නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

l=,shdmsáh f,ia,sf.a .evú¨‍ka fldaáfha ixÑ;hmdif,a§ lDIsl¾uh úIhla f,iska fyda fkdl< Tyq wo .evú,s fmdfydr ms<sn| ikakdufha i,l=Kla hehs i|yka l<;a jrola ke;' l=,shdmsáh" Wvqnoaodj mÈxÑ f,ia,s n¾kdâ fmf¾rd fmd,a.ywdr mdif,ka uQ,sl wOHdmkh ,nd thska miqj urodk Ydka; fcdaYma úoHd,fhka Wiia fm< iu;a jqKd' 1996 jif¾È Tyq TiafÜ%,shdfõ f;dr;=re ;dlaIKh iy wf,úlrKh ms<sn| mdGud,djla yodrd kej; ,xldjg meñKshd'

• lDIsld¾ñl mßirhg fhduq ùu

fldfydu jqK;a wfma mshdg i;aj f.dúfmd<la ;snqKd' uu;a ta i;aj f.dúfmd<g iïnkaO jqKd' ta w;r NIBM úYajúoHd,fhka mß.Kl moaO;s ks¾udKh ms<sn|j ämaf,daudjla yodrd 2000 jif¾§ fko¾,ka;h n,d .shd' ta .sfha i;aj wNsckk iy md,kh ms<sn| mdGud,djla yeoEÍughs'

• rEmjdyskS jevigyklska w¨;a  woyila ,enqKd

2006 jif¾§ ug rEmjdyskS jevigykla krUkak ,enqKd' mkak, udl÷r m¾fhaIK uOHia:dkfha .evú,s fmdfydr ksIamdokh .ek' uu fï m¾fhaIK uOHia:dkhg .sysx jeäÿr mqyqKqjla b,a,d isáhd' jeäÿr mqyqKqjla wjYH keye' ta jevigyk kerUqjd kï .evú,s fmdfydr ksIamdokh wudre lghq;a;la fkdjk nj uOHia:dkfhka ug lsõjd' ug Tjqka .evú,s mKqjka 150 la ,nd ÿkakd'

• .evú,s mKqjka fnda lr.ekSu

uu fï .evú,s mKqjkaf.a fnda ùug wjYH f.du jeks mßir ;;a;ajhka ks¾udKh l<d' flfia fyda .evú,s mKqjkaf.a fnda ùu fyd`Èka isÿ jqKd' uu ±kqu fidhd hEu keje;ajqfha keye' wka;¾cd,h iy hQ áhqí Tiafia .evú,s fmdfydr ksIamdokh .ek f;dr;=re fiõjd' fï w;r uqo,a f.jd wka;¾cd, Forum tllg iïnkaO fj,d w;ayod ne,Sï l<d'

• m¾fhaIK ±kqu fidhd

ug fï .ek ;jÿrg;a m¾fhaIK wjYH nj f;areKd' ,xldfõ úYaj úoHd,j, m¾fhaIK lrk YsIHhka iïnkaO lrf.k .evú,s fmdfydr .ek m¾fhaIK mgka .;a;d' reyqKq úYajúoHd,fha lDIsld¾ñl mSGfha YsIHhska uf.a lghq;= fjkqfjka iïnkaO jqKd' fldfydu jqK;a uf.a W;aidyfha m%;sM, ug ,enqKd' .evú,s fmdfydr ksIamdokh id¾:l f,iska y÷kdf.k wjidk jqKd'

• fj<|fmd<la fidhd

uq,skau uu .evú,s fmdfydr fhdodf.k uf.a j;af;a hï hï j.djka l<d' tajd ireidfrg j.d jqKd' fï jkúg iudch ;=< .evú,s fmdfydr .ek ±kqj;a njla ;snqfK keye' ta ksid wfma ksIamdok y`ÿkajd §u myiq jqfKa keye' iuyr ;ekaj,g wms .sysx wfma w;skau Tjqkaf.a j.djkag fmdfydr fhdo,d PdhdrEm wr .;a;d' fldfydu jqK;a láka lg fï mKsúvh jHdma; jqK ksid .evú,s fmdfydr .ek iudcfha b,a¨ula we;s jqKd'

