නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

úIîc iy ÿ.Èka f;dr jeisls,shlakdk ldurhl flduâ tl lshkafk ks;ru ÿ.| yuk iy úiîc fnfyúka /f|k ;ekela' ta ksid fuh fyd|ska msßisÿ lsÍu jeo.;a' fï i|yd wms fjf<|fmdf<ka úúO iqj|ldrl ñ,§ .;a;;a j¾;udkfha tajg wêl uq,ola jeh fjkjd' úfYaIu foa fï iEu fohlau ksIamdok i|yd Ndú; fjkafk wmg tÈfkod Ôú;fha§ fidhd.kak mq¿jka foaj,a j,ska ùu' b;ska yeufoau wiam .Kka fï ldf, jeä uqo,la §,d .kak iqj|ldrl fjkqjg wo lsh, fok f.oßÈu yod.kak mq¿jkafï foaj,a i;shlg mdrla Ndú; lr, n,kak'

c, iqj|ldrlh

wjYH øjH

² l=vd foys f.ähla

² udiala tlla

² l=re÷ fmd;= lsysmhla

idod.kakd wdldrh

foys f.äh l=vd fldgiaj,g lmd.kak' udiala tfla tl me;a;la lmdf.k idlal=j jeks fldgig lmd.;a foys len,s iy l=re÷ fmd;= oud kQ,lska fyda rn¾ máhlska udiala tfla újD; me;a; fyd¢ka .eg.id .kak' miqj fï wegjqu flduâ tfla j;=r msfrk gekalsh ;=<g oukak'

jdis

fï wegjqu i;s 2 la muK mdúÉÑ l< yelshs' j;=r tlal ñY% fj,d foysj,ska tk meÕsß iqj| yßu wmQrehs' ta jf.au foys nelaàßhd kdYl .=Kfhka fmdfydi;a'

jeisls,s fiaÿïldrhla

wjYH øjH

² ma,diaála fnda;,hla

² úkdlsß ñ,s,Sg¾ 100

² l=re÷ fmd;= lsysmhla

² ;uka leu;s iqj|l Ndck fiaÿïldrl

idod.kakd wdldrh

uq,skau ma,diaála fnda;,hg Ndck fiaÿïldrl f;a ye|s ;=kla" úkdlsß yd l=re÷ fmd;= tl;= lr fyd¢ka ñY%lr.kak' ma,diaála fnda;,h f.k wäfha isyska isÿre lsysmhla úo flduâ tfl j;=r gexlshg fuh oud.kak' Tn flduâ tl *a,Ia lrk iEu wjia:djlu j;=rg fï idod.;a iqj| ødjKfhka ìxÿ lsysmhla tl;=ùfuka m%ikak iqj|la yukj jf.au úiîc úkdY lr.kak;a mq¿jka'

c, gexlsh msßisÿ lr.kak l%u folla'''

m<uq l%uh

úkdlsß lshkafk wu;=u iqj|lska hq;a iajNdúl äfhdav%hsirhla' flduâ tfla gexlshg úkdlsß fldamamhla tl;= lsÍfuka nelaàßhd úkdY lr.; yelshs' úkdlsß tl;= lsÍfuka miq úkdä 10 la ;sfnkakg yer msßisÿ lsÍfï nqreiqjlska gexlsh fyd|ska w;=,a,d ish¨u c,h *a,Ia lr yßkak' úkdlsß j, we;s wdï,sl;djh jeisls<shg fyda mhsmamj,g ydks l< yels neúka úkdä 10 lg jvd jeä ld,hla úkdlsß c,fha ;sîug bv fkdÈh hq;=hs'   fojk l%uh   yhsv%cka fmfrdlaihsâ lshkafk iajNdúl Tlaisldrlhla'

fuu.ska o jeisls,shl mj;sk wm%ikak ÿ.| ke;s lr.kak mq¿jka' jeisls,sh Ndú;fhka miq yhsv%cka fmfrdlaihsâ Èhr iaj,amhla flduâ tfla /f|k c,hg biskak'*a,Ia lrk iEu wjia:djlu fï iqj|ldrlh c,hg l,jï fj,d *a,Ia fj,d hkj' ta ksid flduâ tl ú;rla fkfuhs uq¿ kdk ldurhu iqj| fjkj'

wu;r jdis

fï iqj|ldrlh Èk 30 l jf.a ld,hla mdúÉÑ lrkak mq¿jka' wegjqfuka b;d iaj,am m%udKhla muKhs gexlshg ñY% fjkafk'

^ wka;¾cd,h weiqfrka &

w¾Ñ; b÷jr