නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

Wmka od isg urKh olajdu rfÜ mqrjeishkag ´fk fjk ;ekla - m%dfoaYSh f,alï ld¾hd,h


wm yeu flfkl=f.au YS% ,dxlsl wkkH;djh ;yjqre lsÍfï m%Odku yd tlu f,aLkh Wmamekak iy;slh fõ' tlS Wmamekak iy;slh flfkl=f.a Èúh ;=< úúO wjia:djkaj,§ Ndú;hg .ekSu w;HjYHu neúka wksjd¾hfhkau Wm; ,nk ´kEu flfkl= fjkqfjka Wmamekak iy;slh ;sìh hq;=uh'


Wmamekak iy;slh ,nd .kafka flfiao@

Wm;la ,shdmÈxÑ lsÍu isÿ l< yelafla Wm; isÿjQ frday,g wod< Èia;s%la frðiag%d¾ ld¾hd,h u.ska muKs' tys§ wod< Wm; isÿjQfha rcfha frday,l§ kï tu frday,a mßY%fhau msysgqjd we;s ,shdmÈxÑ lsÍfï ld¾hd, ;=< isÿjk w;r Wm; isÿjQfha fm!oa.,sl frday,l kï tu frday, u.ska ks¾foaY lr we;s fm!oa.,sl frðiag%d¾jrhl= yryd Èia;s%la frðiag%d¾jrhd fj; oekqï Èh hq;= fõ'


j,x.= ld,h

iaÓr jYfhkau Wm;la isÿù udi ;=kla .; ùug fmr wod< Wm; ,shdmÈxÑ l< hq;= w;r tlS ld,iSudfjka miq isÿjk ,shdmÈxÑ l,a.; jQ ,shdmÈxÑ .Khg jefgk w;r Wm; ms<sn| orejdf.a uj fyda mshd úiska frðiag%d¾ ld¾hd,h fj; oekqï Èh hq;= w;r foujqmshka frda.Sj isà kï fyda mshd ñhf.dia m%iq;s wjia:dfõ uj ñh.sfha kï Ndrldrhl=g wod< oekqï§u isÿ l< yelsh'


wjYH ,shlshú,s

foujqmshkaf.a Wmamekak iy;sl iy tajdfha Phd msgm;a újdy iy;slh iy tys msgm;a fukau cd;sl ye÷kqïm;a iy tajdfha Pdhd msgm;a wjYH fõ' tlS ksjerÈ m%Odk ,shlshú,s ;yjqre lr .ekSfuka wk;=rej Wm;g wod<j orejdf.a f;dr;=re iy orejdf.ujf. iy mshdf.a f;dr;=rej,g wu;rj mshdf.a mshd ^orejdf.a iShdf.a f;dr;=re& ksjerÈj ld¾hd, u.ska ,ndfok m%ldY m;% ;=< msrúh hq;= fõ'


msgm;a ;=kla

uQ,sl jYfhka frðiag%d¾jrhd úiska msgm;a ;=klska Wmamekak iy;slh ,shdmÈxÑ lrk w;r foudmshka úiska iy;slfha oekqï fokakdf.a ;Srh ;=< w;aika ;eìh hq;=h' tu msgm;a ;=fkys uq,a msgm; fkdñf,a ksl=;a lrk msgm; f,i kï flfrk w;r th tu wjia:dfõu foudmshka w;g m;a flf¾' tfia ke;fyd;a udihla jeks ld,hl§ wod< ,smskhg ;emE, yryd hjkq ,efí' fojk msgm; ixrlaIs; msgm;la f,i ud,s.dj;af;a msysá uOHu f,aLkd.drfha f,aLk .; flf¾'


.eg¨ iy.; ;eka'''

hï fyhlska idOdrK fya;= u; oekqï fokakdf.a ;Srefõ Ndrlre f,i w;aika fhdokakg isÿ jqjfyd;a hï wjia:djl bÈß ld,fha§ th orejdf.a lghq;=j,g .eg¨ iy.; úh yel'


fjkialï isÿ lsÍu

udi ;=kla jeks flá ld,hla ;=<È w¨; Wmka orejl=f.a Wmamekak iy;slfha fjkila isÿ lsÍug wjYH jqjfyd;a th Ndrfok ,o m%ldY m;%j, ixfYdaOkhla u.ska isÿ lr .ekSug yelshdj mj;sk w;r l,a.; ù th ,shdmÈxÑ ùfuka miqj isÿ lrkakg hEfuka wod< m%dfoaYSh f,alï ld¾hd,h yryd isÿ lr .ekSug yelshdj mj;S'


