නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

msßñfhl=g fofjks Wm;la fok .eyekshl jkakldka;djlf.a Ôú; N=ñldj wef.a Ôj úoHd;aul jhi;a iu. fjkiaj ks¾udKh lrkjd' ÈhKshl f,i Wm; ,nk weh t;ekska miqj ìß|l" ujl iy ñ;a;kshl f,iska jQ Ôjk .ukl ießirkjd' fï w;rjdrfha§ ìß|l f,iska jQ wef.a ld¾hNdrh .ek nqÿrcdKkajykafia wx.=;a;r ksldfha ima;Nßhd iq;% foaYkdjkays i|yka lr ;sfnkjd' ta w;ßka isÕdf,dajdo iq;%fha ìß|l f,iska ieñhdg;a ieñfhl= f,iska ìß|g;a bgq úh hq;= hq;=lï ksis f,iska wkq.ukh lrkjd kï mjq,a ixia:djla hkq Ôú;fha ñysß;u w;a±lsula jkq we;

ÈhKsjreka uõmshkaf.ka ÿriaj Tjqkaf.a iajdêk Ôú; ld,h iu. f.dvk.d .kakjd' th ldka;d Ôú;fha b;du jeo.;a ikaêia:dkhla' b;d ir,j lsjfyd;a msßñfhl=f.a fojeks Wm; isÿ fjkafka ohdnr ìß|lf.ka ,nk wdorh" fikyi iy .re;ajh u;hs'nqÿrcdKkajykafia ima; Nd¾hd iQ;%fha§ ìßkaoEjre i;a fofkl=f.a .;s meje;=ï .ek foaYkd l< fial' fï Nd¾hdjka nqÿrcdKka jykafiaf.a ld,fha muKla fkdj wog;a Ôj;a fjk neõ wu;l fkdl< hq;=h' ta jf.au Tn" Tnf.a ifydaoßh fyda uj fuu ima; Nd¾hdjka w;rg tla fjk pß;hla ùug;a fnfyúka bv ;sfnkjd'

• joliu Nd¾hdj '''

ieñhdg ys;j;a fkdjQ" ohdjla ke;s" wkH mqreIhkag we¿ï lrk" ieñhdg jou fok Nd¾hdj jOliu Nd¾hdjhs' fujeks pß; wm w;r;a b;du iq,nhs' hkjd kï wfka ux wrka hk ;eklg hkak r;a;rka' lsõj;a w. ys`.lï bÈß fodfrka we;=¿ jk úg wdorh msgqmi fodßka m,d hk neõ ryila fkdfõ' fï ;;a;ajh ;ukag idOdrK lrñka fjk;a msßñkaf.a weiqr ,nk ldka;djka .ek;a Tng;a w;a±lSï we;s' mdi,g orejd legqj hk .ufka mjd ;u orejdf.mx;sfha msfhl= tfia;a ke;akï .=rejrhd iu. wkshï iïnkaO;djhka f.dv k.d .kakd ìßkaoEjre ke;=jd fkdfõ' nqÿrcdKkajykafia fujeks Nd¾hdjka zz jOl Nd¾hdjka ZZ f,iska y÷kajd we;'

• fp!riu Nd¾hdj

Nd¾hdjlf.a hq;=lu jkafka ieñhd Wmhk foh ukd jQ l<ukdlrKhlska wdrlaId lsÍuhs' kuq;a we;eï Nd¾hdjka ksid wd¾Ólf,iska ia:djr;ajhla ;nd .;a mqoa.,hka wjidkfha§ wd¾Ól nxfld,d;a njg m;a fjk wjia:djka .ek iuyr úg Tfíu wi,ajeis" {d;s ys;ñ;=rkaf.ka ,nd .;a w;a±lSï Tng we;s' tA jf.au ieñhdf.a foam, w;am;a lr .ekSug b;d ishqï f,iska Tyq >d;kh lsÍug ;rï fuu fp!riu Nd¾hdj m%n,h'

• ud;Diu Nd¾hdj

ieñhdg ys;j;a" wkqlïmd we;s" ujla fuka Tyq rlakd jQ" ieñhd imhk Ok mßiaiñka mßyrkh lrkafka zzud;D Nd¾hdjhs ZZ wfma Ôú;fha W;a;Í;ru pß;h wïudh' újdyfhka miq mqreIfhl=g ujla jkafka ìß|hs'

