නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

jd¾;d msg jd¾;d ;nd lvq¨ mek TiafÜ%,shdj fyd,a,k l=,dka—TiafÜ%,shdfõ úlafgdaßhdj, we;a,SÜ flfkla bkakjd' ,xldfj boaÈ;a fuâ,aia f.dvla .;a;d' uq¿ mjq,u we;a,ála lrkj' yeu w;skau olaIfhla' ,xldfj ldgj;a fkd,enqKq wjia:d f.dvla ,enqK flfkla' ;ju;a TiaÜ%,shdfõ frfldaâia ;shk l%Svlfhla'˜ óg i;s follg muK WvÈ fï ÿrl;k weu;=u ug ,enqfKa Y%S ,xldfjka ìysjQ iqmsß u<, l%Säldjl jQ ouhka;s o¾Ydf.ka' wehf.ka ,enqKq fï weu;=u Tiafia yeu w;skau olaI fï mqoa.,hdj w÷r.kak ug wjia:dj ,enqKd' Tyq kñka l=,dka rKisxy' u<, l%Svd b;sydifha l=,dka ku t;rï yqremqreÿ kula fkdjQj;a Ôú;fha yß l,d;=rlska ,efnk wjia:d /ila ;uka i;= lr.ksñka id¾:l .ukla hk fï wmQ¾j iyDohdj kj,shg le|jdf.k tau wmg fkdlru neß jqKd' fï Tyq kj,shg lshQ Tyqf.a id¾:l;ajfha .ukau. .ekhs'

orefjda y;rhs

wms ´iafÜ%,shdfõ úlafgdaßhd j, mÈxÑ fj,d bkafk' uf.a ìß|f.a ku wkQId lxldkïf.a' ug bkafk mq;d,d ;=kafofkla iy ÿfjla' f,dlalg wjqreÿ 17hs' thdf. ku ksÿl ksfrda.H' ÿjf. ku breIs IslaId' thdg wjqreÿ 13hs' ;=kafjkshd YdlH' jhi 11 hs' wka;suhg 07 hs' thd ñys÷ WfmalaI' y;rfokdu hkafk tlu mdi,g' wms yefudau u<, l%Svd lrkjd'

mdif,a§ l%Svdjg fhduq jqfKa iq¿fjka

uu .sfha mkaksmsáh O¾umd, úoHd,hg' mdi,a ldf, National Trails j, wjqreÿ 18 È uu óg¾ 400 l~q¿ u;ska ÿj, wjia:d y;rl§ 4 jekshd jqKd' kuq;a wOHdmkhg jeäfhka keUqre jqK ksid mdi,a ldf, f,dl=jgu l%Svd lf<a kE' kuq;a ta kj;ajmq ;ek b|ka uu leïmia ldf,È kej;;a l%Svdj mgka.;a;d'

fyd|u l,¾ia úYajúoHd,fha§'''

uf.a Ôúf;a uu uq,skau úúO foaj,a j,g iïnkaO jqfKa fld<U úYajúoHd,fhÈ' Wiia fm< .‚;h wxYfhka lr, 2000 È ;uhs uu fld<U úYajúoHd,hg we;=<;a jqfKa' wmsg úNd. kjhla ;sfhkjd m<fjks wjqreoafo lrkak' m<uq wjqreoafokau uu Batch Top jqKd' uu lf<a Special Maths Wmdêhla'

úNd.fhka miafi uu óg¾ 400 lvq¿ u;ska ÿj, úYajúoHd, jd¾;dj ;sínd' 2001 È University Games j,ska Best Athlete jqKd' ta wjqreoafou Öfk ;snqK World University Games j,g;a iyNd.SjqKd' taflka ug lvq¿ u;ska ÿj, f,daflu 27 fjkshd fjkak mq¿jka jqKd' Bgmiafi kej;;a wfma Y%S ,xlka àï tl wrf.k University Games j,g fldßhdjg .shd' ta ldf, uu ;uhs lemagka' Th úÈyg l%Svd jev lrf.k hk w;f¾ Wmdê m%odfkda;aijh ojfi <uhs 3500 la muK w;ßka uu Best of the best Student jqKd' fïl f;darkafk f,dl= Procedure tllska yeu wxYhlau n,,' yßu ÿ¾,N wjia:djla ;uhs ug ,enqfK'

f,daflkau 24 fofkl=g ú;rla fok YsIH;ajhla'''

leïmia tflka wjqÜ jqKdg miafi wjqreoaola ú;r MAS tfla /lshdjla l<d' miafi úYajúoHd,fha b.ekaùï lrkak wjia:dj ,enqKd' Th w;fr ug ´iafÜ%%,shdfõ fudkEIa úYajúoHd,fha udiag¾ia uql=;a ke;=j fl<skau PHD tl lrkak iïmQ¾K YsIH;ajhla yïnqKd' fudlo uu ta fjoaÈ úYajúoHd,fha l,¾ia fmkak,d ;snqK ksid ug fl<skau PHD lrkak wjia:dj ,enqKd' ta YsIH;ajh yïnqfKa f,daflkau 24 fofkl=g ú;rhs' taflkq;a fudkEIa tlg .;af; tlaflkhs' ta wjia:dj ,enqfK ug'

´iafÜ%,shdfõ l%Svd iudchl kdhlh;a jqKd

´iafÜ%,shdjg wdmq.uka GlenHuntly lshk we;a,ála la,í tlg ux iïnkaO jqKd' m<fjks wjqreoafo b|kau uu iEfykak fyd|g Perform l<d' Club tfla lvq¿ u;ska Èùfï peïmshka fjkak;a mq¿jka jqKd' Y%S ,dxlsl u<, l%Svlfhla ´iafÜ%,shdfõ Sport Club tll peïmshka flfkla jqK m<uq wjia:dj fïl'

m<uq Y%S ,dxlslhd jQ ;j;a wjia:d'''

.sh wjqreoafo u<, l%Svd j,ska úlafgdaßhka peïmshka jqK m<uq Y%S ,dxlsl l%Svlh;a uu' rka molalï folla Èkd.;a;d' fufya bf.k.kak w;f¾ Australian University Games j, lvq¿ u;ska ÿj, rka molalu;a .;a;d' ta molalu .;a; m<uq Y%S ,dxlsl l%Svlh;a uu' ta jf.au wjqreÿ yhla tlÈ.g úlafgdaßhd we;a,ála äúIka tfla m%sñh¾ia .;af;;a ux' .sh wjqreoafo uu ´iafÜ%,shdfõ Pan Pacific Masters Games j,g iyNd.S jqKd' taflÈ óg¾ 400 lvq¿ u;ska ÿj, uu All time fastest jd¾;djla ;sínd' fï jf.a jd¾;djla ;shmq m<uq Y%S ,dxlsl l%Svlh;a uu'

´iafÜ%,shdfõ ks;H .=rejrfhla

uu fufya .‚; .=rejrfhla úÈyg fiajh lrkjd' ta w;f¾ iudc fiajd f.dvla lrkjd' iudch fjkqfjka uu lrmq lemlsÍï ksid Independence Day Award Ceremony tflaÈ ug Nihal De Mel Memorial Award tl ,enqKd' fï iïudkh ,enqKq Sri Lankan Community tfla ,dnd,;u flkd uu' tal .kakfldg ug wjqreÿ 33 la ú;r' idudkHfhka tal fokafk wjqreÿ 50 - 60 whg'

yeu wjqreoafou fjila l,dmhla

bf,lafg%dksla jev uu fyd|gu m%.=K lrmq flfkla' wjqreÿ tfld<yla ;siafi uu úlafgdaßhd m%dkaf; fjila l,dmhla lrkj' uq,skau uu mkai,a j, iy f.or fjila l+vq yeÿjd' f.oru f;drKl=;a yeÿjd' 16 j;djla f;drKa yo, ;sfhkj' miafi uu yefudagu n,kak mq¿jka fjkak fufya fyda,a tll fjila l,dmhla yeÿjd' uehs lshkafka fufya wêl iS; ldf,' b;ska ksÈ urdf.k uykais fj,d ;uhs ux ;kshu fjila l,dfm yokafk' i;s wkaf; ;uhs fjila l,dfm fmkakkafk' ñksiaiq fo;=kaody tkjd uf.a fjila l,dfm n,kak'

bf.k.kak orejkag Education Apps

fï fjoaÈ uu yomq zuf.a fydaä fmd;z wema tl ,xldfõ fyd|g vjqkaf,daâ fjkjd' uu fï wema tl yeÿfõ ,xldfjka msg bmfok Y%S ,xldfj nnd,g isxy, bf.k.kak' Y=oaO isxy, fydaähu taflka fkdñf,a fyd|g bf.k.kak mq¿jka' ;j uf.a wema tlla ;sfhkjd z.,a ,E,a,z lsh,' tal yo, ;sfhkafka wms mqxÑ ldf, je,smS,af, wl=re ,shk fglaksla tflkau ;uhs' ,xldfõ ta fglaksla tflka yeÿK tlu wema tl ;uhs z.,a ,E,a,z lshkafk' oeka ldf, orejkag äjhsiia ke;=j neß ksid uu ys;=jd äjhsia tllska orejkag bf.k.kak fohla yeÿfjd;a fyd|hs lsh,'

trxÈ fl!Y,Hd