නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

yoj;g rKjrdudkislj mSvdú`Èk mqoa.,hl= yg lsis úfgl;a ldhsl iqjh me;sh fkdyelsh' ta wdldrfhkau udkisl iqjh Wfoid ldhsl ksfrda.S;djh w;HjYH fjhs' fujr È.yereu fy< fjolfuys tk ÈjHuh T!IOhla n÷ rKjrd ms<sn|jhs'

rKjrd úh<s l,dmh wdY%s;j iq,Nj oel .; yels óg¾ ;=kla muK Wig jefvk Ydlhls' ;eô,s meyehg yqre ly meyehlska hq;= u,a fuu Ydlh orhs' fld<" u,a" fmd;=" weg hk Ydl fldgia úúO frda. iqj lsÍug fhdod .kakd neúka Ydlh mqrdjgu T!Iëh .=K úys§ we;' mS; mqIamd f,i o fy< fjolfï i|yka lrkafka rKjrd ms<sn|jhs' fy< Tiq jÜfgdare fmdfydi;a lsÍug fkdfhla whqßka odhl jk rKjrd .ïno Woúh úiska fld< ue,a¨ula f,i o wdydrhg .kshs' úh<s fld< yd u,a tlalr ilid .kakd mdkh Èhjeähd frda.Skag b;du;a .=Kodhlhs'

Èhjeähdj i|yd fjk;a T!IO .kafka kï rKjrd mdkh kqiqÿiq njo i|yka fjhs' p¾u frda." úIîc kdYkh" w;Sidrh" uq;%d frda." weÿu" Wor fõokdj" w¾Yia frda." u< noaOh"  reêrh msßisÿ lsÍu wd§ fkdfhla wjia:dj, rKjrd fy< Tiqjla f,i ks¾foaYs;hs' iu meyem;a lsÍug o yelshdj we;s rKjrd Èkm;d Ndú;d lrkafka kï ifï ,m le<e,a uld p¾u frda. iukh lrhs'

rKjrd u,a ;ïnd mdkh lsÍfuka uq;%d oeú,a, wd§ uq;D frda. iqjlr .; yelshs' rKjrd fld< le| f,i ilid ks;r wdydrhg .ekSug yels w;r tu.ska tÈfkod yg .kakd wdydr wÔ¾Kh Wor fõokd i|yd úfYaI m%;sldr lsÍug wjYH ke;' ;e¨ï" W¨lal= i|yd m;a;= ne£fï § o rKjrd Ndú;hg .kakd nj fjo fmd;aj, i|yka fõ' m%ckk moaO;sh wdYs%; frda. iqj lsÍfï § rKjrd .=Kodhl fjhs' Tima fõokdj" ldka;djkaf.a wd¾:j wjia:dfõ yg.kakd fõokdjka ÿre lsÍug úh<s rKjrd u,a ;ïnd mdkh lsÍu iqÿiqhs' yoj;a frda.hg .=Kodhl Tiqjla f,i rKjrd i|yka l< yels w;r tys lrf,a yg.kakd îc úh<d l=vq lr fldams fuka mdkh lsÍfuka yoj;a frda. wjodkfuka óÈug yelshdj ,efnhs'

wdhq¾fõo m%cd fi!LH ffjoH ks<Odß
lu,a rKisxy
ol=Kq m<d;a wdhq¾fõo fomd¾;fïka;=j

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv