නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

wfma fld,a,ka mjd leu;s jk ldïfndacfha újdy pdß;%hújdyhg fmrd;=j .eyeKq orefjl=g msßñfhl= iu. ,sx.slj tla ùug fmrÈ. ck iudcfha lsisÿ f,ilska wjirhla ke;' tfy;a ldïfndacfha Kreung f.da;s%l .eyekq orejkag újdyhg fmrd;=j msßñka iu. ,sx.sl f,iska tlaùug wjYH myiqlï i,ikq ,nkafka wef.a mshd úiskah' th Tjqka úiska y÷kajkq ,nkafka újdyh fjkqfjka ldka;dj n,.ekaùula f,iskah'fï ksid újdyhg fmrd;=j úreoaO ,sx.slhka iu. yeisÍug ;reK ÈhKsjrekag wjir ,nd § ;sfí'

fï fjkqfjka mshd úiskau l=vd me,am;la bÈ lrk w;r th y÷kajkq ,nkafka z sex hut ZZ f,iskah' ;ud újdy fjk msßñhdg iu. ,sx.slj tlaùug fmrd;=j ta fjkqfjka ÈhKsh fmryqrejla ,nd ;sîu wjYH neõ fuu f.da;s%l mshjrekaf.a wdl,amh ù ;sfí'fuu pdß;%h ksid tÉ' whs' ù wdidÈ;hka ìysùug wjodkula we;e;a nd, ±ßhkag ,sx.sl fmryqrej ,nd §u fjkqfjka ie,ls,su;a ùu ldïfndacfha fuu f.da;s%l wjYH;djh njg m;aj we;'fuu ,sx.sl me,amf;a ld,h f.jk ,o 17 yeúßÈ zz keka pka.a ZZ i|yka lrkafka fï l=vd me,am; yßu ksoyia wmsg wdorh lshkafka fudllao lshd t;ek§ f;areï .kak mq¨jka' 

fï úÈyg úúO mqoa.,hka wmsg yuq fjkjd' túg wmsg yuqfjk w¨;a ;eke;a;d óg fmr isá whg jvd fyd| nj ta;a;= .sfhd;a uq,ska ,sx.slj tla jqk ;eke;a;d yer oud w¨;a ;eke;a;d iu. ,sx.slj tlaùug lsisu ndOdjla keye' keka Techpuffs.com. fjí wvúh fj; m%ldY l<dh'iÕrdfõ wdpd¾h iqÈmagd j¾ud i|yka lrkafka fuu pdß;%hg jvd ±ßhkaf.a ,sx.sl fi!LHh fjkqfjka fouõmshka óg jvd wjOdkhla ±laùu jeo.;a njhs' tfy;a .ïjeishka fmkajd fokafka fuu tlaùu ksid Èlalido" ,sx.sl m%pKav;ah fï ksid olakg fkd,efnk w;r iajdëkj ieñfhla f;dard .ekSug ,eî ;sfnk ksoyi ksid mjq,a Ôú;h ;=< wUq ieñ iïnkaO;djh b;du i;=gqodhl f,iska mj;ajd .ekSug yelshdj ,eî we;s njhs'

1960 oYlfha§ fuu pdß;%h isÿ lsÍfï§ fuu ,sx.sl me,am; wi, ix.S;fhka msÍ mj;sk w;r .ïudkfha ;reK orejka fuu me,am;a wi,g ù isá;s' Tjqka .dhk" jdok u.ska me,amf;a isák ±ßhf.a wdl¾Ykh ,nd .ekSug W;aidy ork w;r ±ßhf.ka le|ùula fkd,o úg fjk;a ,sx.sl me,am;la fj; hkq we;' me,aamf;a fjfik ±ßhf.ak wdrdOkhla ,o úg ;reKhd tu me,am;g we;=¨ fjk w;r ,sx.sl f,iska tlaùugo wjir ,efí' fuu pdß;%h .ek woyia olajk m%ldYlfhla lshkafka wo fuka tod ñkSuereï" ¥IK lsÍï fkd;snqk w;r Tjqka b;du m%fõifuka ;udg wjYH yoj; f;dard .;a nj i|yka lr isà'

^www.orissapost.com weiqfrka&

mqkHd pdkaokS o is,ajd