නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

wgf,da oyug msgqmdk wh ishÈú kid.kakjdÿllska ñksi;a nj ,en .;a;;a ,nd .;a ñksi;a nfõ jákdlu mjd fkd±k ;ukaf.a Ôú;h ;uka úiskau ke;s lr f.daÈl iq;%fha i|yka jk wkaoug f.daêl yduqÿrejka jykafia yh j;djla OHdk Wmojd f.k ta OHdkh mj;ajd.; fkdyelsj Ôú;h .ek l,lsÍug ish Èú kid .ekSug ;e;a l< nj i|yka fjkjd' wjidkfha§ ry;a njg m;aj msßksjkamEu isÿ fjkjd' fï wjia:dfõ§ udrhd nqÿrcdKka jykafiaf.ka fufia úuid isáhd'

Tnjykafiaf.a Ydikfha m%jDÊcdj ,nd .;a f.daêl iajdñka jykafia ish Èú kid .ekSug ;e;a lf<a wehs@ tys§ nqÿrcdKkajyakfia fufia jod,y' f.daêl iajdñkajykafia ry;a njg m;aj msßksjka mEjd ñi ish Èú kid .ekSula lr fkd.;a neõ jod,y'wfma weÕs,s my foi n,kak' fï weÕs,s my tl iudk keye' kuq;a fï iEuweÕs,a,lu jákdlula ;sfnkjd' ta jf.a f,dalh úúOhs' úIuhs' nqÿrcdKkajykafia zziqn zzudkjlhdg foaYkd l< wkaoug f,dalfha ,iaik" wj,iaik" Okj;a" ÿmam;a hehs úúO úIu fn§ï ;sfnkjd' kuq;a tajd mdßißlj ld,h iu. fjkia fjkjd' wo ÿmam;a mqoa.,hd fyg Okjf;l= ùug;a wo Okj;d fyg ÿmamf;l= ùug;a mokï jk mdßißl ;;a;ajhka we;s fjkjd' ta ksid mj;sk iudc rgdjg wkq.; fjñka Ôj;a ùfï Yla;sh Wmojd .; hq;=h

ishÈú kid .kafka wehs@

fndfyda mqoa.,hkaf.a ish Èú kid .ekSfu msgqmiska Èfjk i;H fya;= .ek i,ld ne¨fjd;a fï ish,a,gu fya;=j wg f,da oyug uqyK §ug ;rï fm!rIhla wo fndfyda mqoa.,hkag fkdue;s ùu f,iska i|yka lrkak mq¿jka',dN" hi" m%Yxid" iem hk Ôú;fha iqnjd§ ;;a;ajhkays§ fnfyúka i;=gg m;a fjk mqoa.,hdg w,dN" whi" kskaod" ÿl jeks Ôú;fha mEug §ug isÿ fjk ;;a;ajhka ord .ekSug fkdyels ÿ¾j, fm!rIhlska hqla; ùu b;du lK.dgqjg lreKla'

fiaf,da h;d tal >fkda jd; k iór;s tajx kskaod mixidiq k iñÊcka;s mKaä;d Yla;su;a m¾j;hla iq<Õg fkdie,afjkakd fia mKaä;hd kskaod m%xYid hk wgf,da oyug lïmd jkafka ke;' fuys§ mKaä;hd hkq wOHdmk iy;sl fj;ska ,nk ±kqu fkdfõ' wOHdmkfhka ,nk ±kqj;a ùfuka Ôj;aùug fm!rIh f.dv kef.kjd kï Wmdê" mYapd;a Wmdê ,nd by< ks,;, ,ndisák mqoa.,hka ish Èú kid .kafka wehs hkak .ek;a wmg is;kakg hula b;sß ù ;sfí'

ish Èú kid .ekSu msgqmi

ish Èú kid .ekSu wo iEu jhi mrdihlu mqoa.,hkag fmdÿ ,laIKhla njg m;aj ;sfnkjd' jeäysá jhfia§ we;s fjk ,sx.sl m%Yak" ñ, uqo,a .eg¨" kSs;suh m%Yak jeks tla tla mqoa.,hdg muKla uq,a jQ fya;= ;sfnkjd' iuyr úg fuh ndysrj wm olsk ;;a;ajhkag jvd fjkia' WodyrKhla úÈyg Tn .ek is;kak wfka Th m%Yakh ish Èú kid .ekSug ;rï fya;=jlo@ Tn is;kq we;' th i;Hla' fï m%Yakhg Tn olsk úl,am ±lSug ;rï ish Èú kid .;a ;eke;a;df.a nqoaêu;a fkdjkakg we;' fuday wkaOldrfhka jeiS.sh is;=ú,s ksid Ôú;fhka jkaÈ f.jkakg jQ neõ Tyq fkdokakjd úh yel'

