නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

fjk rglg hkak ´k;rï wjia:d ;snqk;a uu fï rfÜu bkakjdfï mdr kj,sh zfikyil kjd;ekzg wdrdOkd lrkakg ldka;d pß;hla fydhdf.k hk .ufka wmg uqK.eiqKd jpkfha mßiudma; w¾:fhkau wmQ¾j;u ldka;d pß;hla' weh kñka uÿNdIskS fyajf.a' ;j;a úÈylska lsõfjd;a ckudOH ikaksfõok wOHhk lafIa;%fha ,dnd,;u uydpd¾hjßh wehhs' uydpd¾h moúh ,eîfuka miq weh idlPdjla ,nd ÿka m%:u udOH lKavdhu wm ùu wmg úYd, wdvïnrhla'''

mjqf,a tlu orejd

uu újdylhs' fï fjoaÈ mÈxÑh kqf.af.dv' mjqf,kï uu ;uhs tlu orejd' uf.a foudmshkaf.ka ug bf.k.kak ,enqfK f,dl= iyhla' uf.a wïud /lshdjla lf<a kE' weh .Dy‚hla ksid wef.a u.fmkaùu ug ksr;=re ,enqKd' uf.a .u fydrK' T,fndvqj uyd úoHd,fha YsIH;ajh fjkl,a bf.kf.k YsIH;afj mdia fj,d fydrK ;laIs,d uOH uyd úoHd,hg .sfha' fld<U biafldaf,lg hkak fy|gu mq¿jkalu ;snqKd' kuq;a fydrK isg fld<U hk tl orejdg f,dl= fjfyila lsh, wïu ks;ru lSjd'

kegqï .=rejßhla fjkak ySk oelald

mqxÑ ldf,a tl tl ldf,g ;snqfK tl tl ySk' uq,skau oekqï f;areï ;snqK ldf, uu ys;=fj kegqï .=rejßhla fjkak' fudlo uf.a iShd my;rg kegqï mrïmrdfjka mej;=K flfkla' ;j;a ldf,lÈ ys;=jd kS;S{jßhla fjkj lsh,' ta;a ljqre fjkak ys;=j;a wka;sug kej;=fKa uydpd¾hjßhla fj,d'

l,djg Wmka ymkalï'''

ks¾udKd;aul rpkh ug mdi,a hk f.dvla fyd|g mq¿jka' flá l;d" lú" ksi|eia ,sõjd' iuia; ,xld ;r.hkag iyNd.S jqKd' kegqï l<d' kuq;a lsisu l%Svdjlg iïnkaO jqfKa kE' ;laIs,dfõ ;snqfK l,djg nr mßirhla'

úYajúoHd,fhka lÓldpd¾h ;k;=rg

uu fld<U iriúfha Y%Smd,s uKavmfha ckudOH úfYaI Wmdêh lf<a' ta ldf, uq¿ leïmia tflkau uq,au 1st class tlla .;af; uu' ta ldf, wmsg fgïmß f,lap¾ fok tlla yeÈ,d ;snqfK kE' Th ldf, uu m;a;f¾ oekaùula oelald Open University tlg ckudOH lÓldpd¾hjre .kakj lsh,' uu bkagùõ tlg .shdg miafi okafk t;kg .kafk m¾ukkaÜ f,lapr¾ia,d ú;rhs lsh,' ta jf.au wjqreoaol tlaiamSßhkaia ;sfhkak;a ´fk' uu leïmia wjqÜ jqK.uka ;uhs bkagùõ tlg .sfh' b;ska ug tlaiamSßhkaia ke;s ksid ug isoaO jqKd fgïmß f,lapr¾ flfkla úÈyg wjqreoaola jev lrkak' Bgmiafi uu m¾ukkaÜ jqKd' m¾ukkaÜ fjkak Tkak fukak ;sfhoaÈ Y%smd,sfha ;k;=r i|yd l;d l<d' kuq;a uu È.gu újD; úYajúoHd,fha uf.a fomd¾;fïka;=fjka ug f,dl= iyfhda.hla ,efnkj'

ldka;djla ùuu wNsfhda.hla'''

Ôúf;ag wNsfhda. f.dvla weú;a ;sfhkjd' tlla .;af;d;a úYajúoHd, ldf,È uu 1st class tl .;a;u ux .Ekq <ufhla ksid iuyre lsõj l;d tlal ug l,lsreKq wjia:d ;snqKd' ys;ska jegqKq wjia:d ;snqKd' ;ks ùï" l,lsßï we;s jqK wjia:d ;snqKd' kuq;a uu ys;kafk ldka;djla yß Yla;su;a lsh,d' Bgmiafi uu wjqreÿ 27 È jf.a bf.k.kak rg .shd' mjqf, tlu orejd úÈyg yeÈ,d fjk rglg .syska ;kshu Ôúf;a mgka.;a; tlu ug f,dl= wNsfhda.hla jqKd' Whk msyk foaj,a" f.or tÈfkod jev iy ta w;f¾ leïmia jev ne,kaia lr.kak ´kfk' b;ska ug ysf;kafk ldka;djla ùuu wNsfhda.hla'

tx.,kaf; ÿr jeä ksid uef,aIshdj f;dar.;a;d

biair f,dal nexl=fjka wOHdmk wud;HxYh yryd YsIH;aj m%odkh l<d' yßu wudrehs YsIH;ajhla ,nd.kak' uka le,Ksh úYajúoHd,fhka M (phil) Wmdêh lr,d ;snqfKa tA fjoaÈ'  Th bkagùõ tlg wvqu jhilska .sh flkd uu' kuq;a YsIH;ajhla ,efnkak uu jdikdjka; jqKd' fudlo leïmia tfla 1st class tl;a ;snqK ksid' ug ,enqfKa tx.,ka;fha n¾ñxyeï úYajúoHd,fha YsIH;ajhla' kuq;a ug nh ys;=Kd tlmdrgu kqyqre rglg hkak'

