නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ADVERTISEMENT

jeõ ud¿ fjkia rij,g youq

mdi,a orejkaf. lEu fmÜáhg .=Kodhs lEu

yeuodu Wh,d lk fndaxÑ fjkia úÈylg youq

Wfoa lEug tl;= lr .kak mq¿jka T!Iëh le|

fldys, o¨ rig Whuq

oU, iy ;=U fï úoshg yokak

bkaÈhdkq l%uhg lv," mßmamq" jïngq youq

lr lr .d yefmk l%siams

wuq;a;kag rij;a lEu fõ,la

wuq yd,aueiaika fufyu;a yokak mq¿jka

fjkod ld,d ke;s rihg uqx weg youq

tl tl úoshg ud¿ ñßia Whuq

rgb`È j,ska rij;a lEu

WIaKh wvq lr oe,a,ka Whuq

fï ldf,a chgu ;sfhk uqrex.d tl tl úÈyg

m<;=rej,ska iaùÜ fvi¾Ü

f.oros yokak mq¿jka iagq

fï m<;=re Whkak;a mq¨jka

f.or ldg;a ri-.=K folu we;s iqma