නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

orejkag lsh, fokak ´k Èkkaku ú;rlaoorefjla mqxÑ ldf, b|ka fhdjqka mqoa.,fhla" jeäysáfhla olajd jk ld,fha Tjqkaf.a ukfia úYd, fjkialï we;sfjkj' fuhska tlla ;uhs ixcdkk ixj¾Okh' ta lshkafk b,lalï" wl=re y÷kd.ekSu" ;SrK .ekSu" ixúOdkd;aul yelshd jf.a Wiia Ñka;k yelshd ÈhqKq ùu' wks;a ldrKdj Ñ;a;fõ.S ixj¾Okh' Ñ;a;fõ.S ixj¾Okh lshkafk ;ukaf. iy wks;a whf.a yeÕSï wjfndaO lr.ekSu" WÑ; f,i m%;spdr oelaùu" iylïmkh' ;=kafjks fjkialu iudÔh ixj¾Okh' ta lshkafk wka;¾ mqoa., iïnkaO;d' fï ixj¾Ok wjê ;=ku ;ukag fukau rgg;a jevodhS mqoa.,fhla ìys lrkakg b;d jeo.;a' fïlg lrkak ´fk mqxÑ ldf, b|, <uhskag yeÕSï lshkafk fudkjo lsh, f;areï lr, l;kaor j,ska WodyrK imhd yeÕSï md,kh lr.kak l%u lsh, fok tl'

we;eï fj,djg úúO fya;= ksid fï ixj¾Ok wjê weKysákak mq¿jka' mqxÑ ldf, fud<hg n,mEï we;s l< f,v frda. WodyrKhla úÈyg Táiï ;;a;ajhka ksid ixcdkkSh ixj¾Ok wjêhg ndOd fjkak mq¿jka' ta jf.au mdif,a b.ekaùï lghq;= j,§ ksis mßÈ wjOdkh fhduq fkdlsÍu;a fuhg n,mdkak mq¿jka' iudÔh ixj¾Okhg ndOd fjkak mq¿jka lrorldÍ iudchl Ôj;a jk orefjl=g' Tjqkag iudcfha fyd| krl lsh, fokak ljqre;a ke;s jqKdu ta wjêh Tjqkaf.ka u.yefrkj' Ñ;a;fõ.S ixj¾Okh wvd, fjkak n,mdkak mq¿jka ldrKd ;uhs iqÿiq ld,fha§ orejkag Tjqkaf.a yeÕSï m%ldYkhg bvla ,nd fkd§u' WodyrKhla úÈyg l=vd orefjla ldgqka tlla n,kak cx.u ÿrl:kh b,a,kfldg wïud fyd|gu okakjd orejg f*daka tl iqÿiq kE lsh,'

kuq;a fkd§ b|, b|, orejf. weç,a, kj;a;.kak wïud mrdch ms<swrf.k <uhg f*daka tl fokj' w~,d w~,d b,a,mq foa ,enqKu Tjqka okakjd m%pKav;ajfhka f;drj ;ukaf.a b,a,Sï Èkd.kak neß nj' t;kska miafi Tjqkaf.a ord.ekSfï Yla;sh ke;sfjkj' lkiai,a,la ord.kak fmdä ldf, b|,u mqreÿ fj,d ke;akï ;reK úfha§ ljqreyß fudkjyß lsõfjd;a th m%pKav;ajfhka wjika fjkak mq¿jka'wks;a ldrfKa mqxÑ ldf,È orejkaf.a yeÕSï wjfndaO lr.kakg wjia:djla fkd,eîu' wms orefjlaf.ka weyqfjd;a Thdg ys;=fK fudkjo@ Thdg oekqfK fudkjo lsh,d thd,d f.dvla fj,djg okakE yeÕSï iy is;=ú,s j, fjki' ta ksid fndfyda fj,djg Tjqka ;SrK .kakfldg yeÕSï olskafk is;=ú,s úÈyg' yeÕSï md,kh ÿ¾j, jqKdu m%pKavldÍ ;;a;ajhka we;sfjkak mq¿jka'

yeÕSï md,kh orejdg f.oßka b.ekaúh hq;=hs' uq,ska i|yka l<d jf.a orefjla fohla b,a,,d w~oaÈ weç,a, kj;a;kak wms tlmdrgu b,a,k foa fkd§ ál fj,djla w~kak §,d álla ikaiqka jqKdu ta foa fokak ´fk' thdg ta fudfydf;a ÿl ys;=Ko@ flaka;s .shdo@ fudkjo lrkak ys;=fK jf.a ta fudfydf;a we;s jqK yeÕSu .ek wykak'orefjla mdi,a .syska wdmq.uka wïu,d wykafk wo fudkjo ÿkak f.or jev lsh,' tal fyd| m%Yakhla fkfõ' nia" jEka j, uykais fj,d tk orejkaf.ka wr úÈfy m%Yakhla weyqju Tjqkag flaka;shla we;sfjkak mq¿jka' idudkHfhka orefjla mdi,a .syska f.or wdju wykak ´fk wo oji fldfyduo lsh,' t;fldg orejd ;ukaf. ysf;a ;sfhk yeÕSï wjfndaO lr.kak W;aidy lrkj' fï jefvka orejdf.a yeÕSï m%ldYkh   m%.=K fjkj'kj fhdjqka úfha§ iy fhdjqka úfha§ m%pKavldÍ yeisÍug n,mdk ;j;a idOl lsysmhla ;sfhkjd'

tl wdfõ.YS,S fm!reY;ajhla msysàu' fï wjia:dfõ§ orejkag ´fk Èkkakuhs' mrdch ms<s.kak yßu wudrehs' wmsg mdfrÈ ljqreyß iefrka l;d lf<d;a wmsg;a ´fk ta flkdg ta úÈygu l;d lrkak' jpkj,g tyd .syska ñkSueÍï jqK;a t;kÈ isoaO fjkak mq¿jka' nia tll ljqreyß ;ukaj ;,a¨lrf.k .syska biairyska ysg.;af;d;a ;ukag;a ´fk ta flkdj ;,a¨ lrf.k .syska biairyska ysg.kak' fï wdfõ.YS,S fm!reY;ajh iuyrúg cdk j,ska tk fohla' iuyrúg mjqf,a wks;a idudðlhkq;a fmdä foag;a f.dvla l,n, fjk" jev j, lsis ms<sfj,la ke;s" l,n,ldÍ" bjiSula ke;s msßila fjkak mq¿jka' fïlg úi÷ula úÈyg <ud yd fhdjqka uki ms<sn| úfYaI{ ffjoHjrfhlag fmkak, m%;sldr ,ndfokak mq¿jka'iudc úfrdaë fm!reI;aj ,laIK;a kj fhdjqka úfha m%pKavldÍ yeisÍug n,mdk ;j;a fya;=jla' iudc úfrdaë lshk tflka woyia fjkafk iudcfhka fldka fj,d lshk tl fkfõ' Anti Social tfyu;a ke;akï iudc úfrdaë lshkafk wfkldf. ÿllÈ" fõokdjlÈ ;ukaf. is; i,s; fjkak ke;s whg' fï wh fldmuK oreKq l%shdjla flrej;a lsisu lkiai,a,lg m;afjkafk kE' fï wh;a leu;s wks;a whj mroaoj, Èkkak' ta jf.au fï fhdjqka m%pKavldÍ;ajhg fhdjqka úfha úYdoh;a fya;= fjkj'

jeäysáfhl=f.a úYdo ;;a;ajh f,aisfhkau w÷r.kak mq¿jka jqK;a fh!jkhkaf.a tu ;;a;ajh y÷k.kak wmyiqhs' fh!jkhkag we;sjk úYdofha ,laIK ;uhs wêl ;ryj" wvq wjodkh" bf.kekSug we;s fkdleue;a;" wêl ksÈu;' fï i|yd ufkda Ñls;ail m%;sldr fyda fndfydu wdrlaIs; T!Iëh m%;sldr .kak mq¿jka' fndfyda fj,djg lKavdhula .;af;d;a lKavdhfï tlaflfkla fokafkla ;uhs wdfõ.YS,S fjkafk' wks;a wh lKavdhfï /£u iy wfkldf.a ms<s.ekSu i|yd wdfõ.YS,S mqoa.,hdj wkq.ukh lrkj fjkak mq¿jka'foudmshka" .=rejre yeufjf,au mdi,a mka;s ldurfha§" áhqIka mka;s j, orejka wdY%h lrk hy¿jka iy Tjqkaf.a .;s .=K wjfndaO lr.; hq;=hs' orejd yeufjf,au weiqre lrkafk tlu hy¿fjlajkï Tyq;a wdfõ.YS,S flfklakï wvqu.dfk wms ta orejf.a foudmshkaj;a w÷rf.k fmdä wdrlaIs; j<,a,la yod.kak ´fk' yeufj,dfju orejg fmkakkak ´fk hd¿jf. wïuhs ;d;a;hs;a uu w÷rkj lsh,' wïuf. ;d;a;f. weia y;r ú;rla fkfõ weia f.dvla thd,d jfÜ ;sfhkjd lsh, f;areïlrjkak ´k' fïl fmdä orejkag ú;rla fkfõ kj fhdjqka úfha orejkag;a ;sfhkaku ´k fohla'


<ud iy fhdjqka uki ms<sn| úfYaI{ ffjoH
uydpd¾h ñhqre pkaøodi
rd.u ffjoH mSGhle,‚h úYajúoHd,h

trxÈ fl!Y,Hd