wïughs ;d;a;ghs bkafk;a uu ú;rla ksid iy tx.,kaf; ;sfhkafka f,dl= ÿrl ksid uu ;SrKh l<d uef,aIshdfõ cd;sl úYajúoHd,hg;a wema,hs lrkak' uef,aIshdfõ b|ka ,xldjg tkak hkafk meh folyudrla jf.a' tA jf.au uf.a m¾fhaIKfha wëlaIl ;=udf.a ud¾.fhka isx.mamQrefõ cd;sl úYajúoHd,fha m¾fhaIK yd mdGud,dj,g iïnkaO fjkak wjia:dj ,enqKd' fï rgj,a fofla foaY.=Kh" lEu îu ,xldjg iudkhs' b;ska wjqreÿ ;=klska PHD tl wjika lr, uu ,xldjg wdjd' uef,aIshdkq úYajúoHd,fha id¾:lj PHD tl wjika l< fyd|u YsIHhd jqfK;a uu'

újdyh

uf.a ieñhd chud,a fyajf.a' Tyqg úúO wOHdmksl yd jD;a;Suh iqÿiqlï ;sfhkj' kuq;a Tyq chud,a fyda,aäka jHdmdr iuQyfha wêm;s;=ud' Tyqj ug uqK.efykafk hd¿fjlaf.a ud¾.fhka' miafi th újdyfhka fl<jr jqKd' mjq,la úÈyg oeka wms iïmQ¾Khs' uq,È uu f.dvla nfhka ysáfh fudlo Tyq jHdmdßlfhla ksid' wms rduqjlg odf.k bkakjfk jHdmdßlfhd ÿjkafka i,a,s miafi ú;rhs lsh,' kuq;a chud,a ug tfyu ieñfhla jqfKa kE'

ieñhdf.ka iyfhda.h

PHD tl lr, ;uhs uu újdy jqfKa' fudlo ux ys;ka ysáfh ljoyß újdy jqfKd;a ug uf.a bÈß wOHdmk lghq;= lr.kak neß fjhs lsh,' kuq;a uu ys;=fjj;a ke;s úÈyg uf.a ieñhdf.ka ug ,enqfKa mqÿu iyfhda.hla' újdyfhka miafi f.or fodf¾ jevlghq;= tlal fïjg ksoyila ,efnhs lsh, ux ys;=fj kE' ieñhf.ka ,enqKq iyfhda.h ksid ;uhs ug f.dvla ßi¾É lrkak" fmd;a ,shkak mq¿jka jqfKa' leïmia tfla Research Award tl mjd ug ,enqKd' fï foaj,a lrkak flfklag wksjd¾hfhkau udkisl ksoyi ´fk' ug ta foa Wmßfïgu ;snqKd' wms ys;kjfk wms ;kshu bkakfldg ;uhs wmsg yeufoau lrkak mq¿jka ne£ï tlal bkakfldg lrkak nE lsh,' kuq;a ux fydhmq ienEu ksoyi ,enqfK újdy jqKdg miafi' Ôúf;ag ;j flfkla yhshg bkakfldg udkisl ksoyi kslkau ,efnkj' ta jf.au udj idïm%odhsl ìß`ola úÈyg olskak Tyqg jqjukd jqfKa kE'

w;S;h foi wdmiqyeÍ ne¨fjd;a'''

we;a;gu i;=gqhs' idudkH mjq,l bmÈ,d foudmshkaf. f,dl= iyfhda.hla tlal bf.kf.k Bgmiafi ieñhf.a iyfhda.fhka jeäÿr wOHdmk jev;a lrf.k fï wdmq .uk .ek i;=gqhs' uu fï fj,dfj u;la lrkaku ´fk ksoyia wOHdmkhg msx isoaO fjkak ;uhs uu wo fu;k bkafk' mdi,a wOHdmkh bjr lr,d Bgmiafi leïmia weú;a Wmdê ;=kla wrka lÓldpd¾h ;k;=f¾ b|,d wjqreÿ ;sia .Kkaj,È  uydpd¾hjßhla olajd wdfõ ksoyia wOHdmkhg msx isoaO fjkak' ug W.kakmq yeu .=rejrhl=gu ia;+;sjka; fjkjd' tA jf.au fï .uk tkak jpkhlska yß Woõ lrmq yeu flfkl=gu ia;=;smQ¾jl fjkjd'

fjk;a rglg hkak wjia:dj ;snqK;a uu fï rg od,d hkafka kE

,xldfõ Ôj;a fjkak wudrehs lsh, ysf;k wjia:d ke;=j fkfjhs' kuq;a uu fu;kag wdfj ksoyia wOHdmkfhka' újD; úYajúoHd,h rdcH úYajúoHd,la jqK;a hï m%udKhla uqo,a f.j, bf.k.kak tkafk' kuq;a uu fjk leïmia j,g;a úisáka hkjfk W.kakkak' ta iuyr orejkaf. l;d weyqju we;a;gu ÿlhs' iuyr <uhskag lkak fndkakj;a kE' t;fldg wms;a rg od,d .sfhd;a wms jf.au idudkH mjq,a j,ska leïmia tk <uhs bf.k.kafk fldfyduo@frdvq ú;rfk ,xldfj t;fldg b;=re fjkafk' fjk;a rglg hkak wjia:d iy iqÿiqlï ;snqK;a fldfydu yß uu fï rfÜ bkakjd' ta;a tfyu ysáh;a jevla kE rfÜ md,lfhda yß ;SrK fkd.kakjkï'

• trxÈ fl!Y,Hd