නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

wuq;= mhska .ia 400l w;aN+; jkdka;f¾Crooked Forest lshkafk fmda,ka;fha ngysr fmduf¾kshdfõ .%s*sfkda k.rh wdikakfha msysgd we;s wuq;= yeve;s mhska .ia 400 la ;sfhk jkdka;rhla' .fia uq,a moaO;sfha isg mhska .ia W;=re foig wxYl 90 l ;shqKq keóula iys;j j¾Okh jk w;r miqj kej; jl%j fl<skau wyig jefvhs' wiajdNdúl jl% ;snqK;a fuu .ia fi!LH iïmkakj jeã ;sfhkj'fï wNsryia jkdka;rh ms<sn| fndfyda ks.ukhka ;sfhk kuq;a tajdhska tllaj;a ;ju;a ikd: lr.ekSug lsisÿ idlaIshla yuq ù fkdue;' we;euqka Wml,amkh lrkafk fuu m%foaYfha we;s jQ iqúfYaIS .=re;ajdl¾IK n,hla ksid .ia W;=re foig jl%j jeãug fya;= jQ njhs'

;j;a wkqudkhla jkafka fï m%foaYfha we;s oeä ysu m;kh ksid mhska .ia me< jQ ld,fh tajd ysfuka hgm;a ù tajdfha uq,a yd l| fuf,i jeãug fya;= ù we;s njhs' kuq;a tu m%foaYfhau wfkl=;a mhska .iaj,g fuu.ska n,mEula isÿ ù fkdue;' jvd;a m%n, yd fndfyda ÿrg úYajdi l< yels u;h jkafk fï m%foaYfha f.dùka 1930 § muK fï .ia isgqjk úg l| jl% jk f,i Tjqka isgqjd we;s njghs'f.dùka úiska ys;du;du .ia fjkia l<do@ .ia iajNdúlju W;=re foig keó ;sfío@ fndfyda wh fuu wNsryig ms<s;=rla fiùug ;ju;a W;aidy lrkjd'

^ wka;¾cd,h weiqfrka &

w¾Ñ; b÷jr