නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

iqkL iqr;,d ksid;a jdia;= fodaIwm okakd b;sydifha ovhï hq.fh mgkau ñksid <Õu isá ys;jf;ls iqkLhd' tA wkqj ovhï lsÍug" wdrCIdjg" iqr;,hg" úfkdaohg we;s l< iqkLhka wo jkúg ñksiqka ish iudc ;rd;sru fmkaùug fhdod .kakd ixfla;hla njg;a m;aù ;sfnkj' flfia jqj;a iqkLhd hkq ñksidg jvd;a iómjQ;a" nqoaêu;a" l%shdYS,S" wdorKSh ixfõ§ .=Khkaf.ka msß wdrCIlfhl= nj lsj hq;=h'fuu ,smsfhka úia;r flfrkqfha Tfí iqr;,dg jdia;= úoHdkql+,j iqkL l+vqjla ilid .ekSu ms<snojh' ksjerÈ jdia;= j,g wkqj Tng iqjfia Ôj;aùug ksjila bÈl<o Tnf.a iqr;,d fjkqfjka bÈlrk ia:dkh ksjerÈj ÈYd.; fkdlsÍfuka ksjeishkag fukau iqr;,dg n,mdk jdia;= fodaI ms<sn`oj úuid n,uq'

iqkL l+vqj hkq ks;r wmú;% jk ia:dkhls' tu ksid ksjil W;=r" Bidk" ol=K" ksß; hk ÈYdj, lsisfia;a l+vqj ;ekSu iqÿiq fkdfõ' úfYaIfhkau úYAjYla;sfha .uka ud¾.h fyj;a foú foaj;djkaf.a wdl¾IKh ksji fj; <`.dfjk Bidk ÈYdfõ Tfí iqr;,a iqkLhd r`ojd fkd;eîug j.n,d .;hq;= w;r tfia fkdue;s jqjfyd;a foú foaj;djqkaf.a we,au ne,au ;u .Dyhg fkd,eî Tng fndfyda ÿIalr;d j,g uqyqK§ug isÿúh yelsh'iqkL iqr;,d r`ojd ;eîug iqÿiqu ÈYdj jhU jk w;r tu ÈYdfõ Tnf.a iqr;,d fjkqfjka l+vqjla ;ekSug flfiaj;a bvlv ke;s ksjilkï ta i`oyd niakdysr iy .sksfldk hk ÈYdjka Ndú;d l< yelsh'

hï ksjil W;=r" Bidk ol=K yd ksß; hk ÈYdjl iqkL l+vqjla ;kd ;sfíkï th Tfí wd¾Ólh mßySug fnfyúka n,mdk w;r ksjeishka w;r u;.egqï yg.ekSugo fi!LH ;;a;ajhg n,mEï we;s lsßugo fya;= fõ' tu ksid fï jkúg Tnf.a ksjfi;a by; i`oyka ÈYdj, iqkL l+vq ;kd we;akï th fjkial< hq;=fõ'jhU" .sksfldk" niakdysr iqkL iqr;,d r`ojd ;eìug Y=N ÈYdka jk w;r tu.ska mjqf,a wd¾Ólhg" fi!LHhg yd iu.shg hym;a jgmsgdjla ielfikj fiau iqkLhdf.meje;augo hym;a jkq we;'tfiau" Tfí ksji bÈlr we;s N+ñh foajmdohg wh;a bvula kï th iqkLhkaf.meje;aug yd wdhqI j,go n,mEï we;slrjhs' fcHd;sIfha yd jdia;= úoHdfõ§ i;a;aj f,dalfha kSp if;l= f,i iqkLhd ye`Èkafõ'

foúhkag ks;r mqo mQcd ;nk N+ñj, iqkLhka we;slsÍu wY=N M, f.k§ug fya;=fõ' foaj;d t<s .uka lrk" úYAjYla;sfha wdl¾IKh we;s bvïj, iqkLhska we;s lsÍu iEu ldrKhlskau whym;a m%;sM, f.k§ug fya;= jk w;r tjeks N+ñ;=< r`ojd ;nk iqkLhdf.a meje;auo flá ld,Sk jkq we;' fkdfhl=;a f,v frda. ksid iqkL iqr;,df.a wdhqI wvq lrjhs'.ïNdr foúhkaf.a msysg m%n,j ysñjk ksfjiaj, yd .ïNdr foúhkag myka o,ajk N+ñj, iqkLhka we;slsÍu fkdl< hq;=h'tfia fkdue;s jqjfyd;a lror ndOl j,g uqyqK§ug isÿjk w;r foúhkaf.a msysg wdrlaIdj fkd,eî hkq we;' iqkLhska we;slrk iy foújrekag mqo mQcd ;nk ia:dk iSud udhsï mkjd fjkalr tu lghq;= isÿlsÍu ksjerÈ l%ufõoh fõ'ta wkqj iqkLhl= fjkqfjka f.dvkef.k jdiia:dkh jdia;= Ys,amSh oDIAáhg fukau .=ma; úoHd;aul oDIAáhg wkqj ksjerÈj ÈYd.; lsÍu ksjeishkaf.a;a Tfí iqr;,df.a;a hymeje;aug fnfyúka bjy,ajk w;r kshñ; ÈYdfõ r`ojd fkd;nk Tfí n¨ iqr;,d ;u iajdñhdf.a wKg lSlre fkdjk oro~q f,i yeisfrk iqkLhl= ùug fndfyda bvlv mj;S'

bkaoshdkq tlaiai,ka iïudk,dNSjdia;= úoHd úYdro
m%ùK fcHd;sIfõoS foaYudkHwcs;a uoaÿuwdrÉÑ
iqnfi; fcHd;sI uOHia:dkhfodïfm

Oïñl fyajdjiï