ÿfla§ ye~qug- iskd fikakg <. b|ka;j;a wïud flfkl= we;akï fid÷ßh kquhs ta wïud'''

ud;D Nd¾hdjf.a .;s meje;=ï wo ojfia .S;hg mjd ta wkaoñka k.d we;' ish Ôú;h fuka ieñhd wdrlaId lrk" T;am,j tla;eka jqjo Wjgeka lrk ffu;s% iy.; is;ska wfka wmg lkak w`Èkak ÿka msßñhd fkao hk lD;fõ§;ajfhka ieñhdg i,lk ìßkaoEjre;a wm w;r isákjd'

• idñ Nd¾hdj

ksjfia jev lghq;= lsÍug wlue;s" fndfyda fihska wkqNj lrk" lDDr" kmqre .;s meje;=ï we;s ieñhd hg;a lr f.k isákafka zz idñ Nd¾hdjhs ZZ wo ojfia fujeks ldka;djka b;du iq,nh' n;la jHdxckhla msiskkag ;rï w,ij cx.u l=,S r: wu;d ksjigu wdydrmdk f.kajd f.k wkqNjg .scq ldka;djka ksid mjq,u frda.dndOhkag f.dÿre ùu iy ta fjkqfjka m%;sldr ,nñka wd¾Ól ia:djr;ajh iy udkislj;a ì| jefgk ;ekg mjq,la m;a lrkafka idñ Nd¾hdjhs'

• N.sks iu Nd¾hdj

ifydaoßhl f,iska ieñhdg .re lrk" ,eÊcdj we;s lSlre Nd¾hdj zz N.sksiu Nd¾hdjhsZZ mjq,l jqk;a ifydaor neïu b;du f,ka.;=h' th b;d iqkaorh'

• iÇ iu Nd¾hdj

fndfyda ld,hla kqÿgq hy¿fjla ÿgqjd fuka ysñhd ±l i;=gq fjk l=,j;a" is,aj;a" m;sj%;dj iys; Nd¾hdj iÇiu Nd¾hdjhs' tjeks wUq ieñ nkaOkh fnfyúka iqkaorh' ms%hcklh'iekaoE l¿jr .,d yef,k úg fikyi ±,ajqK ksji fidhd tñTfí iskd i| uv, uqjdfjka Ôú;fha ÿla .skak ksjd .ñhym;a ìß|la jdih lrk ksjil ojfia fufyjr wjidkfha ieñhdf.a wd;aóh ms%;sh fï wkaoñka .dhkd lsÍug Tyqg yelshdjla ;sfnkjd' kuq;a ìß|lf.a .;s meje;=ï ;=< lsisÿ f,ka.;= njla" yoj;g ióm njla fkdue;s kï tjka jQ ksjil ieñhd ijig ksjig meñfKkafka wmdhg hkjd yd iudk is;=ú,a,lska nj ryila fkdfõ'

• odis iu Nd¾hdj

ieñhdf.a ;¾ckj,g fkdlsfmk" jro bjik" lSlrej jdih lrkafka zz odisiu Nd¾hdjhsZZ kuq;a wo .egqu wdrïN jkafka fu;ekska neõ fkdlshdu neßh' odis nj hkq jy,a fiajhla fkdj .re;ajhlska hqla;j ieñhdg ix.%y lsÍula' tfy;a wo ojfia ldka;dj is;kafka odis hkq hg;a ùula njh' uu fuyldßhla fkdfõ'

wef.a jd.a m%ydrh tf,i t,a, fjkq we;' tA wkqj uf.a W.;alu" okh" mjq,a miqìu ksid uu ieñhdg odishla úh hq;= ke;ehs lsõj;a Tfí udkisl Ydka;sh f.dvkef.kafka ieñhd iu. f.dv k.d.kakd iyÔjkh u; nj wu;l lrkak tmd' ;u ìß| uq,a lr f.k ieñhdg fï wkaoñka is;kakg yels kï'

;d;a;d jqK;a n; ißlrk - wïud kqUhs uf. ore ±ßhka rlsk '''

lsúhr iy .S; rpl"Ydia;%m;s
mQcH uy.u iS,dkkao iajdñkajykafia

mqkHd pdkaokS o is,ajd