wrf.k ;ukaf.a jevlghq;= ál ;kshu lr.kakj lsh,' ÿj,f. jev lr, fokak miafika hkak ´k ke;s nj fndfyda wïu, okakjd' mqxÑ ldf, b|,u ÿj,d tÈfkod jev ;kshu lrf.k" fõokdjka ordf.k neßu wjia:djla wdfjd;a ú;rhs wïug weú;a ;ukaf. ÿl lshkafk' bkamiq weh jeäúhg meñfKkfldg YdÍßl iy fydfudak fjkiaùï we;sfjkfldg ord.ekSu;a tlal weh wOHdmk lghq;=;a isÿl< hq;= fjkj' fydafudak fjkiaùu .eyeKq msßñ fof.d,a,kagu n,mEj;a .eyeKq orefjl=g ú¢kak fjk YdÍßl fõokdj msßñfhl=g jvd jeähs'bkamiq weh fmïj;shla fjkj' idudkHfhka ÿj,d f.dvla tl;= ;d;a;,g' mq;d,d tl;= wïu,g' ÿfjlaf. T¿fj ueú, ;sfhkjd ;ukaf. ;d;a;f. m%;srEmh' t;kska miafi ÿj fydhkak .kakjd ;d;a;d jf.au fmïjf;la' weh leu;shs ;ukag Wmfoia fok" /ln,d.kak"fndfyda wdorh lrk flfkla ;ukag uqK.efikjkï' kuq;a ;uka n,dfmdfrd;a;= fjk wdldrfhau fmïjf;la uqK.efikak;a mq¿jka ke;sfjkak;a mq¿jka'

uqK.eiqKq flkd n,dfmdfrd;a;= jQ wdldrfha fmïjf;la fkdfõkï ;reKsh ;ukaf. reÑ wreÑlï" leue;a; wlue;a; me;a;lg od,d ;ukaf. fmïj;df.a" ieñhdf.a j.lSï orkak" Tyq fjkqfjka hq;=lï bgq lrkak" Tyqj ikijkak Tyqg wjYH úÈyg yev.efikjd'/lshdj me;af;ka .;af;d;a ;ukaf. W.;a uÜgu wkqj ldka;djkag úúOdldrfha /lshdjka lrkak isoaO fjkj' iuyr whg YÍrh fjfyik /lshd lrkak isÿfjkj' iuyr whg fud<h fjfyijk /lshd lrkak isÿfjkj' ;uka l=uk /lshdj l<;a yjig weh f.org tkafk wdorŒh ìß|la" ujla úÈyg' oji mqrdu fjfyis,d weú;a weh orejkag" ieñhg lkak Wh, fokafk lrorhlska fífrkak fkfjhs' weh is;kafk fï uf.a orefjda" fï uf.a ieñhd uf.a w;ska ;uhs uu Tjqka fmdaIKh l< hq;af;a lsh,' YdÍßlj" udkislj fjfyis,d wdj;a wdfhu ta lroru ú¢kak ;rug wehf.a is; Yla;su;a' 

fï foaj,a tlal Ôúf;a f.fjkfldg ÿl ysf;k ;eka" ;ry hk ;eka" udkislj weojefgk ;eka tkak mq¿jka' we;eï fj,djg ìß| ieñhdg ;ukaf. m%Yak lsõj;a tA m%Yakfhka /lshdfõ m%Yak tlal fyïn;a fj,d f.or tk ieñhd ;j;a udkisl mSvdjg m;afjkak mq¿jka' ta ksid weh ta foaj,a ;ksj ú|ord.kakjd'ìß| wdorh jeäfhkau n,dfmdfrd;a;= jk ld, jljdkq ;sfhkj' tfyu tla ld,hla ;uhs Tima jqKq ojia' foudmshkaf. m%Yak" orejkaf. m%Yak tlal wehg fï jljdkqj,§ fjkog;a jvd fõokdj jeä fjkak mq¿jka' we;eï ldka;djkag Worfha fõokdj oreKq fjkj' juks hkj' kqreiaik .;s we;sfjkj' ta ld,fha§ weh ieñhdf.a wdorh" WKqiqu n,dfmdfrd;a;= fjkj' B<Õ ld,h orefjl= ms<sis|.;a úg' .¾NkS iufha§ fndfyda ldka;djkag ÿl ysf;k .;sh jeäfjkak mq¿jka' m%iQ;sfhka miq ujlg n,mdk nrm;, udkisl ;;a;ajhla ;sfhkj'

