නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

f.or wh f,v fkdù i;=áka bkak"kef.kysßka ysre lsrK f.g .kak iQ¾h jxYslhska jk wmg iQ¾h Yla;sfhka f;dr Ôú;hla .ek is;sh fkdyel' ñksidf.a muKla fkdj .yfld<" i;d iSmdjdf.a mjd Ôjh r|d mej;Sug iQ¾h Yla;sh ufydamldÍ fõ' iQ¾hhd ók rdYsfha isg fïI rdYshg ixl%uKh ùu wm isxy, w¨;a wjqreoao f,i y÷kajkjd' iQ¾hhdg lrkq ,nk by<u lD;.=K ie,lSula f,i iQ¾h ux.,Hh ye¢kaúh yelshs' wm uq;=ka ñ;a;ka iQ¾hhd foú flfkl= fia ie,l+ w;r Tjqka jirlg j;djla iQ¾h ux.,Hhg iQodkï jkafka ;u f.me, f.du ueá .d msßisÿ lr .ksñks' fï fy< forfKa ìysjQ rdjKd rcq o iQ¾h Yla;sfhka úialï l< wfhls' .%yf,dj mshd f,i ie,flk iQ¾h foúhkaf.a lsrK Yla;sh fukau i÷f.a lsrK Yla;sh wmg oEiska oel.; yels Yla;Ska fõ' tu Yla;Ska wmf.a Ôú;j, hymeje;aug o fya;= fõ'

uok, iuÕ Wofha mdhk ysre lsrKg Tnf.a orejkaf.a wOHdmkhg ie,lsh hq;= hym;a n,mEula we;s l< yels nj Tn ñka fmr wid fkd;snqKd kï fï ,smsfha bvlv fjka jkafka wOHdmkhg" hymeje;aug"ksfrda.S njg" wd¾Ól ÈhqKqjg iQ¾h Yla;sh bjy,a jk wdldrh ms<sn| oekqj;a lsÍugh' l=vd me,amf;a isg uyd ukaÈrh olajd WoEik Tfí ksjfia fodr.=¿ újr jQ ;ek mgka ijia jk ;=reu ksjfia wiaila uq,a,la kEr .uka lrk wmQ¾j;u jQ ysref.a rYañhg .uka lrkakg yels jk fia Tn Tnf.a ksjyk ;kd.; hq;= fõ' ksjig wdf,dalh jeàfï ÈYd wkqj f.kfok Y=N wY=N fuu ,smsfhka úia;r flf¾' fïihlg mqgqjlg we|lg ll=,a y;rla we;af;a ksji lrd fyd¢ka wdf,dal Yla;sh yd jd;dY%h .uka lsÍug fõ'

fyd¢ka wdf,dalh fukau jd;dY%h ,efnk ksjil jdia;= fodaI wvq ù ÈhqKqj jeä fõ'fndfydaúg ksjil i;=g" ksfrda.Slu" ÈhqKqj we;s jkafka tu ksjig ,efnk iQ¾hdf,dalh uq,a lrf.kh' kef.kysr ÈYdfjka fyd¢ka ksjig iQ¾hdf,dalh ,efí kï tu .Dyfhys Ôj;a jk whg ksfrda.S nj yd §¾>dhqI ,eîug fya;= fõ' lS¾;s m%YxidÈh ,nhs' kef.kysr ÈYdjg m%udKfhka úYd, cfk,a oeóu b;d hym;ah' kef.kysr ÈYdjg id,h yd lEu ldurh hk fmdÿ fldgila tl;= lsÍfuka wdf,dalh fyd¢ka ,nd.; yels fõ' kef.kysßka fyd¢ka ysre lsrK fkd,efnkafka kï tu ksjfia ks;r f,v ÿla we;s lrjhs' tu ksjeishkaf.a i;=g yd wd¾Ól ÈhqKqj wvq lrjhs' ÿ.Sj Ôj;a ùug fya;= fõ'tfiau" W;=re ÈYdfjka ysre lsrK ksjig ukdj ,efí kï fyda Tfí ksjfia W;=re ÈYdjg we;s ldurh fyda id,hg fyd¢ka wdf,dalh we;akï Tfí mjq, m%;dmj;a mjq,la fõ'

