නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

weh ljo;a m%udo ke;m%udoh miq;eú,,ag fya;= jk nj wms okakjd' ta jf.au ldka;djkaf.a pß;h foi n,k úg wef.a m%udoh fndfyda úg isoaO jkafka ;ukag jvd mjqf,a lghq;= fjkqfjka jeä odhl;ajhla oelaùug orK W;aidyh ksihs' we;eï wjia:dj,§ uq,ska y`ÿkdf.k iqj l< yels frda. ;;a;ajhla mjd wef.a m%udoh ksid nrm;, ;;a;ajhg m;a jk wjia:d ;sfnkjd' b;sx yeuúgu ldka;dj m%udoo@ tfia m%udo úh hq;=o@ fï .ek woyia olajk fmardfo‚h YslaIK frdayf,a ks¾úkaok ffjoH fiakdks tf.dvf.a uy;añh weh ìß|la" ujla" ffjoHjßhla" iudc fiaúldjla" .%ka: l;=jßhla ta jf.au jeäÿr wOHdmkh ,nñka ksrka;rj ;ukaf.a oekqu w¨;a lrk b;du ir, ldka;djla'

• we;a;gu ldka;dj yeu úgu m%udohso@

ldka;djla jqK;a m%udo úh hq;= keye' ldka;dj m%udo ùug n,mdk fya;= ;sfnkafk;a weh fj;hs' ta ksid ldka;dj  m%udofha ixfla;hla úÈyg wm oelsh hq;= keye' ug ta ms<s.ekSug tlÕ ùu wmyiqhs'

• l< hq;= foa wo lrkak

ldka;djlaa wo l< hq;= foh wo lrkak wjYHhs' th fygg l,a oeuQ úg ;j ÿrg;a tajd wfmau ld¾hhkag tl;= fjkjd' WodyrKhla úÈyg ffjoHjreka jqK;a wms wfma oekqu w¨;a lr .ekSu wjYHhs' wfma jD;a;shg wdf,dalhla ,efnkafka túghs' kuq;a wmg /lshdj iu. ;jÿrg;a bf.k .kak ld,hla keye lsh,d kej;=fkd;a wfma oekqu hdj;ald,Sk fjkafka keye'ta jf.au wms fohla lrkjd kï th ksj/Èj lsÍu jeo.;A' wfma jD;a;sfha§ jqK;a fj,djg rdcldßhg jd¾;d lsÍfï mqreoao f.dvk.d .ekSu wjYH fjkjd' fndfyda whg fõ,djg jev lsÍfï mqreoaola we;af;a keye' ta ksidu rdcldÍfha§ mjd ldka;dj .ek úúO úfõpk t,a, fjkjd' kuq;a /lshdjla fjkqfjka m;aùula ,nd .;a Èkfha mgka kshñ; fõ,djg l,ska fyda fiajdjg jd¾;d lsÍu mqreoaola úÈyg f.dv k.d .; hq;=hs' uq,skau ojfia meh .Kk ;=< wfma ffoksl Ôjk rgdj yev .id .ekSu jeo.;a' wms ldg;a ;sfhkafka Trf,daiq meh úis y;r nj we;a;' ta meh úisy;r .,md .ekSfï yelshdj wmg ;sfnkak ´k'

• Wml,amk Tn f.dv k.d .kakjd

fõ,djg jev fkdlrk úg Tjqka ;ukaf.au Wml,amk f.dv k.d .kakjd' fïl b;ska ,xldjfka ljoao fj,djg mgka .kafka fï úÈyg Tn úiska Wml,amk f.dv k.d .ekSu ksid fõ,djg jev lghq;= lsÍfï .=Kh Tfnka .s,syS hkjd' ta ksid jev lghq;= lsÍfï§ fõ,dj .ek Wkkaÿ jkak' fï ksid wo fndfyda W;aij" /iaùï Wfoa 10 g mgka .kakjd kï meñ‚h hq;= fõ,dj 9 hehs i|yka lrkjd' tjeks wjia:dj,§ kshñ; fõ,djg wod, ia:dkhg hk mqoa.,hdf.a fõ,dfjka mehla kdia;s fjkjd' ta ksid Tn jf.au mjqf,a Woúhg fõ,djg jev lsÍu mqreÿ lrkak' túg Tn m%udo ke;'

• ;¾ldkql=<j Ôú;h foi n,kak

fndfyda úg ldka;djf.a m%udohg n,mdkafka ;SrK .ekSfï§ wehg we;s fkdyelshdj nj wu;l l< hq;= keye' Ôú;h fndfydu ixlS¾Khs' ojila ;=< l< hq;= jevlghq;= iy j.lSï w;ßka l< hq;=u iy l,a oeóug fkdyels foa f;dard .ekSfï ;¾l nqoaêh Tng ;sîu jeo.;a' wd¾Ól ;;a;ajfha§ jqK;a ldka;djg fï yelshdj iqúfYaIS fjkjd' uqo,a l<ukdlrKfha§ ldka;djla úÈyg ksj/È ;SrK fkd.;fyd;a Tfí mjqf,a wd¾Ólh mjd ì| jefgkjd' tjeks wjia:dj,§ fndfyda úg ldka;dj foig fpdaokdj t,a, fjkjd'

• Ñ;a;fõ. iq/lshdj

mjq,la ;=< iyÔjkh b;du jeo.;a' ldka;dj iduodk weyqïlka fok pß;hla ùu jeo.;a' fndfyda úg ldka;djf.a m%udohg;a fï weyqïlka §fï fkdyelshdj n,mdkjd' orejka iu. ks;r idlÉPd lrkak' Tjqkag weyqïlka fokak' ug f,vg fí;la .kak fj,djla keye hehs fpdaokd lrkjdg jvd orejkaf.a lghq;= .ek úuid oek .kak' orejkaf.a  lghq;= fjkqfjka Tfí fndfyda fjk wdldrh .ek úuid oek .kak' Tfí idhkh ;sfnk Èkhgu orejdf.a lghq;a;la fh§ ;sfnkakg mq¿jka' tjeks wjia:djl ieñhdf.a fyda jeäuy,a orefjl=f.a iyfhda.h ,nd .ekSig Wkkaÿ jkak' tfia fkdue;sj Tfí m%;sldr .ekSu m%udo lsÍu wjYH keye'we;a;gu m%udo fjkafka wehs@'''ksud lrkq ñi jev we;s ;ud w;'''mudjg lreKq ug Wjukd ke;'''fï bkaÈhdfõ m%lg lshuklsldka;djla f,iska Tn ld,h l<ukdlrKh lrkak" ;¾ldkql=,j lghq;= lrkak" Ñ;a;fõ. iq/lshdj f.dv k.d .kak' túg Tn ieuodu wm%udoj lghq;= lrk ldka;djlf.a N=ñldj njg m;a fjkq we;'

ks¾úkaok ffjoH
fiakdks tf.dvf.a
YslaIK frday,fmardfoKsh

mqkHd pdkaokS o is,ajd