නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

j;=r olskak yv wykak uki ieye,a¨‍ lr.kakúoHdj ks;sm;d ukqIHhskaf.a iqn idOkh i|yd kjx ux fidhñka isáhs' wm isrefrka jeä nrla whs;s lr.kakd c,h iïnkaOj we;s ù we;s ks,a udkisl úoHdj (Blue Mind scienceTng u.ska fi!LH m%;s,dN /ila w;alr fohs'

• j¾K j, udkisl n,mEu

w;S;fha isgu j¾Kj, udkisl n,mEu .ek wms w;aoel we;af;uq' r;= j¾Kh wdY%s; lsfmk iq¿ iajNdjh" lkiai,a, iy wd;;sh .eífjk nj iïu;hhs'

• c,c mßirfha n,mEu

ks,a udkisl úoHdj Tn i;=gg m;alrk wdrxÑ imhhs' t<U we;s ks.uk j,g wkqj c,c mßirhl isàu Tng fkdñ,fha ,nd.;yels m%;sldrhls' Tn id.rhla" jejla" .x.djl" msyskqï ;gdlhla fyda Èh W,am;la wi, isáh;a ta ikaiqka y~ Tn iqjm;a lrkq we;' ñksid iajNdjfhkau ks,a meye;s c,c mßirhg wdl¾IKh olajhs' lD;suj c,h iys; mßir tlalsÍug ñksid fm<fUkafka tfyhsks' bka Ndjd;aul yeÕSï we;sfõ'

• uqyqo foi n,dys£u;a Ndjkdjla'

uqyo foi n,dys£fuka Ndjd;aul yeÕSï w;aú£u f,aLlhska" lúhka" Ñ;% Ys,amSka wd§yq isÿlr;s' w;S;fha fkdoek isÿjQj;a oeka úoHd{fhda c,c mßirh wdY%s; udkisl yd YdÍßl iqjh ;yjqre lrñka isá;s' bka ukfia fma%rKh lrkq ,nk Ndjd;aul yeÕSu ;=<ska i;=g" kSfrda.Slu" ksYap,Ndjh" ks¾udKYS,S;ajh jvjhs'

• c,fha Okd;aul ixcdkk yd fN!;sl n,mEï

wm c,h wi, isák úg wm fud<h fj; laI‚lj m%;spdr olajk nj ksÍlaIKh l< úoHd{fhda túg hula oel wjfndaOlr .ekSfï ixcdkk yelshd by< kexfjhs' c,h oelSu iy tys y~ weiSu u.ska fud<hg iy yoj;g reêr m%jdykh jeälr  iqj;djh iy ieye,a¨j we;sflf¾' tfiau ldxidj iy wd;;sh ÿre lsÍu yereKq fldg c,h yd iïnkaOùu ;=<ska isref¾ fjfyi ÿreflf¾'

• rEmh;a n,mEï t,a, lrhs

c,h iïnkaê; o¾Yk /.;a is;=jï yd PdhdrEm j,ska mjd uki ikaiqka lrk nj úoHd{hska ksÍlaIKh lr we;' fld<" ks,a hk foj¾Khu o¾Ykhlg we;=<;a jQ úg jvd;a m%;sM,odhS nj fmkS we;' c,h ;udg fN!;sl úoHd uQ,O¾u W.kajd we;s nj jrla wurŒh úoHd{ we,an¾á whskaiaghska mjid we;' Tyq fndaÜgqj, ld,h .;lsÍug mqreÿj isáfhah'

• kQ;kfha úYsIag wOHhkhla

ñksia uki flfrys fidndoyfï n,mEu .ek wjOdkh fhduqù ;snqK;a ta i|yd jk c,fha úfYaI N+ñldj .ek wjOdkh fhduqù we;af;a uE;l§h' c,h foi n,disàug muKla fkdj tys y~ weiSugo wo isg mqreÿ fjkak' fudfyd;l Èh iakdkh jqjo Tn is; ksYap, lrñka .;g iqjhla tlalrkq ksh;h'

^http://qz.com/ weiqfrka&

iqks,a w,a.u