• j.djkag .evú,s fmdfydr

uu uq,skau wlalrhl .evú,s fmdfydr fhdodf.k j.d lghq;= mgka .;a;d' th id¾:lhs' ±ka wlalr 12 la iy ;j;a wlalr 42 la j.djg fhdodf.k ;sfnkjd' m,;=re jf.au Wvrg" my;rg fnda.;a j.d lrkjd'fï fmdfydr ksIamdokhg fhdod .kafka Eisenia fetida úfYaIfha mKqjka' lsf,dajl mKqjka 5500 isg 6000 la w;r ixLHdjla isákjd' udihlg uu lsf,da 15000 l .evú,s fmdfydr ksIamdokh lrkjd' fï jkúg ud i;=j .evú,s mKqjka fldaáhla blaujQ ixÑ;hla ;sfnkj'fï fmdfydr b;du irehs' YdLhl j¾Okhg wjYH ix>gl 17 la ;sfnkjd' fmdfydr ksIamdokhg wjYH fkdf;fuk fmd,a w;=j,ska fyda fijkla fok uvqjla fmd<jg iïnkaO fkdjk ìula wjYHhs' ta i|yd ìu fldkalS%Ü fyda isfukak;s fhdod ilia lr .kak wjYH fjkjd' fmd<jg iïnkaO jqfKd;a mKqjka id¾:lj j.d fjkafka keye' mdi,a orefjl=g jqK;a mKqjka j.d lrkak mq¿jka' ug wjYH ,xldj mqrdjgu .evú,s fmdfydr fnod yßkak' th ug ;ksj lrkak neye' uu .evú,s mKqjka ,nd fokjd' kuq;a mKqjka ,nd.;a;g neye' ta fjkqfjka mqyqKqqj;a ,nd .ekSu wjYHhs' ta i|yd hï uqo,la wh lrkjd' ±kg 1700 la muK wfmka mqyqKqj ,nd f.k ;sfnkjd'm%ñ;shg wkql+,j fmdfydr ksIamdokh lf<d;a tajd wms ñ<g .kakjd' ta jf.au idudkH f.j;a;lg wjYH .evú,s fmdfydr j.d lr.kak mq¿jka' fuh b;du ir,hs' .evú,s mkqjka fjkqfjka Tfí uq¿;ekaf.hska bj; ouk ´kEu wmøjHla fhdod .kak mq¿jka' kuq;a foys jeks wdï,sl foaj,a iy meKsri øjH fï Ndckhg ±óu iqÿiq keye' meKsri ksid l+ô fnda fjkak mq¿jka'fï Wmdx.fha ys,a iys; ueá Ndckhla ;sfnkjd' hg ;Ügqfõ isg .evú,s mKqjka Wv fldgig meñfKkjd' túg hg ;Ügqfõ fmdfydr bj;a lr .kakjd' .evú,s mKqjka yqiau .kafk ifuka ksid f;;ukh wjYHhs' ta ksid ks;ru f;;ukh we;s fjk úÈyg j;=r biskak ´k' jeä j;=r háka ;nd we;s Ndckhg tl;= fjkjd' fï .evú,s hqI lDñ úl¾Ylhla jf.au Èhr fmdfydrla úÈyg Ndú; lrkak mq¿jka'

• j.d ìug fhdokafka .evú,s fmdfydr

uf.a j.d ìu iïmQ¾Kfhkau .evú,s fmdfydr fhdodf.k j.d lrkjd' ta jf.au uu lDñ kdYl fjkqjg lDñ úl¾Yl fhdod .kakjd' j.d ìfï odiam;shd jeks u,a jeá yo,d ;sfnkjd' fïjdg ldñka úl¾Ykh fjkjd' ta jf.au f.dúìfï ;nd we;s fï Ôj W.=,g M,odjg ydks lrk lDñ úfYaI u¾okh lrkak mq¿jka' ta jf.au wms f.ä fmd,s;ska ljr fhdod wdjrKh lrkjd' ta ksid;a wiajekakg ydks isÿ ùu j<lajd.kak mq¿jka' lsisu m<sfndaO kdYl fkdfhdod j.dj fï úosyg wdrlaId lr .kak yelshdj ,eì,d ;sfnkjd'wo jkúg fndfyda fofkla ridhksl fmdfydr" m<sfndaO kdYl fhdodf.k ksIamdokh lrk wdydr ksid ji úi ke;s f.dú;ek .ek jeä Wkkaÿjla olajkjd' ta jf.au fï f.dú;ek u.ska wdydrfha iqrlaIs;;djh .ek;a iy;sl fjkak mq¿jka' mqxÑ f.j;a;l jqK;a mjq,lg wjYH wdydr fnda. j.d lr .ekSfï yelshdj;a Tngu ;sfnk nj wuq;=fjka lshkak wjYH keye'

mqkHd pdkaokS o is,ajd