th y÷kajkafk Postpartum Psychosis kñka' orejd m%iQ; l<dg miafi fuu udkisl jHdl+,;ajh ;snqfKd;a fndfydaÿrg fjkafk uj orejdg lsß fok tl m%;slafIam lrk tl' wks;a ldrfKa mqxÑ mqxÑ foaj,a j,g ieñhd tlal rKavq we;slr.kak mq¿jka' fmdä foalg f.dvla ÿl ysf;kak mq¿jka' t;fldg ieñhd f;areï .; hq;=hs fï bkafk ;uka biair wdorh l< ldka;dj fkfõ fudllayß fjkila ;sfhkj lsh,' ta fj,djg lrkak ´fk fmr,d weh iuÕ rKavq lsÍu fkfõ'

fjkodg;a jvd wehg wdorh" lreKdj olajk tl iy ufkda WmfoaYk i|yd wehj fhduq lrjk tl'ldka;dj ´kEu fohla fnod.kak leu;s ;ukaf. iylre tlal' kuq;a iyldrhj ;j ld tlalj;a fnod.kak weh leu;s kE' th ;uhs úh hq;af;a' kuq;a t;ekÈ ìß| f;areï.; hq;=hs ;ukag fuÉpr fyd| ieñfhla ,enqfK ieñhf.a uj fyd¢ka mq;dj yomq ksid lshk foa' iuyrúg kekaoïuf.a .;smej;=ï f,a,sg kqreiaikak mq¿jka' ta jf.au ;ukaf. wïug wdorh lrk mqf;l=g ú;rhs ;ukaf. ìß|g;a wdorh lrkak mq¿jka' ta ksid ìß| f;areï.; hq;= ieñhd ;udg fukau Tyqf.a ujg;a uefrk ;=rdjgu wdorh lrk nj' ldka;dj jroao.kak fohla ;uhs lrmsxpd fldf<a n;a tflka whska lrkj jf.a lido ne|mq .uka ;ukaf. ieñhj thdf. wïuf.ka whska lrkak i,iajk tl' ieñhd ;rugu f,a,sg;a mq¿jkakï ;ukaf. kekaoïug <x fjkak zzwïfu wïug uu bkakjd˜ lsh, lshkak t;kska miafi kekaoïud ÿl iem yeufoau fnod.kak flkd f,a,s lr.kakj' Bgmiafi kslkau f,a,s ÿj fjkj'

kekaoïug ÿfjla bkakjkï f,a,sh wehg ;j;a ÿjla fõú' ÿjla ke;skï Tnj wehg wehf.au ÿjla f,ig oefkaú' ldka;dj /ðKla lshk tfla lsisu ;¾lhla kE' weh Tgqkq fkdm,ka /ðKla' yeu fudfyd;lu wehf.a udkisl;ajh f.dvke.s, ;sfhkafk wks;a flkdg i;=g fokak' uu fõokdj úkao;a" tal ljqre;a fkdoelal;a ud;a tlal bkak flkd ikaf;daifhka bkak ´k lshk udkisl;ajfhka ;uhs weh ks;ru lghq;= lrkafk' ta ksihs weh /ðKla fjkafk' ldka;dj uyf,dl= foaj,a n,dfmdfrd;a;= fjkafk kE' kuq;a fmr,d weh f,djg fok foaj,a w;s úYd,hs' fï f,daflka weh n,dfmdfrd;a;= fjkafk wdorh" lreKdj iy ;ukaj f;areï.ekSu ú;rhs' Th ;=k yïfnkjkï weh ;ukaf. jfÜ bkak wh fjkqfjka ´ku lemlsÍula lrhs'

ufkda Ñls;ail ufkda WmfoaYsld
frdIdks mSßia úl%uisxy

trxÈ fl!Y,Hd