ඉවුම් පිහුම්

bfïIdka fk,a,s.yj;a; rig yok lrj, iïfndaf,a

mì,sia uy;a;hdf.ka n; ri lrk ue,a¨ï

b;d,sh m%xYh jeks rgj, ckm%sh meiagd f.or§u yokak

lv lEuj,ska orefjda fír.kak ´Iê yok mmvï meáia

nr wvq lr .ekSu i|yd ;ïnmq ì;a;rj,ska lEu

m%;sYla;sh jvk fldia fmdf<dia tl tl úÈyg youq

? lEu fjkqjg biqre .s,aYdka fndk meiagd iqma tl yokafk fufyu¨'''

nfhka nfha ud¿ lkjdg jvd fm%daàk jeä fï lEu luq

fndaäx Ôúf;a ksid kqrdks f;kakfldaka yokak bf.k .;a;= îÜ rEÜ f;ïmrdÿj

රසවත් ස්මූති වර්ග