wjqreÿ y;l ld,hla

orejl=g jhi wjqreÿ 7 la .; jk ;=re orejdf.ku ujf.a fyda mshdf.a leue;a; mßÈ fjkia lsÍug yelshdj mj;sk w;r th Èjqreï fm;aiula bÈßm;a lsÍu yryd isÿ lr .ekSug bvlv mj;S'


ksjerÈu Wmamekakh

Wm;la oekqï § m%ldY m;% mqrjk wjia:dfõ§ iShhg iShla ;u f;dr;=re ksjerÈj tajdfha igyka lsÍug l,amkdldÍ úh hq;= w;r m%dfoaYSh f,alï ld¾hd, u.ska iy;sl lrk ,o Wmamekakhla ,nd.; hq;=uh'


urK iy;slhl jákdlu

wmrg ;=< isÿjk urKhl§ wod< urKlref.a úfhdaj iïnkaOfhka l%u lsysmhla hgf;a urK iy;sl ksl=;a flfrk w;r úfhdaj iïnkaOfhka yÈis urK mÍlaIKhla isÿl<fyd;a tlS yÈis urK jd¾;dj mokï fldg .ksñka urK iy;slh ,shefjk w;r jhia.;j fyda frday,l m%;sldr ,nñka isák w;r;=r ñh.shfyd;a wod< jdÜgqj Ndr ks,Odßhdf.a frday,a jd¾;dj,g wkqj iy;slh ,shefõ'

hï fyhlska mÈxÑ ksji ;=<§ flfkl= urKhg m;ajQ wjia:djl urKlre mÈxÑ m%foaYfha .%du ks,Odßjrhdf.a n,;, wkqj Tyq úiska ksl=;a lrk jd¾;dj mokï lrf.k urK iy;slh ,shefõ'

iajNdúl urKhla jqj o isÿjQfha frday,lg f.k hk w;r;=r§ kï fndfyda úg yÈis urK mÍlaIKhlg bÈßm;a flf¾'


ksjerÈ f;dr;=re

urKhla flfia isÿ jqj o ta ms<sn|j oekqï fokakdf.a m%ldY yeu úgu ksjerÈ fukau i;H ùu u; urK iy;slhla blaukska ,nd .ekSfï yelshdj mj;S'

iEu úgu fld;rï l,n,ldÍ wjia:djl jqj o widOH ;;a;ajfha miq jk whl= frday,a.; lsÍfï§ frda.shdf.a fukau frda.shdf.a Ndrlre ksjerÈj ku ,smskh ÿrl:k wxlh jeks f;dr;=re ,nd§u u; wod< iy;slh m%udohlska f;drj ,nd .ekSfï yelshdj mj;S'


läkï fiajh

frdayf,ka ,ndfok jd¾;dj fyda yÈis urK jd¾;djg wkqj urK ,shdmÈxÑ frðiag%d¾jrhd úiska ksl=;a lrk ,o urK m%ldYh ñh.sh whf.a foayh uD; YÍrd.drfhka ;uka Ndrhg .ekSug w;HjYHu ,shú,a, o fõ'

tlS iy;sl ,shdmÈxÑ flfrk ld¾hd, o frday,a ;=<u ia:dms; lr ;sfnk w;r ;u wjYH;dj u; wod< ld¾hd,j,ska urK iy;sl ,nd.; yels w;r tfia fkdjqKfyd;a udihla jeks ld,iSudjla we;=<; wod< ld¾hd, u.ska ;emE, yryd urKlref.a ksjig ,efnkakg i,iajkq we;'

fï yereKq fldg ,shdmÈxÑ lrk ,o urK iy;slhla urKlref.a mÈxÑhg wod< m%dfoaYSh f,alï ld¾hd,fhka ,nd.; yels w;r ta i|yd tlS iy;slh wjYH lrk fya;= ldrKd fmkajd §fuka wk;=rej lsisÿ wmyiqjlska f;drj urKlref.a iajdñhdg ìß|g fyda orejkag b;d myiqfjka ,nd.; yelsh'


m%shka;d Èidkdhl

m%dfoaYSh f,alï

;sôß.iahdh m%foaYSh f,alï ld¾hd,h

úfYaI ia;=;sh

ÔjkS lreKdr;ak

w;sf¾l Èia;s%la frðiag%d¾


Oïñl fyajdjiï