නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

w, fjkqjg ovq úl=Kd Ôú;h ch.;a f.dú mqf;laÔú;h ch.kak kï iaÓr /lshdjla ;sfhkak ´k' iuyr wh tfyu lshoaÈ ;j;a fldgila lshkafk ;ukaf.u lsh, jHdmdrhla ;sfhkj kï iajdëkj Ôj;a fjkak mq¿jka lsh,hs' ta w;r uy fmd<fj wdOdrfhka ;ukaf. Ôú;h ch.kak ;j;a msßila Wkkaÿhs' uykqjr wia.sßh" oka;=f¾ iy hy,;ekak jeks m%foaYj, b;d ireidr o¾YkSh j.d ìï mj;ajdf.k hk Tyq je,s.uf.a ksYdka;' fld;auf,a yeÿk jevqk ksYdka; fodr., uyd úoHd,fhka wOHdmkh ,nd thska miqj mqoa.,sl ikaksfõok cd,hl fiajhg iïnkaO fjkjd' fldfydu jqK;a nd, ld,fha mgkau ksYdka;f.a ysf;a f.dú;ek .ek Wkaÿjla ;snqKd' ta ksidu Tyq fodr., ;siamfka jeks ;u mÈxÑhg wdikak m%foaYj, j.d ìï mgka .;a;d' Th w;fr Tyq /lshdfjka bj;a fj,d ;ukaf. ld,h iïmQ¾Kfhkau j.d lghq;= fjkqfjka fhdokak ;SrKh lrkjd'

 • b;d fyd| jegqmlg fiajh l< Tn thska bj;a jqfKa @

wmg úYajh yeu fohlau fokjd' wdf,dalh" wmg Ôj;a fjkak Tlaiscka" .y fld<" u,a " m<;=re fï yeu fohlau wmg ,efnkafka úYajfhka' ta ksid uu úYaj Yla;sh .ek ;Èka úYajdi l<d' uf.a .u fld;auf,a' ÿgq.euqKq l=udrhdf.a b;sydih wfma .ug iïnkaOhs' mqxÑ ld,fha wfma wïud oi uy fhdaOfhda .ek l;kaor lshd ÿkakd' Th lshk oi uy fhdaOfhd;a wms jf.a mqxÑ ñksiaiq' kuq;a Tjqkaf.a isf;a Yla;sh fndfydu n,j;a' kuq;a wo wms yeufofklau ys;kafka iDKd;aulj' mjq,l mia fofkla ysáfhd;a y;r foklau ys;akfk iDKd;aulj' kuq;a uu ljodj;a tfyu ys;=fõ keye'• fï bvu uu .kakjd lsh,d ys;=jd

fld;auf.a b|,d uykqjr /lshdjg hk úg wia.sßh  m%foaYfha ire bvula ;snqKd' fï bvu uu .kakjduhs lsh, há ys; lsõjd' ta jf.au uu ta bvu noaog ,nd f.k j.d lghq;= mgka .;a;d' uu f.dajd" rdnq" îÜ jf.au u[af[dlald jf.a j.djka mgka .;a;d' fïjdfh wiajekak fyd`Èka ,efnkak .;a;d' fldákau m<uq f.dajd wiajekafkka uf.a m<uq ksji bÈ lr .;a;d'

• t<j¿ f.dúhka jy fndk ;ekg m;a   fjk fldg Tn fï ;rï biau;= jqfKa'''

wms fyd|u foaj,a ñksiaiqkag fyd|u foa imhkjd kï ta fjkqfjka b,a¨ïlrefjda ´kE ;rï bkakjd' fï .uk fjkqfjka lem ùu wjYHhs' uf.a j.dfõ ish¨ lghq;= lrkafka uu' Bg wu;rj uf.a wïu ;d;a; ug odhl;ajhla fokjd' ueksx ud¾lÜ tlg t<j¿ mgjk úg wïud ud;a tlal iïmQ¾K /hla ksÈ urd f.k uf.;a tlal ysáhd' ta lemùu ug wdYs¾jdohla jqKd' wfma t<j¨j, m%ñ;sh ksidu l,a hk úg WN f,dßh tk f;la fjf<kaoka u. /l f.k bkak ;;ajhlg;a m;a jqKd' yenehs fï fiaru zzzjka uEka fIda ZZ tlla'

• Tn u[af[dlal o~q`j,g m%isoaOhs'''

Tõ fldfrdakd ld,fha wms yeu fokdu j.djg Wkkaÿ jqKdfk' b;sx fï ld,fha§ u[af[dlal oKavla remsh,a 60 la jf.a by, uqo,lg .shd' b;ska uu ys;=jd wms wehs fï ;rï by< uqo,lg u[af[dlald oKavla úl=Kkafk' Bg jvd idOdrK ñ<lg fï oKav ÿkafkd;a ñksiaiq j.djg Wkkaÿ fjkjd' wms fj<|fmd<g .syx u[af[dlald lsf,dajla wr f.k ksjig tkjd ñil u[af[dlald o~q .ek wykafka keeyefka' ug wjYH jqfKa ta jf.a u[af[dlal o~q ñ<g .kakd iudchla f.dv k.kak'

