නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

uqo,a ke;sj uqo,a ujk Cry Cryptocurrency;dlaIKh Èfkka Èku ÈhqKqj lrd .uka lroa§ iEu lghq;a;lau myiqfjka lr.; yelsùu ienúkau mqÿu iy.;h' uqo,a ixirKhla ke;sj uqo,a uefjk l%smafgdlrkaish .ek oek.ekSu kQ;k f,dalfha b;d jeo.;a fõ' j¾;udkfha lghq;= lsÍfï§ —oekf.k .sfhd;a l;r.u fkdoek .sfhd;a w;ru.— hk  mer‚ ck jok wog;a i;H jk nj wm l,amkdjg .; hq;=hs'

• l%smafgdalrkais hkq l=ulao@

ir,j mejiqjfyd;a fuh wka;¾cd, uqo,a j¾.hls' fuh Ndú; lrk f,dalfha ´kEu ;efkl isákakl= fj; laI‚lj yqjudre lrñka wka;¾cd,h yryd ñ,§ .ekSï lsÍfï wjia:dj fuu.ska Wodfõ' Paypal jeks fjk;a .kqfokq fiajdjkag jvd fuh myiqh' ks;sm;d úfoaYj,g uqo,a heùu fyd|u WodyrKhls' ;jo fuh È.= ld,Sk wdfhdack wdlrhls'

• uqof,ys mßKduh

w;S;fha isgu" l,amj;sk iq,n fkdjQ iaj¾KdNrK yd r;arka jeks øjH w;sf¾l ksIamdok yqjudrej i|yd ñ,la f,i Ndú; lr we;' tfiau ;sßÕ= fjkqjg .jhl= yqjudrej jeks lghq;= j,§ tajdfha jákdlï .ek udkisl igykla ;nd lghq;= lrk ,§' tfy;a wjYH;d mq¿,a ùfï§ wka;¾cd;slj úYajdih ;eìh yels .kqfokqjla f,i uqo,a jHjydrh ìysúh' l,a;nd.; yelsùu" ysÕlu" N+f.da,Sh fyda ixialD;sluh f,i fjkila fkdjk kej; ksIamdokh l< fkdyelsùu" WKqlr myiqfjka Ndú; hk .=Kdx. we;s ksid r;arka uqo,a Ndú;h i|yd fhdod .ekq‚' miqld,Skj nexl=j, mj;ajdf.k hk rka ixÑ;j, jákdlug wkqrEmSj uqo,a fkdaÜgq ìyssúh' äðg,a ;dlaIKhg r;arx ixÑ; WÑ; fkdjk ksid" uqo,a tallh ;sìh hq;= .=Kdx. j,g tlÕjk l%smafgdalrkaisj, wd.ukh isÿúh' fuys uq,H moaO;sh uq¿ukskau r|d mj;skafka .‚;h u;h' 

Bitcoin – ìÜfldhska

;ks md,k wêldßhl wjodkula ke;s l%smafgdlrkais l%ufha uq,au iy jeo.;au tallh ìÜfldhska f,i ye¢kafõ' mßYS,lhskaf.a mq¿,a cd,hla w;g uqo,a moaO;sfha md,kh úuOH.;ùu fuys úfYaI;ajhhs' Tjqkaf.ka lsisjl= w; wjidk md,k n,hla fkdue;' iEu mßYS,lfhlau ìÜfldhska cd,h kv;a;= lrhs' ;udf.a ìÜfldhskaia fYaIh ms<sn| wLKav tlÕ;djhlg wkqj l%shdlrhs' iEu ìÜfldhska .kqfokqjlau iïmQ¾K tlla jk w;r ish¨u mßYS,lhska tlÕ fkdjkafka kï wdmiq yerúh fkdyelsh' fï ksid cd,h j¾Okh ùfï§ iqrlaIs;Ndjho jeäfõ'

• ks¾joH;djh

tla tla mßYS,slhd cd,fha mqrella (Node) f,i ie,flk ksid iuia; cd,fha ks¾joH;dj /lSug tlfia odhl fjhs' .=ma;f¾Lkh (cryptography) u`.ska fidrlï iy jxpdj,ska wdrlaId lrkq ,nhs' ´kEu whl=g .‚;h u`.ska moaO;sfha ks¾joH;djh i;Hdmkh lr.; yelsh' .‚;h pdgq l;d j,ska /jàug fyda .‚;hg w,a,ia §ug fkdyelsh' fuf,i mß.Kkh yd iïnkaO jQ .Œ;h u`.ska ks¾udKh ù we;af;a úYajdiodhl uqo,a moaO;shls' 

^https://learncrypto.com/weiqfrka&

iqks,a w,a.u