Wiia fm!reIhla we;s fõ' .DyuQ,slhd iudcfha lemS fmfkk wdo¾Yj;a pß;hla fõ' ia:djr wd¾Ólhla we;s fõ'W;=re ÈYdfjka ksjig iQ¾hdf,dalh fkd,efnkafka kï" .DyuQ,slhd yd ksjfiys Ôj;a jkakka iudcfha wm%idohg m;ajk w;r kskaod wmydi ú¢k ÿla iys; Ôú;hla .; lrk whj¨ka fõ' ÿrÈ. fkdn,d lghq;= lrk w;r n,dfmdfrd;a;= fkdjQ lror ndOlj,g uqyqK mEug isÿ fõ'BYdk ÈYdfjka iQ¾hdf,dalh ,efí kï foúhkaf.a msysg wdYs¾jdoh ,nk jdikdjka; wh fõ' yÈis Ok ,dN ,eîï" f,d;/hs Èkqï" fmd<j iïnkaO ,eîï we;s jk w;r orejkaf.a wOHdmkfha ÈhqKqjla we;s fõ' mjqf,a iduh iu.sh Wod fõ' újdy Ôú;h id¾:l fõ' tla u;hlg wkqj ksjfia whg lghq;= lsÍug yels fõ'BYdk osYdfjka iQ¾hdf,dalh wvqùu yd w÷re ùu wkqj foúhkaf.a msysg wdYs¾jdoh wvq jk w;r Ok ydks f.k foa' n,dfmdfrd;a;= fkdjQ úhoï we;s fõ' 

ksjig fldmuK uqo,a f.k ÿkak o lsisÿ ÈhqKqjla yd hd§ula we;s fkdfõ' orejkaf. wOHdmkh o id¾:l fkdfõ' újdy .eg¨ f.k foa' u; .egqï we;s fõ' isf;a i;=g iudodkh wvq fõ'ol=Kq ÈYdfjka ksjig fyd¢ka ysre lsrK ,efí kï rfÜ m%isoaO pß;hla jk w;r m%isoaêh ksid ,eîï" ñ, uqo,a /ia lr .ekSug yels fõ' mjqf,a ish¨ fokdu iudcfha úfYaI m%idohlg ms<s.ekSulg ,la fõ' wd¾Ól jYfhka m%n, ÈhqKqjla we;s fõ' n,dfmdfrd;a;= iM, fõ' /lshd yd jHdmdr hk wxY folgu hym;ah' úfoaY.; ùï we;s fõ' i;=g Wod fõ' wl,a úm;aj,g f.dÿre fkdfõ' ksfrda.S nj yd §¾>dhqI ,eîug fya;= fõ'

ol=Kq ÈYdfjka iQ¾hdf,dalh ,eîu ÿ¾j, kï wl,a úm;a" lror ndOl" ks;r f,v ÿla yd wdhqI wvq ùï f.k foa' iudcfha oeä wm%idohg ,laùï yd kS;s m%Yak we;s fõ' /lshd jHdmdr fyda l=uk foa l< o ÈhqKqjla ke;' úfoaY.;ùï iM, ùu wvqh'ksß; ÈYdfjka fyd¢ka iQ¾hdf,dalh ,eîfuka Ok l=fõrfhl= fia Ôj;a ùug yels fõ' wUq ieñhka w;r újdy Ôú;fha i;=g Èfkka Èk jeä fõ' ldhsl ne£ï Yla;su;a fõ' wkshï in|;d we;s fkdfõ',sx.sl fn,ySk;djka we;s fkdfõ' msßñkaf.a mqreI Yla;sh jeä lrjhs' ia;S%kaf.a ird.S yeÕSï jeä lrjk w;r wka mqreIhka lrd fkdhhs' orejka ;u u;hg lSlre fõ' foudmshkaf.a Tjoka ms<sf.k wdo¾Yu;a orejka f,i Ôj;a fõ' orejkaf.a wjdy újdy foudmshkaf.a wdYs¾jdo we;sj isÿ fõ'ksß; osYdjg wdf,dalh ,eîu wvq kï ;ukaf.a f.a fodr bvlvï mjd wkai;= ùug bv we;s w;r Èfkka Èk Ôú;h wdmiaig .uka lrhs' újdy .eg¨ f.k foa' wUq ieñ in|;d wvq fõ' ,sx.sl fn,ySk;djh we;s fõ' wkshï iïnkaO;d mjd we;s lrjhs' orejka ;ukaf.a u;hg ls%hd lrhs' ys;=jlaldr újdyhka isÿ fõ' uqo,a b;sßh wvq lrjk w;r Kh ;=reia ksid kvq yn we;s fõ' fuu ÈYd yereKq fldg jhU" .sksfldK" niakdysr ÈYdj,ska ysre lsrK ksjig ,eîu tu ksjfia Ôj;a jk whf.a ÈhqKqjg fya;= fõ' ksjil ysre lsrK ,eîu wvq kï tu ksjfia fkdfmfkk fodaI" f,v ÿla lror jeä lrjhs' ksjfia isák wh o fndfyda úg ksjig jvd ksjiska msg Ôj;a ùug reÑl;ajhla olajhs' ysre lsrK fkdue;sj Ôjhla fkdmj;skjd fiau .iaje,a fkdmj;skjd fiau is;kak fudfyd;la" iQ¾h foúhkaf.a lsrK Yla;sfhka ;j fndfyda foa l< yels nj'

bkaoshdkq tlaiai,ka iïudk,dNS jdia;= úoHd úYdro
m%ùK fcHd;sIfõoS foaYudkHwcs;a uoaÿuwdrÉÑ
iqnfi; fcHd;sI uOHia:dkh
fodïfm

Oïñl fyajdjiï