• ta ksid Tn w, tfrkak fmrd;=j j.djg .sh úhoï mshjd .;a;d'''

yßhgu yß' uu u[af[dlal oKavla wÕ,a yhl ú;r lene,s j,g fjka l<d' fï i|yd ux f;dard .;af;a zz lsß ljä ZZ úfYaIh' ;j;a úfYaIhla ;sfhkj Mï 81 u[af[dlald .iaj, o~q ;uhs wf,úhg f;dard .kafka' wks;a w;g wms jpkhg;a lshkjdfka úh<s okavla jqK;a me, fjk rgl wms bkafk lsh,' b;ska ta woyi yßhgu yß'

• .y nd, ùula jqfKd;a'''

uu fu;ek§ fyd|ska jevqk Ydlh b;=re lrkjd' .yg wjYH Tlaiscka" c,h" fmdfydr ,nd .kak fyd¢ka jevqk .yla wjYHhs' uu ta .y b;=re lr,d m÷rl ;sfhk fiiq .ia j,ska o~q ilia lrkjd' tajd wf,úhg iQodkï' idudkHfhka u[af[dlald .yl w, tkak udi yhl isg wgl ld,hla .; fjkjd' w, wiajekak ,nd .kak l,ska uu o~q j,ska wdodhu ,n,d bjrhs'

• Tng fj<|fmd<la ks¾udKh jqKdo'''

fyd¢kau' ug b,a¨ug wjYH ;rï imhkak neye' udihlg u[af[dlald o~q 3000- 4000 la ;rï m%udKhla wf,ú fjkjd' mq;a;,u" .ïmy" wkqrdOmqrh" l=reKE., jf.a m%foaYj,g fïjd wf,ú l<d'±ka uu oka;=f¾ wlalr y;rl iy hy<;ekak m%foaYfha wlalr ;=kyudrl j.d ìula mgka .;a;d' ±ka ;sfhk b,a¨u ug ;kshu imqrd .kak wmyiqhs' úfoaY.;j isák wfma wh Tjqkaf.a ,xldfõ ;sfnk bvïj, ±ka j.djka mgka f.k ;sfnkjd' cmdkfha isák wfma Y%s ,dxlsl uy;aufhl=f.a bvula uu j.d lr ÿkakd' ta jf.a ±ka yeu fokdf.au weia j.djg fhduq ù ;sfnk hq.hla' wfma ffjoHjre mjd uf.ka u[af[dlald o~q j,g wekjqï ,nd § ;sfnkjd'

• u[af[lald wiajekakg fmrd;=j oKav wf,úfhka Tn i;=gla ,nkjdo'''

wksjd¾fhkau' tlla uf.a w, wiajekakg fmrd;=j uf.a msßjeh iy ,dNh ,nd f.k wjidkhs' wks; wfma rg mqrdjgu zz lsß ljä ZZ iy M- S1 kñka ye¢kafjk fmardfoKsh úfYaaIh j.d fjkj' ñksiaiq u[af[dlal oKavla wr .kafka fjk fohla lrkak fkdfjhsfka' wksjd¾fhkau tal ysgjkjd' b;ska Tjqkag jqK;a uf.a l%uhg frdamK øjH fnda lr .kak mq¿jks b;ska uu;a wfma j.d ix.%duhg odhl jqKd fkao lsh, ys;k fldg ys;g yßu i;=gqhs'

• f.dú;ekg ±kqu ,nd .;af;'''

ug f.dú;ek .ek lsisu ±Kqula ;snqfKa keye' f.dú;ekg fhduq fjk ys;la ;snqfK;a keye' kuq;a ffojfha ydialulska uu f.dú;ekg fhduq jqKd' ug ù f.dú;eka lrkak ys;=Kd' ta .ek ±Kqula ke;s ksid uu lDIsl¾u fomd¾;fïka;=fjka ta .ek Wmfoia b,a,d isáhd' ±ka l=Uqr meys,d wiajekak;a wrf.k wjidkhs' kuq;a fï fjk f;la lDIsl¾u WmfoaYl ks<OdÍ uyf;la kï weyg j;a ±lafla keye'ta jf.au uu ;ju nÿ bvïj, j.d lrkafka' uu rcfhka wlalr 20 la b,a¨jd' kuq;a ìï wÕ,laj;a ug ,enqfKa keye'

• mjqf,a úia;r lsõfjd;a '''

uf.a ìß| .=re jD;a;sfha fhokjd' orejka fofofkla bkakjd' uq,ska lsõj jf.a uu ud<s.d ;=kla yeÿjd' uq,au tl f.dajd wiajekafkka f.dv k`.mq ksji' fojekqj ;j;a ksjila yeÿjd' Bg wu;rj ;sfhk fï mqxÑ me,' uf.a ys; ksjk kjd;ek lsõfjd;a ksj/Èhs' f.dú;efka fhfok fldg fjfyi uykaish ksjd .kak" f;a j;=r ál fndkak' n;a ál lkak' ksialdkaiqfõ ld,h f.jkak fï me, ;rï ÈjH ud<s.djla ug ;j;a keye'

mqkHd pdkaokS o is,ajd