නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ueis uÿrejka uÜgq lrkak uÿre fldhs,aj,ska úl,amhla jeis iufha wdrïNh;a tlal fï fjkfldg fndfyda ksfjia j, yekaoE jrejg uqyqK mdk lrorhla ;uhs uÿre lrof¾' Bg fojeks kE oyj,a ldf,g ueis lrofr;a'w;S;fha mgka fï ueis" uÿre md,khg úúO foaj,a w;ayod ne¨j;a m%;sM,hla fkdue;s wjia:d fldf;l=;a ;sfnkj' kuq;a wo lsh, fok fï l%u w;ayod ne¨fjd;a fndfydaÿrg Tn ueis" uÿre lrofrka mSvd ú`È Èk wyjr fõú'

uÿre fldhs,a j,ska lDñ úl¾Ilhla

wjYH øjH

² uÿre fldhs,a 2

² we,afldfyd,a

² lrdnqkeá 10

² ma,diaála fnda;,hla

• idod.kakd wdldrh

uÿre fldhs,a 2 j;=frka fmd`.jd l=vd fldgia j,g lvd.kak' fuh Ndckhlg oud thg we,afldfyd,a yd lrdnqkeá tl;=lr fyd¢ka ñY% lrf.k fmrd .kak' miqj fuh ma,diaála fnda;,hg oud.kak'

• wu;r jdis

fï wegjqu ksjfia§ b;d blaukska fmdä wuqøjH lsysmhlska yod.kak mq¿jka' fï Èhrh ksjfia cfk,a yd fodrj,a wjg biskak' fï Èrfhka lDñ i;=ka ksjig meñŒu j<lskj' 

fldams thd¾ mela

• wjYH øjH

² lmqre fnda, 4 la

² mshk iys; n÷kla

² fldams l=vq fïi ye¢ 3

² ;j;a l=vd ùÿre n÷kla

² .sks l+rla

• idod.kakd wdldrh

uq,skau lmqre fnda, fyd¢ka l=vq lrf.k ma,diaála fldamamhg odf.k fldams l=vq iu. fyd¢ka l,jï lr.kak' idod.;a ñY%Kh l=vd ùÿre n÷kg oudf.k .sks l+rla rojd m;a;= lr ksfjkakg yßkak' .sks l+r ksjqK miqj;a fuys ÿu meñfKkj th ;uhs fï thd¾ mela tfl ueðla tl fï ÿu u.ska uÿrefjda" ueiafida jf. lDñ i;=kaj m,jd yßkak mq¿jka'fldams l=vq yd lmqre ñY%Kh Ndú;hg fkd.kakd wjia:dj, fyd¢ka jid ;eîu wksjd¾hhs'

• wu;r jdiss

fï WmlrKh;a wvq úhofuka ksjfia§u yod.kak mq¿jka' ksjfika msg .uka j,§;a fï WmlrKh wmg wrf.k .syska mdúÉÑ l< yel' fuhg fldams iu. l=ula fyda iqjo ldrlhla ñY% lsÍfuka f.oru iqjo lr.ekSfu yelshdj;a ;sfhkj'ÿu wvq jqKdu l,ska idod.;a fldams l=vq ñY%Kfhka iaj,amhla oudf.k kej; .sks l+rla m;a;=lr mdúÉÑhg .; yel'

^ wka;¾cd,h weiqfrka &

w¾Ñ; b÷jr