නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

අප හා සම්බන්ධ වන්න

Contact Form


* Required field

නවලිය කර්තෘ මණ්ඩලය

223 , බ්ලුමැන්ඩල් පාර, කොළඹ 13


Phone :0112331688 - 0112497585

Fax :0112331687

Email : navaliya@unl.upali.lk

Facebook :
https://www.facebook.com/Navaliya-859775264098210/


දැන්වීම් අංශය

Phone :0112497500 - 0112434190


බෙදාහැරීම් අංශය

Phone :0112497570 - 0112497580