නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

නිරෝගී සෛල රකින ඔමෙගා 3rEuefgdhsâ wd;%hsáia je<£fuka we;sjk ksrka;r fõokd ;;a;ajfhka ñ§u i|yd ms<shï fndfyda we;' bÈóu iy fõokdj wvqlsÍu i|yd Tfu.d-3 fïo wï, wvx.= ud¿ f;,a fyd| ms<shuls'

• fïjd f;,a iy fïofha ixls¾K ixfhda.hls

Tfu.d-3 fïo wï, hkq wm fi!LH i|yd jk ;SrKd;aul ix>glhls' isref¾ ffi, jvd msysá mg, (membranes) j,g w;HjYH idOlhla jk fuu wï, u.ska fud<h we;=¿ isref¾ fndfyda mgl ksis whqßka l%shdlrjhs' fyd| Tfu.d m%Nj we;s wdydr f,i ieuka iy yqre,a,d jeks ud¿ j¾." lefkd,d jeks Ydl f;,a" Ñhd weg iy walnut jeks îc ie,lsh yelshs' tfiau lr,a fyda fm;s wdldrfhka fyda w;sf¾l wdydrhla f,i .; yelshs'

• ud¿ fïo f;,a Woõ fjkafka flfiao@

YÍrfha bÈuqu we;sjkafka Tn isref¾ m%;sYla;slrK moaO;sh u.ska  ksfrda.S ffi, j,g myr§ug W;aidy lrk úgh' rEfuáhsâ wdndOfha§ isref¾ m%;sYla;slrK moaO;sh u.ska fyd| ffi, j,gu lrk myr §u je<elaúh yelafla Tfu.d-3 fï ixlS¾K l%shdj,sfha jeo.;a fldgila jk ksidhs'  tu.ska m%;sYla;slrK moaO;sh fõ.j;a lsÍu i|yd ix{d hjk m%odyl ffi, wvqlrhs' tfiau à ffi," ffjri urd ouk iqÿ reêrdKq" ms<sld ffi, iy fjk;a wdl%uKYS,S ffi, ksis iu;=,s;;djfhka mj;ajd .ekSug o Tfu.d -3 Woõ fõ'

• Tfu.d-3 fkd.; hq;af;a ljqrekao@

lr,a fyda ud¿f;,a .ekSug m%:u Tn ffjoHjrhd yuqfjkak' fuu fïo wï, ksid reêr jykfha wl%ñl;d fyda myiqfjka ;e,Sï we;sjk whg o m%Yak mekke.sh yelsh' tfiau reêrh ;=kSlrk warfarin, clopidogrel, aspirin jeks T!IO fyda iDcq uqL m%;sleáldrl   .kakd whg fuu m%;sldrh ksid reêr jykh ùu isÿúh yelsh' Èhjeähdj fyda Nskafkdaudoh jeks frda. ;;a;aj j,§ tajd Tfu.d-3 l%shdj,shg n,mdk neúka m%fõiï úh hq;=h' tfiau Èhjeähdjg .kakd T!IO iu. Tfu.d-3 m%;sl%shdlr isref¾ ksrdydr iSks uÜgï by< kexúh yelsh' Èhjeähd T!IO .kakd úg ffjoHjrhd oekqj;a lrkak' fï yer reêr mSvkhg m%;sldr jYfhka .kakd T!IO iy wdydr w;sf¾l fukau nr wvqlsÍug .kakd fm;s j¾. j,g o fïo wï, iu. m%;sl%shd l< yelsh'

• w;=re wdndO

Tfu.d -3 fïo wï, wdrlaIs; f,i ie,fla' tfia jqj;a ksjerÈ m%udK .ekSu jeo.;ah' fjk;a m%;sldrhla fyda T!IOhla ksid Tng reêrh jykh ùfï wjodkula ke;s wjia:djl jQj;a Tfu.d-3 jeä ud;%djla .ekSu ;=<ska reêrh jykh ùfï wjodkula we;sfõ' fjk;a w;=re wdndO jkafka nvmsmSu" .eiag%hsáia iy mdpkhhs' ;jo ud¿ f;,a .kakd úg yqiafï krl ÿ.|la we;súh yels w;r iuyrekag ifï m¨ oeóu we;súh yelsh'

^http://www.webmd.com/ weiqfrka&

iqks,a w,a.u