rd.h .skakla'''

rd.h Tfí Ôú;h ì,s.kakd .skakla neõ wu;l lrkak tmd' wo mdi,a jhfia orejka mjd we,Sï we;s lr .kafka rd.hghs' rd.h ksid we;s fjk we,Su iy ;ukaf.a lr .ekSug ork ±ä W;aidyh ;=< mrdch ùug iQodkï ke;' mdi,a fm%auh wo iudc jHikhla njg m;aj ;sfnkjd' ;uka fuf,djg ìys l< fouõmshka" ifydaorhka mjd fu;ek§ wu;l fjkq we;' ta ish,a,gu jvd rd. .skak úiska mqoa.,hd mrdch lrkq we;' Tyqf.a Ñ;a; Yla;sh iïmQ¾Kfhkau rd. .skak ksid úms,sir udkisl;ajhla njg m;aj we;'

oafõYh ksid ishÈúkid .ekSu'''

mqoa.,fhla ishÈú kid .ekSu foi Tn WfmalaIdfjka n,kak' ish Èú kid .kakd fndfyda fofkla ;ukaf.Ôú;h ke;s lr .kafka ;j;a mqoa.,fhla fjkqfjka we;s jqk oafõYh ksid neõ fuys§ Tng fmkS hkq we;' ieñhdf.a wkshï fm%au iïnkaO;dj ksid ìß| ish Èú kid .kafka ieñhd uq,a lrf.k we;sjqK oafõYh ksid fkdfõo@ tfia;a ke;akï wkshï iïnkaO;djl meg,S isák ìß| urd oud Tyqo ish Èú ydks lr .kakd mqj;a wo b;du iq,nj wikakg ,efnkjd' fkd.e,fmk fm%au iïnkaO;djla uq,a lr f.k orejdf.a Ôú;h wid¾:l ùu .ek Wmfoia ,nd ÿka úg ta orejd ish Èú kid .kafka fouõmshka uq,a lr .;a oafõYh ksidhs'

kuq;a fï ;reK is;l ffu;s% iy.; is;=ú,a,la ;snqfka kï fouõmshkaf.a Ôú;hg tjeks ÿla fõokdjla Wreu lsÍug ;rï orejkaf.is; oreKq fkdjkq we;' ore mjq, /l .ekSug fkdyels uj orejkag;a ji fmdjd weh ji î ish Èúydks lr .kakd mqj;a wo ksrka;rj wikakg ,efnkj' fu;ek we;s ixisoaêh úYaf,aIkd;aulj ne¨fjd;a tla me;a;lska wmg fmfkkafka wef.a fuday is;=ú,a,hs' orejka Ôj;a lsÍug úl,am fidhd .ekSug W;aidy lf<d;a th wiSre kdfõ' ;j;a me;a;lska weh oßø;djg oafõY lrkq we;' ta oafõY is;=ú,a, wef.a ish Èú ydks lr .ekSug ksñ;a; ù ;sfí '

ufkda úoHd{hska olsk wefika'''

úoHd;aulj f,dalh ÈhqKq jqK wo ld,fha§ ish Èú kid .ekSu ufkdaúoHd{hska úúO wdldrfhka ú.%y lr ;sfí' ÿ¾j, fm!reIh iy iDKd;aul wdl,am" Ñ;a;fõ.S iq/lshdjla fkdue;s ùu jeks lreKq Tjqka f.kyer ±lajQj;a fï ish,a,gu mokï ù ;sfnkafka nqÿoyu ;=<ska fmkajd fokq ,nk rd." oafõY" fudayh hk is;=ú,s uq,a lr .;a Ñ;a;fõ.iq/lshdjla fkdue;s ùuhs'yÈis wdfõ. ksid Ôú;h wmg tmd jk neõ úfgl is;=K;a fndfyda mqoa.,hka urKdikakfha§ kej;;a Ôú;h b,a,d isákafka wú{dkslj wm Ôú;hg olajk wdorh ksidhs' tneúka nqÿoyug wkqj ish Èú kid .ekSu fuf,dj jf.au mrf,dj;a ÿ.;shg fhduq lsÍug fya;= fjk wjdikdjka; isÿ ùula ksid ks;ru Ôú;h foi Okd;aulj n,kak' iqnjd§j is;kak' Tng Ôú;h Èfkka Èku w¿;a Ôjhla ,nd fokq we;'

wdpd¾h mQcH hl,af,a fmaudkkao iajdñkajykafia
YS% idrdkkao uy msßfjk
mäldruvqj

mqkHd pdkaokS o is,ajd