නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

<orejka iy foudmshka tlu hykl ksod.ekSul=vd <orejd ;ks hykl ;ksfhka ksos lsÍug fouõmshka i;=gq keye' orejd iy uõmshka w;r ne£u we;s ùug jf.au rd;s% ld,fha§ orejd w~k úg lsß Èu" u< uq;%d lr we;akï bj;a lsÍu jeks lghq;=j,§ orejd iy uj tlu hykl ksod .ekSfï ienúkau jdis ;sfnkjd'kuq;a tlai;a ckmofha <ud frda. welvñfha úfYaI{hka fmkajd fok wkaoug uõmshka iy <orejd tlu hykl ksod .ekSfï hï hï wjdis;a ;sfnkjd'

tA .ek Tjqka fï wkaoñka fmkajd fokjd' 1993 jif¾ mgka tlai;a rdcOdksfha fouõmshka iu. tl hykl ksod .kakd orejkaf.a urK isÿ ùfï m%jk;dj by< k.sñka mj;skjd' 1993 jif¾§ 5' 5 la f,iska mej;s fuu m%;sY;h 2000 jir fjk úg 12' 8 la olajd by< f.dia we;s neõ Archives of Pediatrics and Adolecent iÕrdj u.ska m%ldYhg m;a lr ;sfnkjd'

• mshd fyda uj uoHidr tfia;a ke;akï ÿï mdkh lrkjd kï th orejdg wys;lr f,i n,mdkjd

• uõmshka oji mqrd fjfyi uykais ù lghq;= lsÍu ksid ;o kskaog jeàu iu. orejd Tjqkag hg ùug bv ;sfnkjd'

tA jf.au jeämqr fldÜg wef|a ;sîu ksid tAjd orejdf.a uqqyqKg jeà yqiau .ekSfï wmyiq;djka we;s ùufï .ek ;j;a woyia m< lrñka Tjqka fmkajd fokafka uõmshka orejkaf.a <ore ld,fha§ iqj myiq fuÜg Ndú;h t;rï iqÿiq ke;s njhs' orejka fjkqfjka Tjqkao ÿIalr ls%hd lsÍu wjYH fjkjd' yÈisfha fyda uõmshkag fuÜg" we;sß,sj, iqjmyiqj ksid ;Èka kskao .sfhd;a orejdf.a wmyiq;djhka y÷kd .ekSu;a wmyiq fjkjd'tA jf.au orejkag rd;S% ld,fha§ jeä mqr we`ÿï wekaoùu;a iqÿiq ke;s nj Tjqkaf.a woyihs' kuq;a fï .ek ;ju ;yjqrejla keye' fouõmshka iu. ksod .ekSu ksÈ hyfka§ isÿ fjk urK i|yd tlu fya;=jla fkdjkak;a bv ;sfnkjd' fldfydu jqK;a fï .ek wOHkhka ;j ÿrg;a meje;afjkjd'

( www.npr.org )

mqkHd pdkaokS o is,ajd