නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

88lg <x jqk;a mskai, ;du ;reKhsjhi lshkafk b,lallula muKhs' fï wms ks;r wyk iy iuyr úg wms;a orK woyila' tA jf.au jpkfha mßiudma;sfhkau jhi b,lalulg muKla iSud lr .;a Tyq wïn,kaf.dv  mÈxÑ mS' f.%.ß is,ajd uy;d'

• l,djg msúfik fodrgq Tng újD; jqfKa'''

ug jD;a;sfhka Ñ;% l,djg msúfik woyila fyda isyskhla Ôú;fha ;snqfK keye' ta ld,fha fyajqâ^ ,,s;l,d & l,dh;khg isiqka n|jd .ekSug .eiÜ lr,d ;snqKd' uu;a whÿï l<d' 1500 la muK fokd b,a¨ï lr, ;snqK;a f;dard .;af;a 150 la muKhs' fldfydu jqK;a uu tA lKavdhug we;=<;a jqKd' fyajqâ wdh;kfhka Ñ;% ms<sn| Wiia ämaf,daudj yodr, uu jD;a;suh .=rejrfhla úÈyg rdcH fiajhg we;=<;a jqKd' fâúâ fmakag¾ iy yeÍ mSßia uy;aud uf.a .=refoajhka wog;a isysm;a lrkjd'

• .=re jD;a;sfhka bj;a jqKd'''

Tõ' .=rejrfhla jYfhka uu wjidkhg fiajh lf<a l=,Sf.dv uyd úoHd,fha' uu b,a,d wiaù nDkdhs rcfha /lshdjla i|yd úfoaY.; jqKd'

• m%o¾Ykhla meje;aùug woyila we;s jqfKa'''

uu fï mj;ajkafka 5 jk tAl mqoa., Ñ;% m%o¾Ykh' ,xldfõ mj;ajk ;=kajk Ñ;% m%o¾Ykh' óg fmrd;=j uu isx.mamQrefõ" nDkdhs iy fld<U úYajúoHd,fha" ,hk,a fjkagâ l,d.drfha m%o¾Yk mj;ajd ;sfnkjd' tA jf.au isx.mamqrefõ m%:u j;djg tal mqoa., Ñ;% m%o¾Ykhla meje;ajQ Y%s ,dxlslhd uuhs'fï j;dfõ m%o¾Ykh meje;aùug uu úydr uy foaù WoHdkfha uyck mqia;ld,h f;dard .;af;a fndfyduhla fokdg wei .efgkak wjYH ksihs' fkdñ,fha krUkak wjia:dj ;sfnk ksid ´kEu wfhl=g m%o¾Ykd.drh újD; j ;snqKd'

• .skia jd¾;djlg iQodkï fjkj lsh, wdrxÑhs '''

Tõ uf.a jhi ±ka wjqreÿ 88 lg wdikakhs' ug mq;d, fofofkla iy ÈhKshka fokafkla bkakj' ta ú;rla fkdfjhs" ó uqKqnqrka kj fofkla isák wdvïnr uq;af;la nj ksy;udkSj lshkak lshkak;a mq¿jka' uu jD;a;sfhka Ñ;% .=rejrfhla' kuq;a kej;;a lekajih iy mskai, w;g .;af;a wjqreÿ 45 lg miqjhs' uf.a jhfia tal mqoa., Ñ;% m%o¾Ykhla meje;ajQ mqoa.,fhla .ek ;ju jd¾;djla keye' f,dalfha;a tfyu fjkake;s' ta ksid .skia jd¾;djla úÈyg uf.a ku we;=<;a lrkak mq¿jka lshk n,dfmdfrd;a;=fjka uu fï m%o¾Ykh mj;ajkak ;SrKh l<d'

• Ôú;fha w¨;a n,dfmdfrd;a;=jla we;s jqfKa'''

uu ld,hla ksoyia f,aLlfhla úÈyg cd;sl mqj;am;j,g iy úúO iÕrdj,g ,sms imhd ;sfnkjd' tajdfha tl;=jla uf.a Ndrfha ;sfnkjd' fldúâ ld,fha§ uu mrK ,smsf.dKq iu. isák úg ug fïjd tl;=jla úÈyg m%ldYhg m;a lrkak ys;=Kd

• kuq;a Tn ld,hla ksy~ jqKd'''

uu .=rejrfhla úÈyg fiajh lroa§ orejkaf.a l,d;aul yelshdjka ÈhqKq lr .ekSug ld,h .; l<d ñila ug m%o¾Ykhla mj;ajkak wjYH;djla ;snqfK keye' tA jqK;a wjqreÿ 45 lg miqj uu kej; mskai, w;g .ksoa§ .=rejrfhla úÈyg orejka iu. lghq;= lroa§ Tjqkaf.Ñ;% ri ú£fuka ,nd .;a l<, îc wo uf.a ks¾udKj,g;a mdol jqKd lshkak mq¿jka' ta ksidu fï Ñ;%j, úúO ffY,Ska ;snkjd'

• wdodhfuka iudc i;aldrhla'''

m%o¾Ykh iïmQ¾Kfhkau fkdñf,a krUkak mq¿jka' ta jf.au Ñ;% wf,úfhka ,efnk wdodhfuka 60] la <ud frday,g iy uyr.u wfmalaId frday,g mß;Hd. lsÍug;a uu woyia lrkjd' uf.a wïn,kaf.dv msysá uf.a uyf.or l,d.drhla njg m;a lrkak woyia lrkjd' uf.a Ñ;%j,ska uq,ska uu tAl mgka .kakjd' t;ekska miqj YS%% ,xlfõ ´kEu mqoa.,fhl=g Ñ;% m%o¾Ykhla mj;ajkak bv ,nd fokjd' uu okakd ;rug ;ju;a wfma rfÜ Ñ;% m%o¾Ykhla mj;ajkak iqÿiq wdÜ .e,ßhla keye' ta ksid bÈßfha§ uf.a uyf.or mqoa.,sl l,d.drhla njg m;alr,d l,djg leue;s ´kEu flfkl=g Ñ;% m%o¾Yk meje;aùug wjir fokjd'

² mqkHd pdkaokS o is,ajd